Usługa - Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela

Logo Uniwersytet Rzeszowski

4.7/5 z 32 ocen

Tytuł Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela

Numer usługi 2021/07/16/17409/1115006

Dostawca usług Uniwersytet Rzeszowski

Miejsce usługi Rzeszów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

4 800,00 zł netto

4 800,00 zł brutto

10,00 zł netto za godzinę

10,00 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy chcą pracować w zawodzie nauczyciela, oraz socjologów, psychologów, pracowników socjalnych i innych osób potrzebujących uzupełnić kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

Minimalna liczba uczestników: 20
Maksymalna liczba uczestników: 50
Data zakończenia rekrutacji: 30-09-2021
Liczba godzin usługi: 480
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)
Zakres uprawnień: studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program studiów

 • Psychologia
 • Pedagogika
 • Dydaktyka ogólna
 • Metodyka nauczania przedmiotu
 • Emisja głosu
 • Komunikacja interpersonalna
 • Konstruowanie programów nauczania
 • Prawo oświatowe
 • Technologie informacyjne
 • Praktyka pedagogiczna

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia dydaktyczne
Data realizacji zajęć
23-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowanie do zawodu nauczyciela- studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela uzyskując szereg umiejętności do pracy w instytucjach systemu edukacji w Polsce.

Efekty uczenia się

Słuchacz studiów podyplomowych na kierunku Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela uzyska  umiejętności do pracy w instytucjach systemu edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • diagnozowania potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej;
 • stymulowania, wspierania i wspomagania rozwoju uczniów w różnym wieku szkolnym;
 • projektowania i realizacji procesów kształcenia i wychowania z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • projektowania, realizacji i ewaluacji programów kształcenia i wychowania w instytucjach systemu edukacji;
 • sprawnego posługiwania się językiem ojczystym, jako uniwersalnym narzędziem komunikowania się ludzi między sobą;
 • sprawnego posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi, w tym kształtowanie umiejętności świadomego i krytycznego odbioru przez uczniów różnorodnych przekazów medialnych (realizacja idei wyrażonej w triadzie: „o mediach – przez media – dla mediów”);
 • podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym domem rodzinnym, instytucjami życia społecznego i kulturalnego, itp.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Nabycie wskazanych efektów uczenia się weryfikuje się w następujący sposób. Wszystkie przedmioty realizowane w ramach studiów podyplomowych zakończone są  uzyskaniem zaliczenia lub zdaniem egzaminu. 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Dokumentem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Wszystkie przedmioty przewidziane w programie studiów podyplomowych kończą się uzyskaniem zaliczenia co potwierdza nabycie określonych efektów uczenia się.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub

-

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Uniwersytet Rzeszowski
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Uniwersytet Rzeszowski
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt usługi netto 4 800,00 zł
Koszt usługi brutto 4 800,00 zł
Koszt godziny netto 10,00 zł
Koszt godziny brutto 10,00 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. ks. Józefa Jałowego 24, 35-010 Rzeszów, woj. podkarpackie

Budynek Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Ryszard Pęczkowski

Ryszard Pęczkowski

Ryszard Pęczkowski- dr hab. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego posiadający wieloletnie doświadczenie. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na podstawie pracy na temat: „Konstrukcja statycznych obrazów ekranowych a ich skuteczność dydaktyczna”.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dział Kształcenia Podyplomowego

Dział Kształcenia Podyplomowego

email: studiapodyplomowe@ur.edu.pl

tel: (+48) 178 721 148

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały dydaktyczne dla uczestników są dostępne w wersji papierowej oraz elektronicznej. 

Informacje dodatkowe

Opłata za jeden semestr to 1 600 zł. Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

Ciasteczka>