Usługa - Makijaż permanentny ust doszkolenie Katowice

Logo BROADWAY BEAUTY ŻANETA GORTAT-STANISŁAWSKA

4.7/5 z 793 ocen

Tytuł Makijaż permanentny ust doszkolenie Katowice

Numer usługi 2021/07/26/12578/1122979

Dostawca usług BROADWAY BEAUTY ŻANETA GORTAT-STANISŁAWSKA

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 500,00 zł netto za osobę

2 500,00 zł brutto za osobę

156,25 zł netto za osobogodzinę

156,25 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie podnoszące kwalifikacje z makijażu permanentnego ust dedykowane dla osób, które mają podstawową wiedzę i doświadczenie w pigmentacji PMU ust.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 3
Data zakończenia rekrutacji: 28-09-2021
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Teoria

Wymagania higieniczno-sanitarne do zabiegów makijażu permanentnego 

 • Aseptyka, sterylizacja i dezynfekcja
 • Prawidłowe wyposażenie stanowiska pracy

Formularz świadomej zgody na zabieg PMU

 • Prawidłowa treść formularza świadomej zgody na zabieg
 • Wywiad z klientem
 • Oczekiwania klienta w odniesieniu do efektu estetycznego zabiegu

Przeciwwskazania do zabiegu

 • Przeciwwskazania bezwzględne
 • Przeciwwskazania czasowe
 • Możliwe powikłania i reakcje alergiczne
 • Zalecenia pozabiegowe

Znieczulenie w PMU

 • Środki znieczulające i ich zastosowanie
 • Przeciwskazania do znieczulenia

Wizaż i kolorymetria w makijażu permanentnym 

 • Dobór kształtu pigmentacji ust do kształtu twarzy i zamierzonego efektu wizualnego
 • Dobór koloru pigmentu do subtonu skóry i innych parametrów anatomicznych

Technika wykonywania pigmentacji ust

 • Prawidłowy kontur
 • Dobór odpowiedniego kąta pigmentacji

Praktyka

Zabiegi pokazowe wykonywany na sztucznych skórach oraz modelce przez szkoleniowca z omówieniem poszczególnych etapów i techniki wykonywanych czynności, celu zabiegowego i oczekiwanego efektu

 • Pokaz techniki wykonywania rysunku
 • Pokaz zabiegu pigmentacji ust

Przygotowanie stanowisk pracy do zabiegu przez uczestników szkolenia

 • Dobór igieł i pigmentów
 • Środki dezynfekcyjne i do oczyszczenia skóry
 • Znieczulenie (preparat znieczulający, folia kosmetyczna, nożyczki)
 • Środki higieniczne
 • Przygotowanie i ustawienie urządzeń do aplikacji pigmentu (I’m Ink / I'm Ink Shine/ Shadow/ Perfect Touch)

Ćwiczenie każdej metody i techniki na sztucznych skórach

 • Technika wykonywania rysunku
 • Techniki pigmentacji ust – według instrukcji szkoleniowca 

Przygotowanie modelek do zabiegu

 • Indywidualny wywiad z modelką, określenie celu i zakresu zabiegu oraz metody jego wykonania, wykluczenie przeciwwskazań w odniesieniu do wybranej metody zabiegu
 • Uzyskanie zgody na wykonanie zabiegu oraz przetwarzanie danych osobowych, przekazanie zaleceń pozabiegowych
 • Przygotowanie obszaru zabiegowego (demakijaż, oczyszczenie i dezynfekcja skóry, znieczulenie)
 • Wykonanie rysunku wstępnego

Etapowe wykonywanie zabiegu według instrukcji szkoleniowca

 • Kontrolowanie właściwego doboru obrotów urządzenia do pigmentacji, doboru igieł i pigmentów
 • Kontrolowanie techniki pigmentacji  ust  - odpowiedni kąt pigmentacji  

