Usługa - Prawo jazdy kategoria D + badania + egzamin (wymagania: kat: C) - nabór 2020

Logo ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron

4.6/5 z 293 ocen

Tytuł Prawo jazdy kategoria D + badania + egzamin (wymagania: kat: C) - nabór 2020

Numer usługi 2021/08/02/36056/1127601

Dostawca usług ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron

Miejsce usługi Rzeszów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 780,00 zł netto za osobę

3 780,00 zł brutto za osobę

63,00 zł netto za osobogodzinę

63,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby w wieku minimum 24 lata, oraz posiadające kategorię  B, C, pragnące zdobyć zawód kierowcy zawodowego autobusu

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 10-08-2021
Liczba godzin usługi: 60
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres uprawnień: PRAWO JAZDY KAT D

Ramowy program usługi

Pokaż program

 Szkolenia kandydatów na kierowców w zakresie kategorii D rozpoczyna się od zajęć teoretycznych - wykłady- w wymiarze 20 godzin dydaktycznych. Po skończonych zajęciach teoretycznych rozpoczną się zajęcia praktyczne- jazda autobusem w wymiarze 40 godzin. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i państwowym.

Zajęcia teoretyczne

 1. Zasady zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego.
 2. Zasady zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami, przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych, porach dnia i nocy i po różnych nawierzchniach jezdni.
 3. Wpływ na funkcje percepcyjne, podejmowanie decyzji oraz reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem m.in. alkoholu lub innego podobnie działającego środka, wahań stanu emocjonalnego, zmęczenia.
 4. Zagrożenia związane z niedoświadczeniem innych uczestników ruch drogowego, najbardziej podatnych na ryzyko, takich osób jak: dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchu.
 5. Zagrożenia związane z ruchem drogowym i prowadzeniem różnego rodzaju pojazdów w różnorodnych warunkach widoczności.
 6. Zasady korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa jazdy.
 7. Zasady użytkowania pojazdu, przewozu osób i ładunków, z uwzględnieniem ochrony środowiska.
 8. Zasady ruchu drogowego, w szczególności odnoszące się do ograniczeń prędkości, pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów oraz dokumentów uprawniających do kierowania i używania pojazdu.
 9. Zasady postepowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym oraz zasady udzielania pomocy ofiarom wypadku.
 10. Rodzaje dróg i zagrożenia związane ze stanem ich nawierzchni.
 11. Zadania i kryteria oceny obowiązujące na egzaminie państwowym.
 12. Przepisy regulujące czas pracy i odpoczynku kierowców (umiejętność korzystania z tachografu).
 13. Zasady odnoszące się do rodzaju wykonywanego transportu: osób lub towarów oraz dokumentów wymaganych w krajowym i międzynarodowym przewozie osób i towarów.
 14. Środki ostrożności podejmowanych przypadku awarii pojazdu.
 15. Planowanie tras przejazdu, czytanie map drogowych.
 16. Warunki bezpieczeństwa związane z załadunkiem, rozmieszczeniem i zamocowaniem ładunku.
 17. Ogólne zasady budowy, eksploatacji i utrzymania podstawowych układów jezdnych pojazdu.

Zajęcia praktyczne Część praktyczna zostanie przeprowadzona na placu manewrowym, w ruchu miejskim oraz w ruchu poza obszarem zabudowanym.

 1. Przygotowanie się do jazdy.
 2. Posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania.
 3. Włączanie się do ruchu.
 4. Zajmowanie właściwej pozycji na drodze.
 5. Respektowanie praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewania się z nimi przy użyciu dopuszczalnych środków.
 6. Bezpieczne wykonywanie wszelkich manewrów występujących w różnych sytuacjach drogowych.
 7. Obserwacja dróg i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń .
 8. Skuteczne reagowanie w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia w tym hamowanie awaryjne.
 9. Jazda z prędkością nieutrudniającą ruch i dostosowaną do warunków ruchu drogowego.
 10. Jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
 11. Zachowanie środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu.
 12. Wykonywanie podstawowych czynności kontrolno-obsługowych tych mechanizmów i urządzeń pojazdu, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy.
 13. Podejmowanie działań w zakresie udzielenia przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadków drogowych.
 14. Jazda poza terenem zabudowanym lub po drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości.

