Usługa - Kurs języka hiszpańskiego na poziomie A1 - 30 h - online/stacjonarnie

Logo Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Spółka Jawna

4.5/5 z 230 ocen

Tytuł Kurs języka hiszpańskiego na poziomie A1 - 30 h - online/stacjonarnie

Numer usługi 2021/08/02/11855/1127391

Dostawca usług Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Spółka Jawna

Miejsce usługi Łódź

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 100,00 zł netto za osobę

2 100,00 zł brutto za osobę

70,00 zł netto za osobogodzinę

70,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie jest skierowane do osób dorosłych, pracowników przedsiębiorstw, które w zakresie swojego rozwoju zawodowego potrzebują podnieść kompetencje znajomości języka obcego zgodnie z CERF.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 2
Data zakończenia rekrutacji: 04-10-2021
Liczba godzin usługi: 30
Zakres uprawnień: 23. Kurs języka hiszpańskiego dla początkujących (poziom A1)
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zakres gramatyczny:

- Czasowniki: SER,LLAMARSE; Czasowniki regularne I-wszej koniugacji; Przysłówki: muy bien, bien, etc.; Tworzenie liczby mnogiej i pojedynczej rzeczowników; Rodzajnik określony- forma; Czasownik: SER, przyimek DE i zaimki pytające; Przymiotniki rodzaju męskiego i żeńskiego; Czasowniki zwrotne: llamarse, dedicarse; Czasownik nieregularny tener; Czasowniki regularne II-giej i III-iej koniugacji; Formy żeńskie i męskie rzeczowników; Czasownik ESTAR + stan cywilny; Formy dzierżawcze; Liczebniki od 101-1000; Czasownik GUSTAR i zaimki dopełnienia dalszego; Formy:A mi tambien, A mi Si, A mi no, A mi tampoco; Czasowniki nieregularne: PONER, QUERER, PODER i PREFERIR; Zaimki dopełnienia bliższego: LO, LA,LOS,LAS; Przyimek: a, por, de, desde, hasta; Czasowniki nieregularne z obocznościami: E-IE, O-UE, E-I, O-u; Konstrukcje: Me molesta el ruido, Me interesan los monumentos, etc.; Czasowniki nieregularne; Przyimki: en, a ze środkami transportu; Forma HAY oraz użycie czasownika ESTAR; Rozróżnienie rodzajników określonych i nieokreślonych; Konstrukcje czasownikowe: hay que + INF, Tener que + INF; Formy wzmacniające: przysłówki i przymiotniki: muy, mucho, mucha, muchos i mucha; Konstrukcje: es que…, lo siento, pero; Okoliczniki czasu: hoy, estas vacaciones; Konstrukcje porównujące: mas…. que, menos ... que, tan ... como; Konstrukcja czasownikowa: IR + a+ INF, oraz ESTAR+ GERUNDIO; Formy bezosobowe: Hace sol/ calor, etc.; Konstrukcja: przyimek + zaimek (para mi, conmigo); Użycie czasowników SABER i PODER; Zdania względne z zaimkiem: QUE, DONDE; Czasownik QUEDAR; Utrwalenie konstrukcji: IR A + INF, do mówienia o przyszłości; Czas przeszły dokonany: Preterito Indefinido – użycie Forma czasowników regularnych i niektórych nieregularnych w tym czasie; Okoliczniki czasu: la semana pasada, ayer, etc; Użycie czasowników: SER, ESTAR i HAY.

Zakres leksykalny:

- zwroty związane z przedstawianie się, nazwy państw i narodowości, zawód i praca; przedmioty znajdujące się w pokoju, opisywanie domu, pomieszczenia i przedmioty w domu, nazwy kolorów, zwroty związane z wyrażaniem sugestii, zamiaru, rodzina, przedmioty codziennego użytku, czasowniki określające czynności codzienne, przymiotniki określające uczucia i samopoczucie, hobby, ubrania, zwroty związane z telefonowaniem, nazwy miesięcy, muzyka, zwroty związane z pokazywaniem komuś drogi, opisywanie charakteru i wyglądu zewnętrznego danej osoby; jedzenie, zakupy, opowiadanie prostych faktów ze swojej przeszłości.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
język hiszpański
Data realizacji zajęć
04-10-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
język hiszpański
Data realizacji zajęć
06-10-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
język hiszpański
Data realizacji zajęć
11-10-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
język hiszpański
Data realizacji zajęć
13-10-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
język hiszpański
Data realizacji zajęć
18-10-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
język hiszpański
Data realizacji zajęć
20-10-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
język hiszpański
Data realizacji zajęć
25-10-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
język hiszpański
Data realizacji zajęć
27-10-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
język hiszpański
Data realizacji zajęć
03-11-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
język hiszpański
Data realizacji zajęć
08-11-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
język hiszpański
Data realizacji zajęć
10-11-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
język hiszpański
Data realizacji zajęć
15-11-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
język hiszpański
Data realizacji zajęć
17-11-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
język hiszpański
Data realizacji zajęć
22-11-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
język hiszpański
Data realizacji zajęć
24-11-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Podniesienie kompetencji językowych słuchacza w zakresie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania na poziomie A1, zgodnym z Common Europe.
Przygotowanie uczestnika do swobodnego funkcjonowania w środowisku języka hiszpańskiego w życiu codziennym i zawodowym.

