Usługa - Kurs języka angielskiego na poziomie B1- 30 h - online/stacjonarnie

Logo Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Spółka Jawna

4.5/5 z 230 ocen

Tytuł Kurs języka angielskiego na poziomie B1- 30 h - online/stacjonarnie

Numer usługi 2021/08/02/11855/1127336

Dostawca usług Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Spółka Jawna

Miejsce usługi Łódź

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 100,00 zł netto za osobę

2 100,00 zł brutto za osobę

70,00 zł netto za osobogodzinę

70,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie jest skierowane do osób dorosłych, pracowników przedsiębiorstw, które w zakresie swojego rozwoju zawodowego potrzebują podnieść kompetencje znajomości języka obcego zgodnie z CEFR.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 02-11-2021
Liczba godzin usługi: 30
Zakres uprawnień: 3. Kurs języka angielskiego dla średnio zaawansowanych (poziom Intermediate B1)
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Ramowy program usługi

Pokaż program

Materiał gramatyczny

Czasownik

(Verb)

Czas Present Simple – zwyczaje, rutyna, codzienne czynności (habits and routines)

Czas Present Continuous - wyrażanie sytuacji teraźniejszych i przyszłych (expressing present and future events)

Czas Past Simple (regular and irregular verbs + definitive time expressions) porównany z Present Perfect (since / for / already / just/ yet)

Konstrukcja Used to / didn’t use to/ would w celu wyrażenia przeszłości

Czas Present Perfect – wyrażanie przeszłości, która ma wpływ na teraźniejszość, informationrmowanie o wydarzeniach, które odbyły się ostatnio

Czas Present Perfect Continuous – wyrażanie konkretnych planów na przyszłość

Czas Past Continuous

Czas Present Continuous do wyrażania przyszłych ustaleń (for future arrangements), konstrukcja to be going to do wyrażania planów i zamiarów (for intentions and plans), czasownik modalny will do wyrażania możliwości, ofert i spontanicznych decyzji (for possibilities, offers, decisions)

Strona bierna Passive Voice

Konstrukcje have to / don’t have to / can / can’t – for rules and regulations

Czasowniki modalne must/ mustn’t/ couldn’t /shouldn’t / can’t – do wyrażania przymusu i przyzwolenia (modals for obligation, prohibition and permission) w czasie teraźniejszym i przeszłym.Czasowniki modalne must/could/may/can’t do wyrażania dedukcji (modals for deduction)

Konstrukcja z would do wyrażania sytuacji nierealnych

Konstrukcje I wish i If only + Past Simple/Past Perfect

Okresy warunkowe  - 0, I oraz II (Conditionals -Zero Conditional, First Conditional, Second Conditional), towarzyszące im wyrażania if / unless / in case)

Mowa zależna: zdania twierdzące, pytające, prośby i polecenia (Reported Speech – statements, questions, requests and commands)

Pytania pośrednie do wyrażania ofert i próśb (Offers and requests – indirect questions).

Konstrukcje So + adj./adv. / Such + adj. + noun.

Zdania definiujące Defining Relative Clauses: who, which, that, whose

Czasowniki frazalne Phrasal verbs.

Rzeczownik

(Noun)

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (Countable / Uncountable nouns) i wyrażenia określające ilość (quantity expressions): (how) much / (how) many / a lot of / lots of.

Przedimki (Articles)

Kolejność rzeczowników w zdaniu (Order of adjectives)

Liczba mnoga rzeczowników regularna i nieregularna - Irregular plural forms

Przymiotnik

(Adjective)

Przymiotniki kończące się na –ed/-ing

Przymiotniki proste i złożone (Simple and compound adjectives)

Stopniowanie przymiotników: stopień wyższy i najwyższy (Comparison: comparative and superlative adjectives  – as … as)

Przysłówek

(Adverb)

Przysłówki i wyrażenia przysłówkowe do określania częstotliwości (Adverbs and adverb phrases of frequency)

Tworzenie przysłówków oraz przysłówki nieregularne (Regular adverbs – ly and irregular ones e.i. hard, fast)

