Usługa - Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa w ramach projektu "Akademia Menadżera MŚP" - małe przedsiębiorstwo MAKROREGION 1

Logo "SALAMON CONSULTING" Mariusz Salamon

4.2/5 z 2491 ocen

Tytuł Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa w ramach projektu "Akademia Menadżera MŚP" - małe przedsiębiorstwo MAKROREGION 1

Numer usługi 2021/09/03/7195/1161136

Dostawca usług "SALAMON CONSULTING" Mariusz Salamon

Miejsce usługi Gdańsk

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

5 750,00 zł netto

7 072,50 zł brutto

250,00 zł netto za godzinę

307,50 zł brutto za godzinę

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa jest skierowana do menedżerów firmy oraz pracowników przewidzianych do awansu na takie stanowisko. W usłudze mogą wziąć udział pracownicy firmy, których zatrudnienie reguluje Kodeks Pracy, pracownicy tymczasowi, właściciele pełniący funkcje kierownicze oraz wspólnicy w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

Data zakończenia rekrutacji: 24-11-2021
Liczba godzin usługi: 23
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

I. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

1. Analiza poziomu rozwoju przedsiębiorstwa

 • Poziom dojrzałości procesowej - na ile w przedsiębiorstwie da się zidentyfikować powtarzalne procesy: zaopatrzenia, produkcji, opracowania nowych produktów, sprzedaży, dystrybucji, rozliczeń finansowych, zarządzania kapitałem ludzkim (rekrutacja, selekcja, rozwój, awansowanie)
 • Poziom dojrzałości zarządzania kapitałem ludzkim - na ile w przedsiębiorstwie da się zidentyfikować standardy pracy, wymagania dla poszczególnych stanowisk/osób – zakresy zadań, odpowiedzialności, metody rekrutowania, selekcji, awansowania, oceny, motywowania, rozwoju pracowników.
 • Struktura podejmowania decyzji - jakie decyzje są podejmowane w przedsiębiorstwie i kto je podejmuje? Na ile decyzje podejmowane są wyłącznie przez właściciela/ osobę zarządzającą a na ile przez kadrę kierowniczą, pracowników?

2. Analiza i ocena głównych wyzwań i problemów

 • Zidentyfikowanie i przeanalizowanie mocnych i słabych strony w poszczególnych kluczowych aspektach działalności przedsiębiorcy oraz szanse i zagrożenia w otoczeniu przedsiębiorcy.
 • Sformułowanie kluczowych wniosków z analizy SWOT, pozwalające wskazać i omówić główne bariery rozwojowe oraz dźwignie wzrostu.
 • W odniesieniu do poszczególnych mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, sformułowanie kierunkowych rekomendacji działań dla przedsiębiorcy.
 • Kluczowe wyzwania/problemy przedsiębiorcy wymagające interwencji i ich przyczyny. Określenie kluczowych czynników sukcesu, obszarów wymagających wsparcia o kluczowym znaczeniu strategicznym.
 • Kluczowe czynniki sukcesu (KCS) – strategiczne elementy decydujące o przewadze konkurencyjnej i sukcesie przedsiębiorstwa w danej branży.

3. Sformułowanie strategii przedsiębiorstwa opisującej aktualne cele w czterech perspektywach:

 • Finansowej - cele związane z finansami przedsiębiorstwa
 • Rynkowej - cele związane z działaniem na rynku i relacjami z klientami, pozwalające na osiągniecie celów w perspektywie finansowej
 • Procesów wewnętrznych - cele związane z poprawą, rozwojem, dopasowaniem procesów wewnętrznych pozwalających na osiągnięcie celów w perspektywie rynkowej (np. dotyczące czasu, jakości, kosztów procesów wewnętrznych)
 • Rozwoju - cele związane z rozwojem przedsiębiorstwa pozwalające na osiągnięcie celów w perspektywie procesów, rynkowej i finansowej (np. cele związane z kapitałem ludzkim, know-how firmy lub systemami zarządzania, przepływu informacji a także dotyczące np. kultury organizacyjnej).

