Usługa - Trener-kurs certyfikowany VCC Akademia Profesjonalnego Trenera Edukacja zdalna

Logo Akademia Bliżej Natalia Kurzawa

4.8/5 z 250 ocen

Tytuł Trener-kurs certyfikowany VCC Akademia Profesjonalnego Trenera Edukacja zdalna

Numer usługi 2021/08/02/11147/1127533

Dostawca usług Akademia Bliżej Natalia Kurzawa

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera Zawodowa

PLN

5 800,00 zł netto za osobę

5 800,00 zł brutto za osobę

116,00 zł netto za osobogodzinę

116,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Jest przeznaczony dla pracowników firm szkoleniowych,trenerów wewnętrznych,freelancerów,nauczycieli,menedżerów, zarządzających zespołami,trenerów organizacji pozarządowych.Dostosowany jest także dla osób,którzy chcą swoja wiedzę i  doświadczenie poszerzyć,uporządkować umiejętności związane z metodami nauczania dorosłych.

Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 05-11-2021
Liczba godzin usługi: 50
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Ramowy program usługi

Pokaż program


 Warsztat  psychoedukacji i komunikacji  interpersonalnej

 • Integracja z grupą warsztatową
 • Doskonalenie umiejętności i zachowań komunikacyjnych, w tym nauka otrzymywania i udzielania informacji zwrotnej
 • Weryfikacja i możliwość zmiany swoich zachowań i utrwalonych niepożądanych nawyków, które przeszkadzają w budowaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z innymi ludźmi
 • Poznanie reakcji swoich i innych osób na sytuacje konfliktowe i nauka radzenia sobie z konfliktem i w sytuacji konfliktu

Zarządzanie procesem grupowym i zarządzanie sobą w przebiegu procesu grupowego 

 • Proces grupowy charakterystyka i dynamika
 • Proces grupowy – potrzeby grupy i rola trenera w poszczególnych fazach
 • Źródła trudności ze strony grupy i trenera
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów w pracy trenerskiej
 • Kulisy pracy trenera 
 • Autoprezentacja w pracy trenera
 • Aktywizujące metody prowadzenia szkoleń
 • Metodologia diagnozowania potrzeb rozwojowych, narzędzia diagnozy potrzeb rozwojowych – poziom uczestnika i organizacji
 • Metodologia projektowania szkoleń
 • Ewaluacja i działania poszkoleniowe
 • Praktyczne umiejętności biznesowe w pracy trenera

Trener w akcji 

 • Praktyczny warsztat trenerski:
 • praca indywidualna – przygotowanie wystąpienia,
 • prowadzenie fragmentu wykorzystując metody aktywne – sytuacje trudne,
 • informacja zwrotna – uczestnicy/trener
 • dobre praktyki – na bazie wystąpień.
 • Przygotowanie do egzaminu
 • Metody pracy zdalnej w zawodzie trenera
 • egzamin VCC


 

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest nabycie przez uczestnika wiedzy i umiejętności metodycznych pozwalających na organizację procesu dydaktycznego nauczania dorosłych zgodnie z zasadami nauczania i uczenia się dorosłych.
Całość zagadnień jest tak zaprojektowana, aby przygotować uczestnika Szkoły do samodzielnego projektowania i prowadzenia szkoleń oraz prezentacji i zajęć interaktywnych w obszarze biznesu lub edukacji.Certyfikacja VCC jest uznanym systemem edukacji i certyfikacji w Bazie Usług Rozwojowych.