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
02-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
04-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
09-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
16-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
18-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
23-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
25-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
30-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
02-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
07-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
09-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
14-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
16-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
21-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
04-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
11-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
13-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
18-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
20-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
25-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
27-01-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
01-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
03-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
08-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
10-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
15-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
17-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
22-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
24-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
język angielski
Data realizacji zajęć
01-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem nauki jest poszerzenie przez studenta dotychczas zdobytych umiejętności językowych, zwiększenie jego motywacji oraz zaangażowanie go w proces poznawania języka. W rezultacie zapewnienie mu większej swobody w wykorzystywaniu wiedzy i praktycznym posługiwaniu się językiem angielskim na poziomie B1.

Efekty uczenia się

1. Rozumienie ze słuchu – doskonalenie umiejętności rozumienia naturalnego języka mówionego w szerokim zakresie tematów, gdy używany język jest standardowy.

2. Mówienie – rozwijanie umiejętności reagowania w różnych sytuacjach, wyrażanie swoich myśli na wiele sposobów, krótkie uzasadnianie swoich opinii i zamierzeń, formułowanie wypowiedzi dotyczących różnorodnych dziedzin życia.

3. Czytanie – ogólne i szczegółowe rozumienie dłuższego tekstu, również literackiego; wyszukiwanie ogólnej informacji, umiejętność domyślania się znaczeń oraz intencji autora.

4. Pisanie – formułowanie prostych wypowiedzi pisemnych (listy, instrukcje, zaproszenia,

recenzje, eseje, artykuły, etc.) z uwzględnieniem zasad gramatyki, ortografii i interpunkcji.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Test weryfikujący wiedzę, ankiety.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 100,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 100,00 zł
Koszt osobogodziny netto 70,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 70,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź, woj. łódzkie

Szkolenie może być realizowane stacjonarnie lub online.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Monika Kujawiak

Monika Kujawiak

Lektorka języka angielskiego z kilkuletnim doświadczeniem.
Prowadzi kursy indywidualne, grupowe oraz firmowe.
Grupy - ogólne, konwersacyjne, branżowe.
Doświadczenie to +/- 8000 przeprowadzonych godzin zajęć bardzo dobrze ocenianych przez słuchaczy i metodyka szkoły.
Wykształcenie wyższe.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Monika Kujawiak

Monika Kujawiak

email: monika.kujawiak@progres.edu.pl

tel: (+42) 600 010 189

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały zapewniane przez lektora, w cenie szkolenia.

Warunki uczestnictwa

Kontakt z koordynatorem celem "uszycia" szkolenia:

Monika Kujawiak

monika.kujawiak@progres.edu.pl

tel. 600 010 189

Wykonanie testu weryfikującego poziom znajomości języka obcego

Dokonanie zapisu na usługę oraz podpisanie umowy ze szkołą, a w przypadku zajęć online wyrażenie pisemnej zgody na nagrywanie spotkań celem rozliczenia z Operatorem usługi.

Informacje dodatkowe

Powyższa usługa jest usługa przykładową. Dla każdego zainteresowanego Słuchacza tworzymy całe szkolenie szyte na miarę potrzeb uwzględniając indywidualne preferencje – założenia, program, dni i godziny spotkań – wszystko to uzgadniane jest indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb.

Każde szkolenie poprzedzone jest wykonaniem testu weryfikującego znajomość języka. Po ukończeniu szkolenia przeprowadzana jest podoba walidacja.

Zapewniamy podstawowe materiały szkoleniowe.

Za godzinę zajęć przyjmuje się 60 minut.

Każdy Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie.

SPOSÓB WALIDACJI:

-ankieta z Bazy Usług Rozwojowych wypełniona przez Usługodawcę i Słuchacza

-szczegółowa ankieta opracowana przez Centrum Szkoleniowe PROGRES uwzlędniająca dokładną ocenę usługi pod kątem organizacji administracyjnej, lektora, programu, przebiegu szkolenia i wielu innych

-test online (opracowany przez Centrum Szkoleniowe PROGRES)

Materiały multimedialne i dokumenty do pobrania

Zrzut ekranu 2021-05-19 o 17.24.42.png
Ciasteczka>