II. Analiza kompetencji kadry zarządzającej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego

1. Plan Rozwoju kadry kierowniczej w kontekście strategii przedsiębiorstwa

 • Identyfikacja aktualnego i przyszłego poziomu kompetencji menadżerskich niezbędnych do realizacji strategii przedsiębiorstwa oraz do zarządzania rozwojem kapitału ludzkiego potrzebnego do rozwoju przedsiębiorstwa
 • Mapa rozwojowa opisująca obszary do rozwoju wskazujące na logiczne powiązanie ich z celami strategicznymi
 • Cele ogólne i szczegółowe rozwoju kadry kierowniczej opisane językiem efektów uczenia się

2. Działania proponowane w ramach Planu Rozwoju

 • Działania do realizacji w ramach wsparcia dla przedsiębiorcy i wskazanie na jakie potrzeby one odpowiadają.
 • Wskazówki dla przedsiębiorcy, jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć wyznaczone cele.

Efektem spotkania będzie dokument w postaci Diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, który stanowi podstawę realizacji usług rozwojowych z dofinansowaniem w ramach projektu "Akademia Menadżera MŚP". Na podstawie przeprowadzonej diagnozy będzie można stwierdzić kto i w jakim zakresie posiada ewentualne luki kompetencyjne, które będą stanowić podstawę do udzielenia wsparcia edukacyjnego w ramach projektu oraz określić potrzeby edukacyjne grupy docelowej i zakres merytoryczny usług rozwojowych zgodnych  z Opisem uniwersalnych kompetencji menadżerskich - dokumentem, który obowiązuje podczas udzielania wsparcia, stanowiącym zbiór niezbędnych kompetencji, które powinny posiadać osoby na stanowiskach menadżerskich.

Analiza luk kompetencyjnych kadry kierowniczej lub osób planowanych do objęcia tej roli umożliwi określenie kierunków i celów rozwoju przedsiębiorstwa oraz wskaże powiązane z nimi cele rozwoju, ze szczególnym wskazaniem na potrzeby rozwoju kadry kierowniczej wraz z ich biznesowym uzasadnieniem.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Analiza kompetencji kadry zarządzającej. Plan Rozwoju kadry kierowniczej. Działania w ramach Planu Rozwoju. (Praca z klientem)
Data realizacji zajęć
25-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Przygotowanie usystematyzowanego dokumentu w postaci Diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa - Etap I (Praca własna doradcy)
Data realizacji zajęć
26-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Przygotowanie usystematyzowanego dokumentu w postaci Diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa - Etap II (Praca własna doradcy)
Data realizacji zajęć
27-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Celem usługi jest identyfikacja potrzeb rozwojowych, szkoleniowo-doradczych, edukacyjnych przedsiębiorstwa oraz ich zgodność z zakresem uniwersalnych kompetencji menadżerskich - opisanych w dokumencie obowiązującym w projekcie "Akademia Menadżera MŚP", stanowiącym zbiór niezbędnych kompetencji, które powinny posiadać osoby zatrudnione na stanowiskach menadżerskich/ planowanych do objęcia stanowisk menadżerskich, niezależnie od profilu działalności przedsiębiorstwa/ pracodawcy oraz miejsca kierowniczego w strykturze organizacji. Efektem usługi będzie dokument w postaci Diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa zawierający analizę strategiczną przedsiębiorstwa, w której zostaną opisane obszary wymagające interwencji, aby zrealizować strategię oraz analizę kompetencji kadry zarządzającej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, koniecznych do osiągnięcia strategii. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa oraz kompetencji kadry menadżerskiej pozwoli opracować plan działań rozwojowych, które przyczynią się do wzrostu kompetencji kadry menadżerskiej, co bezpośrednio przyczyni się do wzrostu efektywności przedsiębiorstwa i wzrost zysków w terminie 12 miesięcy od przeprowadzenia diagnozy.

Cel edukacyjny

Usługa "Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa w ramach projektu "Akademia Menadżera MŚP" - małe przedsiębiorstwo MAKROREGION 1" przygotowuje uczestnika do podwyższenia kompetencji z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zmianą, planowania i wdrażania zmian, do rozwijania umiejętności interdyscyplinarnego, kompleksowego spojrzenia na działalność organizacji, rozpoznawania siły oddziaływania poszczególnych czynników decydujących o sukcesie produktów/usług i firmy na rynku.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu usługi uczestnik: 