Końcowa ocena efektu zabiegowego przez szkoleniowca w odniesieniu do zabiegów wykonanych przez każdego z uczestników szkolenia.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Część organizacyjna: omówienie planu szkolenia, sprawdzenie obecności, wpisanie tematów zajęć do Dziennika zajęć, zorganizowanie stanowisk pracy.
Data realizacji zajęć
29-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Część teoretyczna. Zaawansowane techniki pigmentacji ust – wykład szkoleniowy
Data realizacji zajęć
29-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna. Ćwiczenia kursantek wykonywania makijażu permanentnego ust na sztucznych skórkach.
Data realizacji zajęć
29-09-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa obiadowa
Data realizacji zajęć
29-09-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Pokaz zabiegu na modelce (1) wykonywany pigmentacji ust przez trenera
Data realizacji zajęć
29-09-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie dnia.
Data realizacji zajęć
29-09-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Część organizacyjna: omówienie planu szkolenia, sprawdzenie obecności, wpisanie tematów zajęć do Dziennika zajęć, zorganizowanie stanowisk pracy.
Data realizacji zajęć
30-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Cześć praktyczna.Wykonanie przez kursantki makijażu permanentnego ust na modelce (1)
Data realizacji zajęć
30-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa obiadowa
Data realizacji zajęć
30-09-2021
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Cześć praktyczna. Wykonanie przez kursantki makijażu permanentnego ust na modelce (2).
Data realizacji zajęć
30-09-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie dnia.Ocena uczestników przez trenera z wpisem do protokołu egzaminacyjnego.Wydanie zaświadczeń i certyfikatów.Ocena szkolenia przez uczestników.
Data realizacji zajęć
30-09-2021
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa "Makijaż permanentny ust doszkolenie Katowice" prowadzi do nabycia pogłębionej wiedzy teoretycznej oraz udoskonalenia umiejętności praktycznych, umożliwiających samodzielne wykonywanie zabiegów kosmetycznych należących do kategorii makijażu permanentnego, polegających na pigmentacji ust metodami maszynowymi z użyciem specjalistycznych urządzeń, narzędzi i preparatów zabiegowych, z zastosowaniem zaawansowanych technik pigmentacji.

Efekty uczenia się

Wiedza

Cechuje wymagania sanitarne i higieniczne do wykonywania zabiegów makijażu permanentnego, zapewnia aseptykę stanowiska pracy i obszaru zabiegowego, cechuje prawidłowy sposób postępowania z odpadami medycznymi. Wyróżnia elementy przeprowadzenia wywiadu z klientem, oraz jak ustalić oczekiwania klienta co do spodziewanego efektu estetycznego zabiegu. Wyróżnia przeciwwskazania do zabiegu, jakie mogą być powikłania lub reakcje alergiczne na skutek zabiegu, wyróżnia zasady prawidłowej pielęgnacji pozabiegowej i zalecenia dla klienta. Charakteryzuje środki i zasady wykonywania znieczulenia w zabiegach makijażu permanentnego, zasady wizażu w makijażu permanentnym, w jaki sposób dobrać kształt wykonywanej pigmentacji ust do kształtu twarzy oraz jaki kolor pigmentu dobrać do fototypu skóry i subtonu. Wyodrębnia na czym polega zaawansowana technika pigmentacji ust oraz jakie efekty estetyczne można przy jej zastosowaniu uzyskać. Wyróżnia prawidłowy schemat zabiegu i w jaki sposób zaplanować jego wykonanie.

Umiejętności

Określa wymagania sanitarne do zabiegów PMU, przygotowuje stanowisko pracy i obszar zabiegowy z zachowanie aseptyki, wdraża odpowiednią procedurę postepowania z odpadami medycznymi. Określa wskazania i przeciwwskazania do zabiegu oraz ustala występowanie przeciwwskazań poprzez wywiad, przeprowadza próbę uczuleniową, określa i przekazuje klientowi informacje o możliwych powikłaniach oraz zalecenia pielęgnacyjne po zabiegu. Obsługuje urządzenia do makijażu permanentnego typu I’m Ink / I'm Ink Shine/ Shadow/ Perfect Touch, dobiera odpowiedni zestaw igieł i obrotów urządzenia oraz wykonuje pigmentację z jego użyciem. Dobiera odpowiednie pigmenty do zabiegu oraz przygotowuje stanowisko pracy, zawierające wszystkie niezbędne elementy i środki do wykonania zabiegu. Przygotowuje klientkę do zabiegu wraz z odpowiednim oczyszczeniem i zdezynfekowaniem skóry. Wykonuje pigmentację ust metodami objętymi programem nauczania, z zastosowaniem różnych technik oraz odpowiednio planuje zabieg min. co do kształtu i koloru pigmentacji. Ocenia skuteczność przeprowadzonego zabiegu i jego jakość.

