Usługa - Prawo jazdy kategoria C + badania + egzamin -nabór 2020

Logo ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron

4.6/5 z 293 ocen

Tytuł Prawo jazdy kategoria C + badania + egzamin -nabór 2020

Numer usługi 2021/08/02/36056/1127546

Dostawca usług ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron

Miejsce usługi Rzeszów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 030,00 zł netto za osobę

3 030,00 zł brutto za osobę

60,60 zł netto za osobogodzinę

60,60 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 3 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby posiadające minimum 21 lat, oraz prawo jazdy kat. B, pragnące zdobyć zawód kierowcy zawodowego samochodu ciężarowego.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 10-08-2021
Liczba godzin usługi: 50
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres uprawnień: PRAWO JAZDY KAT C

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenia kandydatów na kierowców w zakresie kategorii C rozpoczyna się od zajęć teoretycznych - wykłady- w wymiarze 20 godzin dydaktycznych. Po skończonych zajęciach teoretycznych rozpoczną się zajęcia praktyczne- jazda samochodem ciężarowymmiarze 30 godzin. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.


Zajęcia teoretyczne
1.Zasady zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego.
2.Zasady zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami, przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych, porach dnia i nocy i po różnych nawierzchniach jezdni.
3.Wpływ na funkcje percepcyjne, podejmowanie decyzji oraz reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem m.in. alkoholu lub innego podobnie działającego środka, wahań stanu emocjonalnego, zmęczenia.
4.Zagrożenia związane z niedoświadczeniem innych uczestników ruch drogowego, najbardziej podatnych na ryzyko, takich osób jak: dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchu.
5.Zagrożenia związane z ruchem drogowym i prowadzeniem różnego rodzaju pojazdów w różnorodnych warunkach widoczności.
6.Zasady korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa jazdy.
7.Zasady użytkowania pojazdu, przewozu osób i ładunków, z uwzględnieniem ochrony środowiska.
8.Zasady ruchu drogowego, w szczególności odnoszące się do ograniczeń prędkości, pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów oraz dokumentów uprawniających do kierowania i używania pojazdu.
9.Zasady postępowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym oraz zasady udzielania pomocy ofiarom wypadku.
10.Rodzaje dróg i zagrożenia związane ze stanem ich nawierzchni.
11.Zadania i kryteria oceny obowiązujące na egzaminie państwowym.
12.Przepisy regulujące czas pracy i odpoczynku kierowców (umiejętność korzystania z tachografu).
13.Zasady odnoszące się do rodzaju wykonywanego transportu: osób lub towarów oraz dokumentów wymaganych w krajowym i międzynarodowym przewozie osób i towarów.
14.Środki ostrożności podejmowanych przypadku awarii pojazdu.
15. Planowanie tras przejazdu, czytanie map drogowych.
16.Warunki bezpieczeństwa związane z załadunkiem, rozmieszczeniem i zamocowaniem ładunku.
17.Ogólne zasady budowy, eksploatacji i utrzymania podstawowych układów jezdnych pojazdu.

Zajęcia praktyczne Część praktyczna zostanie przeprowadzona na placu manewrowym, w ruchu miejskim oraz w ruchu poza obszarem zabudowanym.
1.Przygotowanie się do jazdy.
2.Posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania.
3. Włączanie się do ruchu.
4.Zajmowanie właściwej pozycji na drodze.
5.Respektowanie praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewania się z nimi przy użyciu dopuszczalnych środków.
6.Bezpieczne wykonywanie wszelkich manewrów występujących w różnych sytuacjach drogowych.
7.Obserwacja dróg i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń .
8.Skuteczne reagowanie w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia w tym hamowanie awaryjne.
9.Jazda z prędkością nieutrudniającą ruch i dostosowaną do warunków ruchu drogowego.
10.Jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
11.Zachowanie środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu.
12.Wykonywanie podstawowych czynności kontrolno-obsługowych tych mechanizmów i urządzeń pojazdu, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy.
13.Podejmowanie działań w zakresie udzielenia przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadków drogowych.
14.Jazda poza terenem zabudowanym lub po drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości.

Zajęcia teoretyczne rozpoczynają się w sali wykładowej, a praktyczne rozpoczynają się na placu manewrowym. Podział godzin jazdy na placu manewrowym i w ruchu miejskim zależy od indywidualnych predyspozycji osoby szkolonej.

Usługa obejmuje koszt :
Badań lekarskich: 200zł + 150zł = 350zł
Egzaminu państwowego:
-teoria 30zł
-praktyka 200zł

Podany harmonogram jest harmonogramem proponowanym i może ulec zmianie (dotyczy części teoretycznej oraz praktycznej). Wszelkie zmiany co do godziny zajęć praktycznych dostępne będą u instruktora prowadzącego kurs.  Zajęcia teoretyczne rozpoczynają się w sali wykładowej, a praktyczne rozpoczynają się na placu manewrowym. Podział godzin jazdy na placu manewrowym i w ruchu miejskim zależy od indywidualnych predyspozycji osoby szkolonej. Zajęcia teoretyczne trwają 45 min., z kolei czas trwania zajęć praktycznych to 60 min.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
10-08-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
11-08-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
12-08-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
13-08-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
14-08-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
16-08-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
17-08-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
18-08-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
19-08-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
20-08-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
21-08-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
23-08-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
24-08-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
25-08-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
04:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest zdobycie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego kategorii C

Efekty uczenia się

Przygotowanie uczestnika kursu z zakresu wiedzy teoretycznej oraz umiejętności kierowania pojazdem do egzaminu państwowego.
Po pozytywnym wyniku wewnętrznego egzaminu, zostanie zaktualizowany profil PKK uczestnika. Kursant pozna zasady ruchu drogowego
i zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także nabędzie umiejętności praktyczne z zakresu prowadzenia samochodu ciężarowego.

Zdobycie Prawa jazdy pozwoli na uzyskanie nowej kwalifikacji i umożliwi podjęcie zawodu kierowcy zawodowego samochodu ciężarowego.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Zaświadczenie o przystapieniu do egzaminu z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r o kierujących pojazdami, ustawa z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym (wraz z aktami wykonawczymi i późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 wykonujących przewóz drogowy.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 030,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 030,00 zł
Koszt osobogodziny netto 60,60 zł
Koszt osobogodziny brutto 60,60 zł
w tym koszt walidacji netto 230,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 230,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

pl. Wolności 2/209, 35-073 Rzeszów, woj. podkarpackie

Biuro znajduje się na II piętrze

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Bolesław Skowron

Bolesław Skowron

Prawo jazdy kat. A, B, BE, C, C+CE
Instruktor od 1997 r.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Bolesław Skowron

Bolesław Skowron

email: boleslawskowron@wp.pl

tel: (+48) 501 060 830

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Udostępniamy materiały.

Warunki uczestnictwa

- prawo jazdy kat. B
- 21l, lub 18l+kwalifikacja wstępna
- orzeczenie psy. i lek. o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
- profil Kandydata na kierowcę (PKK) dla kat.C

Informacje dodatkowe

Usługa obejmuje koszt :
Badań lekarskich: 200zł + 150zł = 350zł
Egzaminu państwowego:
-teoria 30zł
-praktyka 200zł

Ciasteczka>