Usługa - Wychowanie fizyczne

Logo Uniwersytet Rzeszowski

4.7/5 z 32 ocen

Tytuł Wychowanie fizyczne

Numer usługi 2021/07/19/17409/1116087

Dostawca usług Uniwersytet Rzeszowski

Miejsce usługi Rzeszów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

6 000,00 zł netto

6 000,00 zł brutto

13,79 zł netto za godzinę

13,79 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia podyplomowe na kierunku Wychowanie fizyczne przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich o specjalności nauczycielskiej. Studia podyplomowe dają uczestnikom uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu, czyli wychowania fizycznego.

Minimalna liczba uczestników: 20
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 30-09-2021
Liczba godzin usługi: 435
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)
Zakres uprawnień: studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program
 • Anatomia
 • Antropologia
 • Fizjologia wysiłku fizycznego
 • Antropomotoryka
 • Biomechanika
 • Teoria wychowania fizycznego
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w kulturze fizycznej
 • Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 • Metodyka wychowania fizycznego
 • Historia kultury fizycznej i olimpizmu
 • Organizacja i prawo w oświacie
 • Diagnozowanie sprawności i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży
 • Wychowanie fizyczne specjalne
 • Gimnastyka z metodyką
 • Lekkoatletyka z metodyką
 • Współczesne formy fitness
 • Koszykówka z metodyką
 • Piłka nożna z metodyką
 • Piłka ręczna z metodyką
 • Piłka siatkowa z metodyką
 • Zabawy i gry ruchowe z metodyką
 • Rytmika i taniec
 • Animacja czasu wolnego
 • Obóz letni
 • Seminarium dyplomowe

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
23-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

W trakcie studiów podyplomowych słuchacze nabędą podstawową wiedzę i umiejętności z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, aby móc oddziaływać na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego i motorycznego, a także potrzeb związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej.

Efekty uczenia się

Absolwent zna i rozumie: w pogłębionym stopniu wybrane fakty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę z zakresu dyscyplin właściwych dla programu studiów na kierunku wychowanie fizyczne, w pogłębionym stopniu związek między naukami o kulturze fizycznej a naukami społecznymi i przyrodniczymi, zaawansowaną metodologię badań, podstawowe zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikające z działalności człowieka, potrzebę analizy logicznej w rozwiązywaniu problemów natury ogólnej, syntetycznego ujmowania i rozumienia abstrakcyjnych problemów, samodzielnej interpretacji ważnych zagadnień filozoficznych oraz zasady przygotowywania projektów naukowobadawczych, główne tendencje rozwojowe oraz współczesne osiągnięcia w zakresie nauk o kulturze fizycznej, w zaawansowanym stopniu metody treningu sportowego i zdrowotnego, diagnozy przygotowania kondycyjnego, planowania, realizacji i kontroli treningu oraz efektów potreningowych, ogniwa prakseologiczne procesu wychowania fizycznego, metody ewaluacji programu nauczania, konstruowania narzędzi do kontroli i oceny oraz samokontroli i samooceny, w stopniu pogłębionym interpretację podstawowych charakterystyk liczbowych rozkładu empirycznego zmiennej, formułowania i weryfikacji hipotez statystycznych, formułowania wniosków merytorycznych na podstawie wniosków statystycznych, w stopniu zaawansowanym zasady formułowania i rozwiązywania głównych problemów badawczych, zasady konstruowania autorskich programów nauczania, oceny jakości pracy szkoły w obszarze szkolnej kultury fizycznej, opracowywania projektu rozwoju zawodowego nauczyciela, uwzględniania wychowawczych wartości kultury fizycznej, olimpizmu i zdrowia w wychowaniu fizycznym oraz w profilaktyce patologii społecznych, metody stosowane w badaniach społecznych, diagnozowania środowiska społecznego człowieka oraz oceny wpływu kultury masowej na osobowość człowieka, interpretacji faktów społecznych związanych z kulturą fizyczną, podstawowe przyczyny chorób cywilizacyjnych, wpływ stylu życia i czynników środowiskowych na zdrowie (H-RF) człowieka oraz rekomendacje aktywności fizycznej w odniesieniu do zdrowego i aktywnego stylu życia, ekonomiczne, prawne i etyczne zasady opracowywania programów oraz prowadzenia imprez rekreacyjno-turystycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej, w stopniu rozszerzonym metody nauczania i doskonalenia czynności ruchowych oraz przepisy z zakresu sportów indywidualnych i zespołowych, zasady przygotowywania i prowadzenia zawodów sportowych oraz imprez rekreacyjno-sportowych, w stopniu pogłębionym treści, metody, formy i środki w zajęciach ruchowych w grupach dysfunkcyjnych i integracyjnych, zasady promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz miejsce wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w tym procesie,  w stopniu poszerzonym zasady przygotowania regulaminu korzystania z określonego obiektu sportowego, potrzebę zapewnienia optymalnych warunków w obszarze bhp w czasie lekcji wychowania fizycznego i innych zajęć rekreacyjnosportowych lub sportowych, w stopniu pogłębionym zasady etyki zawodu nauczyciela – wychowawcy, instruktora, potrzebę ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, ogólne zasady rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w sferze kultury fizycznej. Abspolwent potrafii: wyszukiwać, analizować, krytycznie oceniać, selekcjonować i innowacyjnie wykorzystywać informacje w obrębie nauk społecznych, przyrodniczych oraz nauk o kulturze fizycznej związanych z kierunkiem wychowanie fizyczne, właściwie dobierać źródła oraz informacje z nich pochodzące do projektowania szkolnego procesu wychowania fizycznego, dokonywać oceny, syntezy i krytycznej analizy tych informacji, właściwie wspierać rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży. 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Nabycie wskazanych efektów uczenia się weryfikuje się w następujący sposób. Wszystkie przedmioty realizowane w ramach studiów podyplomowych zakończone są  uzyskaniem zaliczenia lub zdaniem egzaminu. 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Dokumentem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Wszystkie przedmioty przewidziane w programie studiów podyplomowych kończą się uzyskaniem zaliczenia co potwierdza nabycie określonych efektów uczenia się.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub

-

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej, Uniwersytet Rzeszowski
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej, Uniwersytet Rzeszowski
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt usługi netto 6 000,00 zł
Koszt usługi brutto 6 000,00 zł
Koszt godziny netto 13,79 zł
Koszt godziny brutto 13,79 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Cicha 2, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie

Budynek Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Maciej Huzarski

Maciej Huzarski

Prodziekan Kolegium Nauk Medycznych, kierownik studiów podyplomowych Wychowanie fizyczne.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dział Kształcenia Podyplomowego

Dział Kształcenia Podyplomowego

email: studiapodyplomowe@ur.edu.pl

tel: (+48) 178 721 148

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały dla uczestników udostępniane będą w wersji papierowej oraz elektronicznej na podany adres e-mail.

Warunki uczestnictwa

 • Ukończone studia wyższe I i II stopnia lub jednolite studia magisterskie o specjalności nauczycielskiej;
 • Stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w zajęciach na studiach podyplomowych.
Ciasteczka>