Usługa - Studia podyplomowe: prawo pracy

Logo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

4.7/5 z 104 ocen

Tytuł Studia podyplomowe: prawo pracy

Numer usługi 2021/07/13/12141/1111040

Dostawca usług Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Miejsce usługi Olsztyn

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

Status usługi opublikowana

PLN

3 000,00 zł netto za osobę

3 000,00 zł brutto za osobę

19,23 zł netto za osobogodzinę

19,23 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa pracy, w szczególności dla osób stosujących prawo pracy w praktyce, zajmujących się problematyką kadrową, przedsiębiorców, kadry menedżerskiej, jak również dla pracowników administracji publicznej, w tym osób odpowiedzialnych za implementację i stosowanie europejskiego prawa pracy. Ukończenie studiów może też pomóc w zmianie kwalifikacji i znalezieniu satysfakcjonującej pracy osobom, które dopiero zamierzają zająć się sprawami kadrowymi. 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 40
Data zakończenia rekrutacji: 31-10-2021
Liczba godzin usługi: 156
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)
Zakres uprawnień: studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

Czas trwania: dwa semestry - 156 godzin dydaktycznych. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele.
Godzina dydaktyczna trwa 45 minut. Szczegóły realizacji poszczególnych zjazdów (godziny realizacji, przedmioty, prowadzący), który udostępniany jest słuchaczom nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.
Studia będą się odbywać w formie hybrydowej. Część zajęć odbywa się stacjonarnie w wyznaczonym miejscu, druga część zajęć odbywać się będzie on-line poprzez platformę Google-Meet.

Lp.

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Rodzaj i wymiar zajęć dydaktycznych

Forma zaliczenia przedmiotu/sposób weryfikacji efektów uczenia się

Punkty ECTS

Wykłady

(godz.)

Ćwiczenia (godz.)

1

Zasady prawa pracy

Dr Krystyna Ziółkowska

6

0

Zaliczenie z oceną

1

2

Źródła prawa pracy

SSO mgr Tomasz Madej

4

0

Zaliczenie z oceną

0,5

3

Międzynarodowe i europejskie prawo pracy

SSN mgr Bohdan Bieniek

4

0

Zaliczenie z oceną

0,5

4

Charakterystyka stosunku pracy

SSO mgr Tomasz Madej

6

0

Zaliczenie z oceną

1

5

Nawiązanie i zmiana treści stosunku pracy

SSO mgr Tomasz Madej (4)

SSO mgr Rafał Jerka (4)

8

0

Zaliczenie z oceną

2

6

Ustanie stosunku pracy

Dr hab. Piotr Prusinowski (4)

SSO mgr Rafał Jerka (8)

12

0

Zaliczenie z oceną

3

7

Zakaz konkurencji

Dr hab. Piotr Prusinowski

6

0

Zaliczenie z oceną

1

8

Mobbing i ochrona dóbr osobistych

SSO mgr Tomasz Madej

6

0

Zaliczenie z oceną

1

9

Odpowiedzialność pracownicza

SSN mgr Bohdan Bieniek

8

0

Zaliczenie z oceną

2,5

10

Dokumentacja pracownicza

SSO mgr Rafał Jerka

4

0

Zaliczenie z oceną

0,5

11

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą

SSO mgr Tomasz Madej

6

0

Zaliczenie z oceną

1

12

Czas pracy

SSO mgr Rafał Jerka

10

0

Zaliczenie z oceną

3

13

Urlopy pracownicze

Dr Katarzyna Jaworska

8

0

Zaliczenie z oceną

2

14

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

Dr Krystyna Ziółkowska

6

0

Zaliczenie z oceną

1

15

Ochrona pracy

Dr Krystyna Ziółkowska

2

0

Zaliczenie z oceną

0,5

16

Działalność socjalna pracodawcy

Dr Katarzyna Jaworska

4

0

Zaliczenie z oceną

0,5

17

Prawo ubezpieczeń społecznych

r. pr. ZUS mgr Maria Łaba

20

0

Zaliczenie z oceną

3

18

Stosunki pracy w administracji publicznej

Dr Katarzyna Jaworska

6

0

Zaliczenie z oceną

1

19

Relacje pracodawcy z partnerami społecznymi

Dr Katarzyna Jaworska

6

0

Zaliczenie z oceną

1

20

Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Dr hab. Piotr Prusinowski

10

0

Zaliczenie z oceną

2

21

Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

Dr Katarzyna Jaworska

4

0

Zaliczenie z oceną

0,5

22

Niepracownicze formy zatrudnienia

Dr Krystyna Ziółkowska

4

0

Zaliczenie z oceną

0,5

23

Problematyka zatrudnienia i przeciwdziałaniu bezrobociu

Dr Katarzyna Jaworska

6

0

Zaliczenie z oceną

1

Łączna liczba godzin

156

0

Łączna liczba punktów ECTS

30

156

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem studiów jest przygotowanie kadry specjalistów z zakresu prawa pracy. Głównym celem jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa pracy w taki sposób, aby słuchacze po ukończeniu studiów podyplomowych mogli wykorzystać ją w praktyce, świadomiej i łatwiej podejmować decyzje.

Efekty uczenia się

WIEDZA: absolwent rozróżnia, definiuje, charakteryzuje m.in.

SP_P7S_WG1 - w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ukierunkowane na rozwiązywanie problemów praktycznych
SP_P7S_WG2 - poszczególne instytucje indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
SP_P7S_WG3 - w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu  ochrony pracy i uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent uzasadnia, interpretuje, monitoruje, planuje, ocenia m.in.

SP_P7S_UW1 - interpretować zjawiska i zagrożenia (społeczne, prawne, ekonomiczne)  w skali regionalnej i globalnej związane z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi
SP_P7S_UW2 - korzystać z przepisów, prawidłowo je interpretować i stosować w praktyce do konkretnych stanów faktycznych
SP_P7S_UW3-  prawidłowo ustalać, analizować i interpretować akty prawne z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i prawa rynku pracy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent jest m.in. gotów do

SP_P7S_KR1 - identyfikacji problemów natury moralnej i etycznej związane z wykonywaniem zawodu i dąży do ich rozwiązania w sposób zgodny z prawem i zasadami etyki zawodowej 
SP_P7S_KR2 - pełnienia funkcji lidera w zakresie zarówno wykonywanej pracy zawodowej, jak i działalności społecznej
SP_P7S_KK1 - podejmowania działań mających na celu systematycznego uzupełniania wiedzy, doskonalenia umiejętności zawodowych oraz kreatywnego poszukiwania rozwiązań problemów dostrzeganych w prawie pracy  

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Każdy przedmiot realizowany w ramach studiów podyplomowych kończy się uzyskaniem zaliczenia lub zdaniem egzaminu, co potwierdza nabycie określonych efektów uczenia się.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 19,23 zł
Koszt osobogodziny brutto 19,23 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Piotr Prusinowski

Piotr Prusinowski

dr hab.
kierownik studiów podyplomowych
Sędzia Sądu Najwyższego

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Humińska

Katarzyna Humińska

email: katarzyna.huminska@uwm.edu.pl

tel: (+48) 89 5246 493

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymują niezbędne materiały od prowadzących zajęcia.

Warunki uczestnictwa

Wymagane dokumenty:                                                                                                            

1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
2. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - wydrukować po rejestracji w systemie IRK, (rejestracja w systemie IRK na stronie www.uwm.edu.pl/ zakładka kształcenie/ zakładka studia podyplomowe).

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

-

Ciasteczka>