Efekty uczenia się

Zakres gramatyczny:

- uczestnik zna i potrafi zastosować w praktyce następujące zagadnienia gramatyczne: Czasowniki: SER,LLAMARSE; Czasowniki regularne I-wszej koniugacji; Przysłówki: muy bien, bien, etc.; Tworzenie liczby mnogiej i pojedynczej rzeczowników; Rodzajnik określony- forma; Czasownik: SER, przyimek DE i zaimki pytające; Przymiotniki rodzaju męskiego i żeńskiego; Czasowniki zwrotne: llamarse, dedicarse; Czasownik nieregularny tener; Czasowniki regularne II-giej i III-iej koniugacji; Formy żeńskie i męskie rzeczowników; Czasownik ESTAR + stan cywilny; Formy dzierżawcze; Liczebniki od 101-1000; Czasownik GUSTAR i zaimki dopełnienia dalszego; Formy:A mi tambien, A mi Si, A mi no, A mi tampoco; Czasowniki nieregularne: PONER, QUERER, PODER i PREFERIR; Zaimki dopełnienia bliższego: LO, LA,LOS,LAS; Przyimek: a, por, de, desde, hasta; Czasowniki nieregularne z obocznościami: E-IE, O-UE, E-I, O-u; Konstrukcje: Me molesta el ruido, Me interesan los monumentos, etc.; Czasowniki nieregularne; Przyimki: en, a ze środkami transportu; Forma HAY oraz użycie czasownika ESTAR; Rozróżnienie rodzajników określonych i nieokreślonych; Konstrukcje czasownikowe: hay que + INF, Tener que + INF; Formy wzmacniające: przysłówki i przymiotniki: muy, mucho, mucha, muchos i mucha; Konstrukcje: es que…, lo siento, pero; Okoliczniki czasu: hoy, estas vacaciones; Konstrukcje porównujące: mas…. que, menos ... que, tan ... como; Konstrukcja czasownikowa: IR + a+ INF, oraz ESTAR+ GERUNDIO; Formy bezosobowe: Hace sol/ calor, etc.; Konstrukcja: przyimek + zaimek (para mi, conmigo); Użycie czasowników SABER i PODER; Zdania względne z zaimkiem: QUE, DONDE; Czasownik QUEDAR; Utrwalenie konstrukcji: IR A + INF, do mówienia o przyszłości; Czas przeszły dokonany: Preterito Indefinido – użycie Forma czasowników regularnych i niektórych nieregularnych w tym czasie; Okoliczniki czasu: la semana pasada, ayer, etc; Użycie czasowników: SER, ESTAR i HAY.

Zakres leksykalny:

- uczestnik posida odpowiedni zasób słownictwa i umiejętność wypowiadania się na następujące tematy: przedstawianie się, nazwy państw i narodowości, zawód i praca; przedmioty znajdujące się w pokoju, opisywanie domu, pomieszczenia i przedmioty w domu, nazwy kolorów, zwroty związane z wyrażaniem sugestii, zamiaru, rodzina, przedmioty codziennego użytku, czasowniki określające czynności codzienne, przymiotniki określające uczucia i samopoczucie, hobby, ubrania, zwroty związane z telefonowaniem, nazwy miesięcy, muzyka, zwroty związane z pokazywaniem komuś drogi, opisywanie charakteru i wyglądu zewnętrznego danej osoby; jedzenie, zakupy, opowiadanie prostych faktów ze swojej przeszłości.

W zakresie poszczególnych funkcji językowych słuchacz osiąga następujące umiejętności:

Mówienie – słuchacz potrafi podejmować różne role w procesie komunikacji używając odpowiedniego języka, formułować kilkuzdaniową wypowiedź na temat życia codziennego, stosować środki językowe do wyrażenia intencji, uczuć i emocji związanych z życiem codziennym, stosować poprawnie struktury leksykalno–gramatyczne oraz właściwą wymowę tak aby wypowiedź była zrozumiała, potrafi wyrazić prośbę, polecenie, podziękowanie itp., potrafi opisać osobę, przedmiot, miejsce, zjawisko, czynność, potrafi zrelacjonować wydarzenie.

