Usługa - Ćwiczenia praktyczne "Krok po kroku do CE wg dyrektywy maszynowej"- forma stacjonarna i online

Logo CERT PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

4.6/5 z 60 ocen

Tytuł Ćwiczenia praktyczne "Krok po kroku do CE wg dyrektywy maszynowej"- forma stacjonarna i online

Numer usługi 2021/08/02/23044/1127590

Dostawca usług CERT PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

Status usługi opublikowana

PLN

1 800,00 zł netto za osobę

2 214,00 zł brutto za osobę

112,50 zł netto za osobogodzinę

138,38 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby:

 • kierownictwo techniczne,
 • konstruktorzy mechanicy i automatycy,
 • osoby odpowiedzialne za spełnienie wymagań oznakowania CE,
 • osoby odpowiedzialne za przebudowę maszyn,
 • służby utrzymania ruchu,
 • technolodzy, inżynierowie produkcji,
 • pracownicy kontroli jakości,
 • inspektorzy BHP i ochrony środowiska,
 • pracownicy działu zakupów i sprzedaży,
 • inne osoby, które uczestniczą w procesie oceny zgodności, oceny zagrożeń itp.

Firmy:

 • producenci maszyn (jednostkowych i seryjnych, przeznaczonych na własny i/lub obcy użytek),
 • użytkownicy maszyn i urządzeń technicznych,
 • importerzy maszyn i urządzeń technicznych,
 • inne podmioty uczestniczące w łańcuchu dystrybucji maszyn i urządzeń technicznych,
 • jednostki notyfikowane i organa nadzoru rynku.
Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 09-09-2021
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Dzień 1

4. Tematy szczegółowe:
A) Zespół maszyn - najnowsza oficjalna interpretacja BMAS!
B) Przebudowa maszyn - jak rozumieć pojęcie "istotna zmiana"
5. CE w wydziałach firmy:
Oznaczenie CE a obowiązki kierownictwa, konstruktorów, innych wydziałów firmy

Dzień 2

Krok 1: Zaklasyfikowanie produktu
Krok 2: Wykaz zastosowanych dyrektyw
Krok 3: Wykaz zastosowanych norm
Krok 4: Przeprowadzenie oceny ryzyka
Krok 5: Kompletowanie dokumentacji technicznej

Krok 6: Ewentualne zaangażowanie jednostki notyfikowanej

Krok 7: Przeprowadzenie wewnętrznej kontroli produkcji

Krok 8: Sporządzenie odpowiedniej deklaracji zgodności lub włączenia

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Tematy szczegółowe
Data realizacji zajęć
16-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Kroki do CE
Data realizacji zajęć
17-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest wskazanie zasad funkcjonowania systemu oceny zgodności w Polsce i UE, określanie jaki sprzęt podlega pod dyrektywę maszynową (MD), dokonanie klasyfikacji sprzętu w rozumieniu MD, weryfikacja tabliczki znamionowej maszyny na zgodność z MD.

Efekty uczenia się

Wiedza:

- wskazanie zasad funkcjonowania systemu oceny zgodności w Polsce i UE,

- określania jaki sprzęt podlega pod dyrektywę maszynową (MD),

- dokonania klasyfikacji sprzętu w rozumieniu MD,

- określania, czy konieczne jest zaangażowanie jednostki notyfikowanej,

Umiejętności:

- przeanalizowania, czy zmiany przeprowadzone w maszynie wymagają nowego CE,

- przeprowadzania oceny zgodności maszyn z wymaganiami MD,

- znajdowania właściwych norm dla danej maszyny,

- przeprowadzania analizy zagrożeń i oceny ryzyka maszyn,

- odpowiedniego udokumentowania procesu oceny zgodności,

- stworzenia dokumentacji technicznej wymaganej przez dyrektywę,

- sporządzania odpowiedniej deklaracji zgodności,

- określania poprawności dokumentów:

- odbieranych od poddostawców,

- przekazywanych klientowi wraz z maszyną/maszyną nieukończoną,

- weryfikacji tabliczki znamionowej maszyny na zgodność z MD,

Kompetencje społeczne:

