Usługa - Kurs na operator podestów ruchomych (kurs kończy się egzaminem UDT).

Logo Centrum Szkolenia i Doradztwa "MENTOR" Edyta Materowska

4.7/5 z 158 ocen

Tytuł Kurs na operator podestów ruchomych (kurs kończy się egzaminem UDT).

Numer usługi 2021/08/05/46323/1131225

Dostawca usług Centrum Szkolenia i Doradztwa "MENTOR" Edyta Materowska

Miejsce usługi Przeworsk

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 500,00 zł netto za osobę

1 500,00 zł brutto za osobę

31,25 zł netto za osobogodzinę

31,25 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby pracujące i bezrobotne, a także grupy zorganizowane chcące zdobyć uprawnienia operatora podestów ruchomych 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 30-12-2021
Liczba godzin usługi: 48
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Ramowy program usługi:

I. Zajęcia teoretyczne - 38 godz.:

 1. Przepisy prawne dotyczące UDT, obsługi urzdzeń.(ustawa o dozorze technicznym, obowiązki UDT, organy UDT, urządzenia  objęte dozorem UDT).
 2. Budowa  oraz eksploatacja urządzeń.(Omówienia budowy podestów, klasyfikacia i podział podestów)
 3. Obowiązki operatora podestów ruchomych, konserwacja.(omówienie obowiązków obsługującego podesty; omówienie  czynności  operatora podestów,  omówienie sterowania mechanizmami, Omówienie typowych usterek występujących podczas pracy z podestami)
 4. BHP przy obsłudze podnośników koszowych.
 5. Prowadzenie dokumentacji oeratora podestu ruchomego.

II. Zajęcia praktyczne - 10 godz.

Kurs kończy się egzaminem przed komisja UDT.

Egzamin składa się:

 • części teoretycznej - składającej  się z testu, w ramach którego egzaminowany ma odpowiedzieć na 15 pytań jednokrotnego wyboru. Warunkiem zaliczenia części teoretycznej jest odpowiedzenie poprawnie na 11 z nich.
 • części praktycznej - podczas, której należy wykonać wskazane przez egzaminatora czynności.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

"Kurs na operator podestów ruchomych ( kurs kończy się egzaminem UDT), potwierdza przygotowanie do samodzielnej obsługi podestów ruchomych

Efekty uczenia się

Absolwent kursu nabędzie:

1. Wiedzę.

 • Omawia budowę urządzeń, wyposażenie elektryczne ,hydrauliczne, pneumatyczne.
 • Omawia czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy,
 • Omawia przepisy BHP oraz ładunkoznastwa.

2. Umiejętności.

 • Uczestnik posiada umiejętność obsługi podestów ruchomych 
 • Samodzielnie przygotowuje urządzenie do pracy,
 • Ocenia ewentualne usterki i identyfikuje  zagrożenie

3. Kompetencje społeczne. 

 • Współpracuje z różnymi grupami osób.
 • Świadczy usługi w taki sposób aby podnosić ich poziom oraz stosować reguły  poprawnego zachowania społecznego

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Ramowy program usługi:

I. Zajęcia teoretyczne - 38 godz.:

 1. Przepisy prawne dotyczące UDT, obsługi urządzeń.(ustawa o dozorze technicznym, obowiązki UDT, organy UDT, urządzenia  objęte dozorem UDT).
 2. Budowa  oraz eksploatacja urządzeń.(Omówienia budowy podestów, klasyfikacja i podział podestów)
 3. Obowiązki operatora podestów ruchomych, konserwacja.(omówienie obowiązków obsługującego podesty; omówienie  czynności  operatora podestów,  omówienie sterowania mechanizmami, Omówienie typowych usterek występujących podczas pracy z podestami)
 4. BHP przy obsłudze podnośników koszowych.
 5. Prowadzenie dokumentacji operatora podestu ruchomego.

II. Zajęcia praktyczne - 10 godz.

Kurs kończy się egzaminem przed komisja UDT.

Egzamin składa się:

 • części teoretycznej - składającej  się z testu, w ramach którego egzaminowany ma odpowiedzieć na 15 pytań jednokrotnego wyboru. Warunkiem zaliczenia części teoretycznej jest odpowiedzenie poprawnie na 11 z nich.
 • części praktycznej - podczas, której należy wykonać wskazane przez egzaminatora czynności.
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Dokument został wydany przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie Rozp. Min. Przed. i Tech. z 21.05.2019 r. w sprawie sposobu i trybu spr. kwalifikacji wym. przy obsłudze i konserwacji urządzeń tech. oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaś. kwalif./dz.U.1008/19 z poźn. zm.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

TAK. Po ukończonym szkoleniu kandydat przystępuję do egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego. Uzyskanie pozytywnego wyniku skutkuje otrzymaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez UDT.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Urząd Dozoru Technicznego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Urząd Dozoru Technicznego
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 31,25 zł
Koszt osobogodziny brutto 31,25 zł
w tym koszt walidacji netto 193,78 zł
w tym koszt walidacji brutto 193,78 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Jagiellońska 10 A Przeworsk, woj. podkarpackie

Zajęcia teoretyczne: Zajęcia praktyczne:

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Andrzej Witek

Andrzej Witek

Wykształcenie: wyższe.
10 letnie doświadczenie w zawodzie instruktor/wykładowca.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Edyta Materowska

Edyta Materowska

email: biuro@oss-mentor.pl

tel: (+48) 889 657 575

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Skrypt, zeszyt, długopis

Warunki uczestnictwa

 • Ooby, które nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku zgodnym z kierunkiem szkolenia;  
 • Osoby, które mają ukończone 18 lat.

Informacje dodatkowe

 • Cena nie zawiera kosztów niezbędnych badań lekarskich.
 • Za godzinę zegarową zajęć uznaje się: 
  • zajęcia teoretyczne  45 minut,    
  • zajęcia praktyczne  60 minut.
 • W liczbę godzin szkolenia nie wlicza się egzaminu przed UDT.
Ciasteczka>