Słuchanie - słuchacz potrafi wybrać i zrozumieć określone informacje z tekstu, który nie jest dla niego w pełni zrozumiały, zrozumieć autentyczny materiał w stopniu, który pozwoli mu na określenie głównej myśli tekstu, wyselekcjonowanie określonej informacji.

Czytanie – słuchacz potrafi określić główną myśl tekstu czytanego, wyszukać określone informacje w tekście.

Pisanie - słuchacz potrafi wypełnić prosty formularz, napisać krótki tekst użytkowy (ogłoszenie, notatka, mail, pocztówka) stosując odpowiednie środki stylistyczno– gramatyczne. 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Słuchacze są systematycznie kontrolowani przez cotygodniowe kartkówki, testy po rozdziałach podręcznika, testy semestralne oraz test końcowy (zawierające również sprawdzian z czytania, słuchania, pisania). Dodatkowo po każdych zajęciach sprawdzana jest praca domowa. Ewaluacja wypowiedzi ustnej odbywa się w trakcie trwania całego kursu.

Efekty nauczania będą również systematycznie badane za pomocą:

- monitoringu pracy na zajęciach

- ustnych prezentacji

- samooceny w formie dyskusji.

Dzięki  Strefie Logowania, w której każdy słuchacz ma dostęp do wyników wszystkich testów, możliwa jest bieżąca ewaluacja własnych postępów. Słuchacz wie jakie testy zaliczył dobrze, a które musi poprawić. Może również śledzić swoją frekwencję.

Lektor natomiast może dzięki funkcji pozwalającej na rozsyłanie wiadomości do uczestników kursu na bieżąco komentować postępy swoich słuchaczy, monitować w kwestii zaległości, służyć pomocą i wskazówkami.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 100,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 100,00 zł
Koszt osobogodziny netto 70,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 70,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź, woj. łódzkie

Szkolenie może być realizowane stacjonarnie lub online.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Monika Kujawiak

Monika Kujawiak

Lektorka języka hiszpańskiego z wieloletnim doświadczeniem.
Prowadzi kursy indywidualne, grupowe oraz firmowe.
Grupy o różnorodnym charakterze - ogólne, konwersacyjne, branżowe.
Doświadczenie to +/- 8000 przeprowadzonych godzin zajęć bardzo dobrze ocenianych przez słuchaczy i metodyka szkoły.
Wykształcenie wyższe.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Monika Kujawiak

Monika Kujawiak

email: monika.kujawiak@progres.edu.pl

tel: (+48) 600 010 189

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały zapewniane są przez lektorów.

Warunki uczestnictwa

Kontakt z koordynatorem celem "uszycia" szkolenia:

Monika Kujawiak

monika.kujawiak@progres.edu.pl

tel. 600 010 189

Wykonanie testu weryfikującego poziom znajomości języka obcego

Dokonanie zapisu na usługę oraz podpisanie umowy ze szkołą, a w przypadku zajęć online wyrażenie pisemnej zgody na nagrywanie spotkań celem rozliczenia z Operatorem usługi

Informacje dodatkowe

Powyższa usługa jest usługa przykładową. Dla każdego zainteresowanego Słuchacza tworzymy całe szkolenie szyte na miarę potrzeb uwzględniając indywidualne preferencje – założenia, program, dni i godziny spotkań – wszystko to uzgadniane jest indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb.

Każde szkolenie poprzedzone jest wykonaniem testu weryfikującego znajomość języka. Po ukończeniu szkolenia przeprowadzana jest podoba walidacja.

Zapewniamy podstawowe materiały szkoleniowe.

Za godzinę zajęć przyjmuje się 60 minut.

Każdy Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie.

SPOSÓB WALIDACJI:

-ankieta z Bazy Usług Rozwojowych wypełniona przez Usługodawcę i Słuchacza

-szczegółowa ankieta opracowana przez Centrum Szkoleniowe PROGRES uwzlędniająca dokładną ocenę usługi pod kątem organizacji administracyjnej, lektora, programu, przebiegu szkolenia i wielu innych

-test online (opracowany przez Centrum Szkoleniowe PROGRES)

Materiały multimedialne i dokumenty do pobrania

Zrzut ekranu 2021-05-19 o 17.24.42.png
Ciasteczka>