Efekty uczenia się

Posiadacz certyfikatu VCC potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Trenera potrafi w zakresie:

Wiedzy:

 • Omówić terminologię z zakresu prowadzenia szkoleń, warsztatów, prezentacji i wystąpień publicznych.
 • Przedstawić standardy pracy i zasady etyczne w pracy trenera.
 • Opisać rolę trenera w procesie edukacji.
 • Scharakteryzować proces grupowy.
 • Opisać trudności w pracy trenera.
 • Przedstawić zasady autoprezentacji w pracy trenera.
 • Opisać metodologię diagnozowania potrzeb rozwojowych, narzędzia diagnozy potrzeb rozwojowych - na poziomie uczestnika i organizacji.
 • Omówić ewaluację i etapy działań poszkoleniowych.
 • Omówić zagadnienia związane z rynkiem szkoleniowym, w tym zasady tworzenia ofert szkoleniowych, wyceny szkoleń, praktyki biznesowej w branży.

Umiejętności:

 • Stosować techniki skutecznej komunikacji podczas prowadzenia szkoleń, warsztatów, prezentacji i wystąpień publicznych.
 • Dobierać metody do formy szkolenia i potrzeb oraz dojrzałości grupy.
 • Stosować kreatywne metody konstruowania ćwiczeń i zadań oraz rozwiązywania problemów na sali.
 • Tworzyć programy szkoleniowe oraz prowadzić ewaluację działań.
 • Występować publicznie.
 • Planować, tworzyć konspekty szkoleń.
 • Udzielać informacji zwrotnej uczestnikom szkoleń.

Kompetencji społecznych:

 • Kontrolować emocje.
 • Przestrzegać zasad kultury i etyki zawodu.
 • W ocenie skupiać się na problemie i działaniu, a nie na wartościowaniu osoby.
 • Działać proaktywnie, wszelkie działania samodzielnie ukierunkowywać na osiąganie celu.
 • Radzić sobie ze stresem.
 • Aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe.
 • Współpracować w zespole.
 • Prowadzić dialog i dyskusje z osobami o odmiennych poglądach, przekonaniach moralnych, normach i wartościach
 • Precyzyjnie i racjonalnie formułować własne stanowisko i uzasadniać własne przekonania.
 • Zarządzać własnym czasem, organizować własną pracę, stawiać sobie cele i dobierać właściwe metody działań oraz określać priorytety w realizacji konkretnych za
 • Przyjmować odpowiedzialność za siebie i innych, podejmować decyzje będąc świadom ich skutków.
 • Prowadzić ewaluację własnej pracy zawodowej.
 • Zarządzać sobą i procesem grupowym.
 •  Rozwijać, pogłębiać i wykorzystywać swoją wiedzę do rozstrzygania problemów i dylematów w pracy zawodowej.
 • Formułować i analizować problemy oraz dobierać możliwie optymalne metody ich rozwiązania na sali szkoleniowej.
 • Rozpoznawać i opisywać problemy i konflikty oraz znajdować ich możliwe rozwiązania na sali szkoleniowej.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin VCC składa się z części teoretycznej-test wiedzy na podstawie podręcznika oraz wiedzy przekazywanej podczas zajęć-czas trwania testu 30 minut

Egzamin praktyczny polega na  stworzeniu ankiety wstępnej do udziału w szkoleniu, przeprowadzeniu analizy ankiety potrzeb szkoleniowych, opracowaniu konspektu szkolenia zgodnie z wytycznymi-m.in. okresleniu grupy docelowej, szczegółowego programu, opisu szkolenia, sposobu prowadzenai zajeć, materiałów szkoleniowych.

Na bazie opracowanego konspektu Uczestnik winien przedstawić 'pigułkę szkolenia" ( czas 30 minut)

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Tak,certyfikat ukończenia kursu zawiera opis efektów uczenia się.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Tak,kurs kończy się egzaminem w formie egzaminu teoretycznego ( test wiedzy na platformie egzaminacyjnej) oraz egzaminu praktycznego i jest realizowany z zapewnieniem rozdzielności funkcji

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub

Certyfikat otrzymał pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców.