W ramach kompetencji społecznych, czyli umiejętność współpracy pomiędzy wydziałami w firmie wg potrzeb przy przygotowania dokumentacji oceny ryzyka i nadawania certfikacji CE na maszyny i dla użytkownika maszyny, umiejętność samodzielnego przygotowania dokumentacji wg norm.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Szkolenie nie zakłada przeprowadzenie egzaminu, ale efektem nauki będzie niewątpliwie zeszyt ćwiczeń, gdzie uczestnicy dokonują analizy ryzyka pracując w grupach i indywidualnie. Mamy tutaj połączenie teorii i praktyki. Poziom wiedzy weryfikowany jest w dwóch momentach: na początku szkolenia, kiedy uczestnicy proszeni są o swoje dotychczasowe doświadczenia i zgłaszanie problemów związanych z tematem szkolenia. Drugim takim momentem jest koniec szkolenia, gdzie trener wraz z uczestnikami odpowiadają na wcześniej sformuowane problemy. Wszystkie niejasności są ostatecznie rozwiązane.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 800,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 214,00 zł
Koszt osobogodziny netto 112,50 zł
Koszt osobogodziny brutto 138,38 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice, woj. śląskie

Koszt szkolenia- nie obejmuje kosztu noclegu.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Mariusz Łukaszyński

Mariusz Łukaszyński

W zakresie oferowanego tematu trener swoje kwalifikacje zdobywał jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, w ramach odbytych szkoleń na terenie Niemiec i Austrii, a w późniejszym okresie również na terenie Polski, w ramach szkoleń organizowanych przez różne instytucje (m.in. UDT-CERT, CIOP, PKN itd.). Członek (reprezentant z prawem głosu) Komitetu Technicznego nr 158 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Członek założyciel Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Technicznego „Klub Paragraf 34". Autor wielu artykułów w prasie branżowej oraz biuletynie informacyjnym Cert Info. Prelegent w trakcie konferencji poświęconych bezpieczeństwu technicznemu (m.in. „Krajowe Forum Konsultacyjne z Zakresu Maszyn”, „Konferencja Bezpieczeństwa Przemysłowego”, „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”,…). Magister inżynier Trener od początku istnienia firm czyli od 2003 r. Jego doświadczenie potwierdza stworzenie i przeprowadzenie kilkuset szkoleń z zakresu bezpieczeństwa technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, podlegających wielu dyrektywom związanym z oznaczeniem CE oraz minimalnym wymaganiom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Mateusz Ziółkowski

Mateusz Ziółkowski

email: m.ziolkowski@certpartner.pl

tel: (+48) 515 317 094

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy otrzymają segregator z materiałami szkoleniowymi wydrukowanymi w kolorze, wraz z dołączonym Pendrivem zawierającym:

 • informacje związane z oznakowaniem CE (przepisy polskie, unijne, wykazy norm, itp.),
 • formularze dokumentów oceny zgodności, wykorzystywane w trakcie ćwiczeń.

Warunki uczestnictwa

Przed szkoleniem polecamy zapoznać się z treścią dyrektywy 2006/42/WE i/lub rozporządzeń MG ją wdrażających (do ściągnięcia z sekcji Baza wiedzy / Dyrektywa maszynowa >>).

Informacje dodatkowe

Metody zajęć:

Szkolenie prowadzone jest przy pomocy prezentacji PowerPoint w formie:

 • wykładu (ok. 2 godz. lekcyjnych )
 • ćwiczenia (ok12 godz. lekcyjnych)
 • dyskusja (ok.2 godz. lekcyjnych)
 • Wszelkie pytania i wątpliwości uczestników będą wyjaśniane w trakcie trwania szkolenia. Służymy także radą po szkoleniu, jeżeli pojawią się dodatkowe pytania.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Warunki techniczne

- warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze online:
a) platforma: microsoft teams
b) Komputer i procesor 1,6 GHz lub szybszy, 2-rdzeniowy
Pamięć 4 GB pamięci RAM; 2 GB pamięci RAM (wersja 32-bitowa)
Aktualna wersja przeglądarki Microsoft Edge, Chrome
c) minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnikinformacja
zostanie podana niedługo
d) brak wymaganego dodatkowego oprogramowania
e) link ważny do zakończenie spotkania.

Ciasteczka>