 • wymienia mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim i relacjami z klientami
 • rozpoznaje uwarunkowania procesu zmian
 • określa główne zadania niezbędne w przeprowadzaniu procesu zmian
 • wskazuje obszary wymagające rozwoju i określa cele rozwojowe
 • definiuje DNA firmy
 • wymienia główne cele w strategii firmy w 2021 roku
 • identyfikuje wąskie gardła w procesie zarządzania firmą i procesie sprzedaży
 • wymienia narzędzia skutecznych zmian
 • ocenia społecznomotywacyjne warunki przygotowywania i wdrażania zmian
 • planuje i koordynuje proces przeprowadzania zmian
 • identyfikuje indywidualne, sytuacyjne nastawienia do zmian
 • rozwija umiejętności interdyscyplinarnego, kompleksowego spojrzenia na działalność organizacji
 • rozpoznaje siłę oddziaływania poszczególnych czynników decydujących o sukcesie produktów/usług i firmy na rynku
 • dokonuje wyboru priorytetów działania przy ograniczonych zasobach rzeczowych, ludzkich i finansowych,
 • prognozuje przyszłą sytuację przedsiębiorstwa z jednoczesnym wnioskowaniem i podejmowaniem trafnych decyzji
 • tworzy i promuje nowe standardy działania
 • integruje procesy zachodzące między obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa, ukierunkowanymi na sprawne osiąganie założonych celów
 • czuje się odpowiedzialny za rozwój organizacji i realizację strategii i celów sprzedażowych w firmie

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Wywiad ewaluacyjny przed, w trakcie i po usłudze.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto 5 750,00 zł
Koszt usługi brutto 7 072,50 zł
Koszt godziny netto 250,00 zł
Koszt godziny brutto 307,50 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Gdańsk, woj. pomorskie

Pierwszy dzień pracy odbywać się będzie w siedzibie przedsiębiorstwa lub miejscu przez niego wskazanym i wspólnie uzgodnionym. Pozostałe dni usługi obejmują pracę w siedzibie podmiotu świadczącego usługę (wykonawcy).

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Mariusz Salamon

Mariusz Salamon

neuropsychologia i neuromarketing
Doktor Mariusz Salamon ukończył studia na Wydziale Filozoficznym
Towarzystwa Jezusowego (Jezuici) w Krakowie uwieńczone doktoratem z filozofii (Ph.D.) z nabyciem uprawnień dydaktycznych, trenerskich oraz terapeutycznych. Od 1989 r. pracuje w charakterze wykładowcy, coacha, trenera, terapeuty. Od maja 1995 r. współpracuje w zakresie badań i wdrożeń ze sfery neuropsychologii i neuromarketingu z Max Planc Institute. Od 1998 r. właściciel Salamon Consulting –firmy specjalizującej się w działaniach szkoleniowych i badawczo-wdrożeniowych w sferze neuropsychologii, neuromarketingu oraz wykorzystania wsparcia rozwojowego z funduszy unijnych i pozaunijnych. Od 2001 r. współpracuje z Wydziałem Psychologii Stanford University w Kalifornii USA w zakresie badań wdrożeniowych ze sfery neuropsychologii oraz neuromarketingu stosowanego. Na podstawie tych prac powstały dwie książki: „Pan Sowa i wredne temperamenty” oraz „Zajefajni klienci Borsuczki”. Od 2004 r. realizuje projekty badawczo-wdrożeniowe wspólnie z University of Bristol w Wielkiej Brytanii w ramach podyplomowych studiów neuropsychologii stosowanej. Od 2009 r. uczestniczy w międzynarodowym projekcie The Selling Development Program Worldwide obejmującym badania i wdrożenia z zakresu skutecznych technik zarządzania i sprzedaży, w którym obowiązuje zatwierdzany dwuletni plan pracy i rozwoju oraz systematyczna superwizja realizowanych projektów szkoleniowych oraz doradczo-wdrożeniowych.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Mariusz Salamon

Mariusz Salamon

email: salamon@salamon.pl

tel: (+48) 535 300 225

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały niezbędne do przygotowania Diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa (np. ankiety, kwestionariusze, testy wiedzy i kompetencji)

Warunki uczestnictwa

Rekrutacja uczestników nie wymaga podjęcia przez nich dodatkowych działań warunkujących skorzystanie z samej usługi. Jednak należy wziąć pod uwagę informacje wynikające z obowiązków narzuconych przez Instytucje Zarządzające w regionie, tak by możliwy był udział w usłudze z możliwością dofinansowania w ramach projektu "Akademia Menadżera MŚP". Należy zatem spełnić warunki określone przez Operatorów regionów zarządzających projektem.

Informacje dodatkowe

Termin wykonania usługi możliwy do indywidualnego ustalenia.

Ciasteczka>