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Fundacja VCC
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Fundacja VCC
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 800,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 800,00 zł
Koszt osobogodziny netto 116,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 116,00 zł
w tym koszt walidacji netto 600,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 600,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 600,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 600,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Rafał Kurzawa

Rafał Kurzawa

szkolenia rozwojowe dla trenerów
AC/DC
Coaching i mentoring
Mediacje
2018 - obecnie Specjalista ds. HR i rekrutacji Hoist Polska

2017 - 2018 Specjalista ds. planowania i logistyki Przedsiębiorstw Wyrobów Cukierniczych „Odra” S.A.

2017 – obecnie wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu z zakresu mediacji i negocjacji

2014 - 2014 wykładowca Wyższej Szkoły Bogdana Jańskiego z zakresu job-coachingu

2013 – obecnie Współpraca z Akademią Bliżej
w szkoleniach dotyczących rozwiazywania konfliktów, mediacji i coachingu. Trener i doradca merytoryczny w programach związanych z procedurami zarządzania konfliktem w organizacji.
2014 – obecnie Koordynator Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia

2014 – 2017 HR Business Partner Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.

socjologia-studia magisterskie
Filozofia-studia licencjackie
certyfikowany trener VCC: trener,coaching,pracownik HP,mediator,coach

stał współpraca z Akademią Bliżej od 2013 roku w szkoleniach certyfikowanych:
Akademia trenera
Akademia Coachingu i mentoringu
Szkoła Mediacje

Zdjęcie Natalia Kurzawa

Natalia Kurzawa

mentorcoaching,kompetecje trenerskie,mediacji i negocjacji,zarządzanie stresem
Akredytowany metorcoach PCC ICF, trener biznesu VCC nr certyfikatu TSC—001-000512-specjalizacja Coaching oraz Mediacje. Kierownik merytoryczny i wykładowca studiów podyplomowych Mediacje i negocjacje w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Opolu w latach 2011-2014, Międzynarodowych Studiów z Coachingu oraz wykładowca studiów podyplomowych SWPS Wrocław -Mediacje i negocjacje w organizacji i biznesie. W latach 2011-2015 - doradca zawodowy /kariery , wykładowca uczelni wyższych
Absolwentka SWPS-Akademia Mediatora,Trenera Biznesu oraz Wydziału Prawa i Administracji UW w latach 1999-2004 ukończyła m.in. liczne specjalizacje z zakresu m.in. prawa pracy, samorządu terytorialnego ,zarządzania,studia podyplomowe na WSB we Wrocławiu „Mediator w Biznesie”, studia podyplomowe Trener biznesu i coachingu, kurs specjalistyczny „Coach ICF”, kurs trenerski projektu „Kompendium Kompetencji Trenerskich” , kurs I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Racjonalnej Terapii Zachowań , kurs Porozumienia Bez Przemocy, Szkołę AC/DC, studium Kompetencji Psychospołecznych.
Prowadzi szkolenia oraz coaching w obszarach autoprezentacji, wystąpień publicznych ,zarządzania i motywowania pracowników, budowania zespołu, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, mediacji, negocjacji, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej, inteligencji emocjonalnej

Zdjęcie Roman Cieśla

Roman Cieśla

coaching, mentoring, sprzedaż, kompetencje managerskie, negocjacje, komunikacja w biznesie, budowanie odporności psychicznej, praca z nawykami.
: Manager z 20 letnim doświadczeniem zdobytym w korporacjach i prowadzeniu własnej firmy.
Pracował jako manager ds. szkoleń i trener wewnętrzny w międzynarodowych korporacjach oraz mediator w organizacji.
W latach 2011-2019 – prowadził projekty doradcze, szkolenia i coaching dla firm sektora MISP i szkolenia dla firm sektora korporacyjnego jako freelancer firm szkoleniowych.
Prowadził wykłady na studiach podyplomowych na kierunku Psychologia w Biznesie

Absolwent Akademii Ekonomicznej i Studiów Podyplomowych na kierunku Trener Grupowy na SWPS, Absolwent kursów „Train the Trainer” w Monachium i Poznaniu .
Ukończył kursy Praktyk i Mistrz NLP, Szkoła asesora AC/DC, Akademię Profesjonalnego Mediatora.
Posiada certyfikat : Practitioner Coach Diploma Noble Manhattan Coaching,Badania Odporności Psychicznej testem MTQ48.

