Usługa - Mediacje sądowe i pozasądowe -kurs certyfikowany VCC Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® Edukacja zdalna

Logo Akademia Bliżej Natalia Kurzawa

4.8/5 z 250 ocen

Tytuł Mediacje sądowe i pozasądowe -kurs certyfikowany VCC Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® Edukacja zdalna

Numer usługi 2021/06/29/11147/1097606

Dostawca usług Akademia Bliżej Natalia Kurzawa

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera Zawodowa

PLN

4 500,00 zł netto

4 500,00 zł brutto

81,82 zł netto za godzinę

81,82 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

-mediatorzy,prawnicy,menedżerowie

-pracownicy HR

-właściciele małych i średnich przedsiębiorst

-pracownicy pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiebiorstwach i instytucjach

-sprzedawcy oraz inne osoby,które chcą uzupełnić swoją wiedzę lub uzyskac dodatkowe kompetecje

Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 04-09-2021
Liczba godzin usługi: 55
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Ramowy program usługi

Pokaż program
 • Wprowadzenie do mediacji 
 • Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego-procedury mediacyjne.
 • Modele prowadzenia procesu mediacji
 • Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
 • Dynamika konfliktu
 • Model eskalacji konfliktu
 • Strategie rozwiązywania konfliktów
 • Błędy komunikacyjne w konfliktach oraz zasady budowania konstruktywnego dialogu
 • Techniki mediacji,negocjacji,komunikacji
 • Umiejetność uruchamiania motywacji wewnętrznej i zewnętrznej u stron
 • Praca z wartościami i i potrzebami
 • Aspekty prawne w mediacji
 • Standardy, etyka pracy
 • Dokumenty mediacyjne
 • Przeciwwskazania do prowadzenia postępowań mediacyjnych
 • Specyfika mediacji rodzinnych
 • Trening prowadzeia procesu mediacji facylitatywnych
 • Mediacje cywilne i gospodarcze
 • Superwizja i mentoring
 • Egzamin teoretyczny i praktyczny VCC

Szczegółowe programy specjalistyczne zajdą Państwo na stronie:

www.szkolenia-mediacje.eu


 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do mediacji  Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego-procedury mediacyjne. Modele prowadzenia procesu mediacji
Data realizacji zajęć
04-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów Dynamika konfliktu Model eskalacji konfliktu Strategie rozwiązywania konfliktów
Data realizacji zajęć
05-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Techniki mediacji,negocjacji,komunikacji Umiejetność uruchamiania motywacji wewnętrznej i zewnętrznej u stron Praca z wartościami i i potrzebami
Data realizacji zajęć
11-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Aspekty prawne w mediacji Standardy, etyka pracy Dokumenty mediacyjne Przeciwwskazania do prowadzenia postępowań mediacyjnych
Data realizacji zajęć
12-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Specyfika mediacji rodzinnych -zaawansowane metody pracy
Data realizacji zajęć
25-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Trening umiejętności prowadzenia procesu mediacji facylitatywnych
Data realizacji zajęć
26-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Mediacje cywilne i gospodarcze
Data realizacji zajęć
09-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Superwizja i mentoring.Egzamin teoretyczny i praktyczny VCC
Data realizacji zajęć
10-10-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do pełnienia funkcji mediatora.Przekazana wiedza i umiejętności praktyczne z zakresu prowadzenia mediacji,negocjacji,przeciwdziałania konfliktom pozwala uczestnikowi umiejętnie zmieniać sytuację konfliktową w relację efektywną, pomaga zminimalizować koszty związane z tego typu trudnymi sytuacjami.
Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych

Efekty uczenia się

Program rozwija i wzmacnia posiadane umiejętności, wiedzę i kompetencje potrzebne do negocjacji,mediacji oraz rozwiązywania konfliktów Kształtuje u uczestników postawy sprzyjające wykorzystywaniu w praktyce umiejętości nabytych podczas kursu.

