Usługa - Operator suwnic oraz podestów (kurs kończy się egzaminem UDT).

Logo Centrum Szkolenia i Doradztwa "MENTOR" Edyta Materowska

4.7/5 z 138 ocen

Tytuł Operator suwnic oraz podestów (kurs kończy się egzaminem UDT).

Numer usługi 2021/08/04/46323/1129736

Dostawca usług Centrum Szkolenia i Doradztwa "MENTOR" Edyta Materowska

Miejsce usługi Przeworsk

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 600,00 zł netto za osobę

2 600,00 zł brutto za osobę

29,55 zł netto za osobogodzinę

29,55 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby pracujące i bezrobotne, a także grupy zorganizowane chcące zdobyć uprawnienia operatora suwnic

 oraz podestów

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 30-11-2021
Liczba godzin usługi: 88
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

I. Zajęcia teoretyczne - 70 (suwnice 32, podesty 38).:

 1. Wiadomości o dozorze technicznym (ustawa o dozorze technicznym, obowiązki UDT, organy UDT, urządzenia  objęte dozorem UDT).
 2. Wiadomości o dźwignicach (Rodzaje i zastosowanie cięgników, klasyfikacja wciągników i wciągarek, klasyfikacje suwnic)
 3. Zawiesia i sprzęt pomocniczy (Dobór zawiesi do przenoszonego ładunku, rodzaje stosowanych zawiesi)
 4. Maszynoznawstwo specjalistyczne (Omówienie elementów i zespołów dźwignic. Scharakteryzowanie wyposażenia elektrycznego dźwignic. Omówienie wciągników, wciągarek oraz suwnic)
 5. Eksploatacja suwnic (omówienie obowiązków obsługującego suwnice; omówienie  czynności  operatora suwnic, omówienie sterowania mechanizmami, Omówienie typowych usterek występujących podczas pracy z suwnicami)
 6. BHP (Omówienie obowiązujących przepisów BHP, Ppoż. 
 7. Przepisy prawne dotyczące UDT, obsługi urządzeń.(ustawa o dozorze technicznym, obowiązki UDT, organy UDT, urządzenia  objęte dozorem UDT).
 8. Budowa  oraz eksploatacja urządzeń.(Omówienia budowy podestów, klasyfikacja i podział podestów)
 9. Obowiązki operatora podestów ruchomych, konserwacja.(omówienie obowiązków obsługującego podesty; omówienie  czynności  operatora podestów,  omówienie sterowania mechanizmami, Omówienie typowych usterek występujących podczas pracy z podestami)
 10. BHP przy obsłudze podnośników koszowych.
 11. Prowadzenie dokumentacji operatora podestu ruchomego

II. Zajęcia praktyczne - 18 godz. ( 8 suwnice, 10 podesty)

Kurs kończy się egzaminem przed komisja UDT.

Egzamin składa się:

 • części teoretycznej - składającej  się z testu, w ramach którego egzaminowany ma odpowiedzieć na 15 pytań jednokrotnego wyboru. Warunkiem zaliczenia części teoretycznej jest odpowiedzenie poprawnie na 11 z nich.
 • części praktycznej - podczas, której należy wykonać wskazane przez egzaminatora manewry. By zdać część praktyczną, należy wykonać poprawnie wszystkie czynności i manewry.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Operator suwnic oraz podestów (kurs kończy się egzaminem), potwierdza przygotowanie do samodzielnej obsługi suwnic oraz podestów

Efekty uczenia się

Absolwent kursu nabędzie:

1. Wiedzę.

 • Omawia najważniejsze zagadnienia ustawy o dozorze technicznym: obowiązki UDT, organy UDT, urządzenia  objęte dozorem UDT
 • Charakteryzuje i  omawia rodzaje i zastosowanie cięgników,
 • klasyfikuje wciągniki i wciągarki
 • Klasyfikacje suwnice
 • Omawia zawiesia i sprzęt pomocniczy, rodzaje stosowanych zawiesi
 • Omawia elementy i zespołów dźwignic.
 • Omawia  wyposażenie elektrycznego dźwignic.
 • Charakteryzuje i omawia   wciągniki wciągarki oraz suwnice
 • Omawia obowiązki obsługującego suwnice;  czynności  operatora suwnic,
 • Omawia typowe usterek występujących podczas pracy z suwnicami
 • Omawia obowiązujące  przepisów BHP, Ppoż. 

2. Umiejętności.

 • Bezpieczne i sprawne przenosi  wskazany ładunek  w wyznaczone miejsce
 • Prawidłowo dobiera zawies do przenoszonego ładunku
 • Stosuje  obowiązujące przepisy i regulacje UDT w zakresie transportu ładunku zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.

3. Kompetencje społeczne. 

 • Współpracuje z różnymi grupami osób.
 • Świadczy usługi w taki sposób aby podnosić ich poziom oraz stosować reguły  poprawnego zachowania społecznego w komunikacji z pracownikami obsługi i logistyki.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Kurs kończy się egzaminem przed komisja UDT.

Egzamin składa się:

 • części teoretycznej - składającej  się z testu, w ramach którego egzaminowany ma odpowiedzieć na 15 pytań jednokrotnego wyboru. Warunkiem zaliczenia części teoretycznej jest odpowiedzenie poprawnie na 11 z nich.
 • części praktycznej - podczas, której należy wykonać wskazane przez egzaminatora manewry. By zdać część praktyczną, należy wykonać poprawnie wszystkie czynności i manewry.
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Dokument został wydany przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie Rozp. Min. Przed. i Tech. z 21.05.2019 r. w sprawie sposobu i trybu spr. kwalifikacji wym. przy obsłudze i konserwacji urządzeń tech. oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaś. kwalif./dz.U.1008/19 z poźn. zm.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

TAK. Po ukończonym szkoleniu kandydat przystępuję do egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego. Uzyskanie pozytywnego wyniku skutkuje otrzymaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez UDT.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Urząd Dozoru Technicznego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Urząd Dozoru Technicznego
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 600,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 600,00 zł
Koszt osobogodziny netto 29,55 zł
Koszt osobogodziny brutto 29,55 zł
w tym koszt walidacji netto 387,56 zł
w tym koszt walidacji brutto 387,56 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Jagiellońska 10 A, 37-200 Przeworsk, woj. podkarpackie

Zajęcia teoretyczne: Zajęcia praktyczne:

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Seweryn Witek

Seweryn Witek

Wykształcenie: Wyższe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: 2 lata

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Edyta Materowska

Edyta Materowska

email: biuro@oss-mentor.pl

tel: (+48) 889 657 575

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Skrypt, zeszyt, długopis

Warunki uczestnictwa

 • Ooby, które nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku zgodnym z kierunkiem szkolenia;  
 • Osoby, które mają ukończone 18 lat.

Informacje dodatkowe

 • Cena nie zawiera kosztów niezbędnych badań lekarskich.
 • Za godzinę zegarową zajęć uznaje się: 
  • zajęcia teoretyczne  45 minut,    
  • zajęcia praktyczne  60 minut.
 • W liczbę godzin szkolenia nie wlicza się egzaminu przed UDT.
Ciasteczka>