Prowadzi szkolenia oraz coaching w obszarach zarządzania, rozwiązywania konfliktów, budowania zespołu, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, mediacji, negocjacji, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej, inteligencji emocjonalnej ,
Specjalizuje się w coachingu managerskim i zespołowym.Szkoli trenerów w Szkołach Trenera VCC Akademii Bliżej
Przeprowadził ponad 350 dni szkoleniowych m.in.: PZ Cusson, Diament Doradcy, Skandia SA, Deutsche Bank, Centrum Usług Finansowych, Wrigley Pol

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Natalia Kurzawa

Natalia Kurzawa

email: szkolenia.blizej@wp.pl

tel: (+48) 530 697 250

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

 • Uczestnicy otrzymują:
 • podręcznik  VCC Trener
 • dodatkowe materiały z zakresu prowadzenia szkoleń metodami aktywnymi
 • pakiet ćwiczeń szkoleniowych
 • opiekę mentora do 2-miesiecy
 • możliwość współpracy 

Warunki uczestnictwa

Warunkiem przyjęcia na kurs jest minimum średnie wykształcenie oraz predyspozycje do pracy z ludzmi.

Informacje dodatkowe

Godzina szkoleniowa rozumiana jest jako 45 minut.Zgodnie z harmonogramem 37,5 h zegarowych stanowi 50 h szkoleniowych.

Zajęcia prowadzą trenerzy trenerów VCC,I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz wykładowcy-trenerzy współpracujący z uczelni wyższych m.in. z SWPS

Wybrani uczestnicy kursu mogą zaliczyć na staż z superwizją pod okiem mentora i coacha oraz możliwośc współpracy z Akademią Bliżej.

Uczestnik po pozytywnym zaliczeniu egzaminu otrzyma certyfikat VCC -Trener wraz z suplementem opisującym wiedzę,umiejętnosci i kompetencji.

Dodatkowo Uczestnik na dostęp do platformy e-learningowej  dot.Skutecznosci osobistej i biznesowej trenera oraz dostęp do badania kompetencji zawodowych i osobistych testem psychologicznym PCT-A wraz ze szczegółowym raportem z możliwością konsultacji z coachem uprawnionym do diagnozy testów PCP-A

Materiały multimedialne i dokumenty do pobrania

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Szkolenie odbywa się za pomocą aplikacji ZOOM.

Minimalne wymagania techniczne: procesor 2-rdzeniowy 2GB pamięci RAM ( lun 4-rdzeniowy)

System operacyjny Windows 8 ( zalecany Windows 10) Mac wersja 10.13,

Przeglądarka internetowa GOOGLE Chrome, Mozilla,Firefox

Stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 mbps

kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki,( ZOOM współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami).Nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć się do szkolenia.

Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika projektu przed szkoleniem. Uczestnik szkolenia każdorazowo przed zajęciami grupowymi otrzymuje zaproszenie na spotkanie on-line.

Szkolenie odbywa się za pomocą aplikacji ZOOM.

Minimalne wymagania techniczne: procesor 2-rdzeniowy 2GB pamięci RAM ( lun 4-rdzeniowy)

System operacyjny Windows 8 ( zalecany Windows 10) Mac wersja 10.13,

Przeglądarka internetowa GOOGLE Chrome, Mozilla,Firefox

Stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 mbps

kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki,( ZOOM współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami).Nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć się do szkolenia.

Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika projektu przed szkoleniem. Uczestnik szkolenia każdorazowo przed zajęciami grupowymi otrzymuje zaproszenie na spotkanie on-line.

Ciasteczka>