Zajęcia teoretyczne rozpoczynają się w sali wykładowej, a praktyczne rozpoczynają się na placu manewrowym. Podział godzin jazdy na placu manewrowym i w ruchu miejskim zależy od indywidualnych predyspozycji osoby szkolonej.

Usługa obejmuje koszt:
-badań lekarskich (150zł + 200zł) = 350zł
egzaminu państwowego:
-teoria 30zł
-praktyka 200zł

Podany harmonogram jest harmonogramem proponowanym i może ulec zmianie (dotyczy cześći teoretycznej oraz praktycznej). Wszelkie zmiany co do godziny zajęć praktycznych dostępne będą u instruktora prowadzącego kurs.  Zajęcia teoretyczne rozpoczynają się w sali wykładowej, a praktyczne rozpoczynają się na placu manewrowym. Podział godzin jazdy na placu manewrowym i w ruchu miejskim zależy od indywidualnych predyspozycji osoby szkolonej. Zajęcia teoretyczne trwają 45 min., z kolei czas trwania zajęć praktycznych to 60 min.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne prawo jazdy
Data realizacji zajęć
10-08-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne prawo jazdy
Data realizacji zajęć
11-08-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne prawo jazdy
Data realizacji zajęć
12-08-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
praktyka prawo jazdy
Data realizacji zajęć
13-08-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
praktyka prawo jazdy
Data realizacji zajęć
14-08-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
praktyka prawo jazdy
Data realizacji zajęć
16-08-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
praktyka prawo jazdy
Data realizacji zajęć
17-08-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
praktyka prawo jazdy
Data realizacji zajęć
18-08-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
praktyka prawo jazdy
Data realizacji zajęć
19-08-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
praktyka prawo jazdy
Data realizacji zajęć
20-08-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
praktyka prawo jazdy
Data realizacji zajęć
21-08-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
praktyka prawo jazdy
Data realizacji zajęć
23-08-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
praktyka prawo jazdy
Data realizacji zajęć
24-08-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
praktyka prawo jazdy
Data realizacji zajęć
25-08-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
praktyka prawo jazdy
Data realizacji zajęć
26-08-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
praktyka prawo jazdy
Data realizacji zajęć
27-08-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
praktyka prawo jazdy
Data realizacji zajęć
28-08-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
04:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii D

Efekty uczenia się

Przygotowanie uczestnika kursu z zakresu wiedzy teoretycznej oraz umiejętności kierowania pojazdem do egzaminu państwowego.
Po pozytywnym wyniku wewnętrznego egzaminu, zostanie zaktualizowany profil PKK uczestnika. Kursant pozna zasady ruchu drogowego
i zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także nabędzie umiejętności praktyczne z zakresu prowadzenia autobusu.

Zdobycie Prawa jazdy pozwoli na uzyskanie nowej kwalifikacji i umożliwi podjęcie zawodu kierowcy zawodowego autobusu.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Zaświadczenie o przystapieniu do egzaminu z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r o kierujących pojazdami, ustawa z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym (wraz z aktami wykonawczymi i późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 wykonujących przewóz drogowy.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 780,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 780,00 zł
Koszt osobogodziny netto 63,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 63,00 zł
w tym koszt walidacji netto 230,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 230,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

pl. Wolności 2/209, 35-073 Rzeszów, woj. podkarpackie

Biuro znajduje się na II piętrze.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Bolesław Skowron

Bolesław Skowron

Kat. , A, B, B+E , C, C+E, D, D+E
instruktor od 2009

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Bolesław Skowron

Bolesław Skowron

email: boleslawskowron@wp.pl

tel: (+48) 501 060 830

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Udostępniamy materiały.

Warunki uczestnictwa

- prawo jazdy kat. C
- 24 lat
- 21 lat (lub kwalifikacja wstępna)
- orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
​- profil Kandydata na kierowcę (PKK) dla kat.D

Informacje dodatkowe

Usługa obejmuje koszt:
-badań lekarskich (150zł + 200zł) = 350zł
egzaminu państwowego:
-teoria 30zł
-praktyka 200zł

Ciasteczka>