Kompetencje społeczne

Wykorzystuje i stosuje w praktyce zasób posiadanej wiedzy oraz umiejętności z poczuciem odpowiedzialności za swoje działania. Komunikuje się z klientem w celu określenia jego potrzeb oraz oczekiwań, przeprowadza wywiad, przekazuje klientowi wskazania i przeciwwskazania do zabiegu oraz opisuje spodziewane efekty zabiegu, a także skutki pozabiegowe, w tym możliwe powikłania oraz zalecany tryb postępowania pozabiegowego, jak również ustala występowanie przeciwwskazań wykluczających wykonanie zabiegu. Buduje relacje z klientem.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

W trakcie trwania usługi szkoleniowiec weryfikuje na bieżąco poziom uzyskanej wiedzy teoretycznej kursanta w oparciu na zadawane pytanie i udzielone odpowiedzi. Sprawdzane są również umiejętności praktyczne w formie demonstracji na modelkach w trakcie trwania szkolenia (umiejętność zaplanowania i przygotowania zabiegu, wykonywanie poszczególnych etapów zabiegu w sposób zgodny z instrukcjami szkoleniowca, opartymi na programie części praktycznej szkolenia oraz uzyskanie efektu końcowego wykonanego zabiegu zgodnego z zaplanowanym celem zabiegowym, higiena pracy, umiejętność).

Aby otrzymać pozytywną ocenę należy spełnić poniższe formy zaliczenia

a. 100 % obecność na zajęciach realizowanych zgodnie z programem szkolenia

b. aktywny udział w zajęciach

c. pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego poziom uzyskanej wiedzy teoretycznej zgodnie z programem szkolenia (do uzyskania oceny pozytywnej wymagane jest udzielenie przez uczestnika szkolenia minimum 61% odpowiedzi poprawnych.)

d. pozytywna ocena nabytych umiejętności praktycznych na podstawie sposobu przygotowania i wykonywania zabiegu kosmetologicznego w trakcie szkolenia oraz uzyskanego efektu końcowego.

Prowadzący szkolenie dokumentuje powyższe wydanym Certyfikatem ukończenia szkolenia i zaświadczeniem zdobytych umiejętności.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 156,25 zł
Koszt osobogodziny brutto 156,25 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mikołowska 150, 40-592 Katowice, woj. śląskie

Placówka Broadway Beauty.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Ewa Szopa

Ewa Szopa

Makijaż permanentny
2012- nadal Estetic Beauty Ewa Szopa salon kosmetyczny
2017- Szkoleniowiec Broadway Beauty

2012 Śląska Wyższa szkoła medyczna w Katowicach na kierunku kosmetologia
j.w. oraz szkolenia:
31.08.2019 Techniki pudrowe brwi i pigmentacji ust poziom ekspercki Broadway Beauty
15.11.2018 Kurs pedagogiczny Broadway Beauty
08.08.2017 Kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia
2014 Szkolenie z zakresu zastosowania i technik iniekcji nici PDO
2014 Szkolenie Biorewitalizacji i wypelnania tkanek miękkich oraz modelowania ust kwasem hialuronowym
19.12.2012 Seminarium „Peelingi kosmetyczne i chemiczne” Centrum Szkoleniowe Śląskiego Instytutu Rozwoju Turystyki i Ochrony Środowiska
25.11.2012 Udział w I Ogólnopolskich mistrzostwach Makijażu Permanentnego Broadway Beauty
03.10.2012 Szkolenie semi permanent tuszowanie rzęs Lash Noir Broadway Beauty
07.07.2012 Pokaz z zakresu Lashes, laser Q switch, makijażu Glazel oraz Hialurox II Broadway Beauty
05.01.2012 Seminarium „Warsztaty z organizacji czasu pracy” Centrum Szkoleniowe Śląskiego Instytutu Rozwoju Turystyki i Ochrony Środowiska
18.12.2011 Profesjonalne szkolenie z zakresu makijażu permanentnego Broadway Beauty
14.11.2011 Profesjonalne szkolenie z zakresu mezoterapii igłowej Broadway Beauty
30.11.2010 Szkolenie instruktorskie z zakresu przedłużania i zagęszczania rzęs metodą semipermanent
16.01.2010 Akademia Sztuki Masażu MENOS Katowice-masaż gorącymi kamieniami

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Joanna Górka

Joanna Górka

email: dofinansowanie@broadwaybeauty.pl

tel: (+48) 510 746 484

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały przekazywane elektronicznie w formie skryptów od trenera.

Informacje dodatkowe

Aby zaliczyć szkolenie niezbędne jest spełnienie następujących wymagań: 100% obecność na zajęciach realizowanych zgodnie z programem szkolenia, aktywny udział w zajęciach, pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego poziom uzyskanej wiedzy teoretycznej zgodnie z programem szkolenia, pozytywna ocena nabytych umiejętności praktycznych na podstawie sposobu przygotowania i wykonywania zabiegu kosmetologicznego w trakcie szkolenia oraz uzyskanego efektu końcowego. Nasze szkolenia są przeprowadzane zgodnie z reżimem sanitarnym.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na https://broadwaybeauty.pl/


 

Ciasteczka>