Uczestnik po ukończeniu kursu potrafi w zakresie:

Wiedzy:

 • Scharakteryzować przebieg postępowania mediacyjnego.
 • Omówić etapy mediacji, role stron i zadania mediatora na poszczególnych etapach mediacji.
 • Przedstawić zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność).
 • Opisać rolę mediatora, specyfikę pracy, prawa i obowiązki.
 • Wyjaśnić zastosowanie mediacji, wskazania i przeciwskazania do prowadzenia procesu mediacji.
 • Przedstawić standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora oraz zasady etyki zawodowej.
 • Zdefiniować pojęcie konfliktu.
 • Wyjaśnić psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
 • Scharakteryzować najczęstsze reakcje na konflikt.
 • Przedstawić procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) – wskazać podobieństwa i różnice.
 • Wyjaśnić elementy teorii negocjacji, podstawowe pojęcia negocjacji rzeczowych takie jak BATNA,WATNA.
 • Opisać trudności w pracy mediatora.
 • Scharakteryzować czynniki warunkujące prowadzenie efektywnego dialogu.
 • Omówić znaczenie poszczególnych kanałów składających się na komunikat.
 • Wskazać i omówić najczęstsze bariery w komunikowaniu się.
 • Scharakteryzować style słuchania.
 • Zdefiniować  techniki mediacji i negocjacji
 • Wyjaśnić podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych  oraz zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.
 • Omówić zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości i prowadzenia dokumentacji oraz stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie.

Umiejętności:

 • Prowadzić wstępne spotkania ze stronami, w tym opanowania wypowiedzi otwierających mediację-monolog mediatora i zawierania kontraktu mediacyjnego.
 • Prowadzić sesje mediacyjne zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu właściwych technik mediacyjnych.
 • Stosować techniki mediacyjne, w tym w szczególności: umiejętności aktywnego słuchania, zadawania pytań, umiejętność używania neutralnego języka.
 • Dokonywać analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w tym szczególności oceny, czy zastosowanie mediacji jest zasadne.
 • Identyfikować pozycje stron, rozpoznawać potrzeby stron w konflikcie.
 • Wyodrębnić pozycje/stanowiska stron, uświadomić potrzeby i interesy, przejść z pozycji do interesów.
 • Wspierać strony w pracy nad rozwiązaniami, w tym w szczególności: wspierać strony   w kreatywnym poszukiwaniu opcji, identyfikacji zasad i kryteriów podejmowania decyzji.
 • Sporządzać porozumienie końcowe i dokumenty mediacyjne
 • Współpracować  ze współmediatorem/ką i innymi ekspertami.

Kompetencji społecznych:

 • Ma umiejętność samokształcenia się
 • Potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy zwiazane z wykonywanym zawodem
 • Przestrzegać zasad kultury i etyki zawodowej
 • Rozwijać kompetencje osobiste i budować samoświadomość
 • Budować postawy użyteczne wobec rozwiązywania konfliktów, prowadzenia mediacji.
 • Budować świadomość znaczenia konstruktywnego zarządzania konfliktem ( w tym pozytywnych aspektach).
 • Prowadzić ewaluację własnej pracy zawodowej.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin teoretyczny – test składający się z 30 pytań. Każde pytanie zawiera cztery propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawdziwa. Forma egzaminu: on-line/test

Egzamin praktyczny:

 1. Uczestnik przygotowuje opis symulacji mediacji pozasądowej zgodnie z wytycznymi w podręczniku Mediacje
 2. Do tej symulacji opracowuje dokumenty mediacyjne: ugodę i protokół z mediacji zgodnie ze wzorami dokumentów
 3. Wciela się w rolę mediatora i wraz z drugim uczestnikiem egzaminu lub egzaminatorem odgrywa jej przebieg ( etapy poszczególne)

Przykładowy arkusz kompetencji mediatora ,na podstawie, którego egzaminator ocenia przebieg symulacji mediacji znajduje się w podręczniku Mediacje sądowe i pozasądowe VCC

Wyniki zostaną przedstawione w postaci feedbacku i opisu egzaminu przez uprawnionego Egzaminatora VCC-eksperta z zakresu mediacji.

Egzamin teoretyczny: czas trwania egzaminu – 30 minut przewidywany dla 1 oosby

Egzamin praktyczny: czas trwania egzaminu – 30 minut przewidywany dla 1 oosby

Przygotowanie do egzaminu- 45 minut

Ocena będzie polegać na rozpoznaniu w odegranej sesji mediacyjnej  podstawowych kompetencji mediatora adekwatnych na danym etapie mediacji przedstawianej przez uczestnika, którymi powinien posługiwać się oraz zaliczeniu dokumentów mediacyjnych sporządzonych na podstawie scenariusza opisanego postępowania mediacyjnego.

Wynik egzaminu uprawniający do otrzymania certyfikatu zgodnie z wymogami stawianymi egzaminom kwalifikacyjnym w formach szkolnictwa zawodowego:

- egzamin teoretyczny: poziom minimalny 55 %

- egzamin praktyczny: poziom minimalny 75 %

Załącznikiem do certyfikatu jest suplement. Przedstawia on w sposób syntetyczny wyniki osiągnięte w poszczególnych obszarach, z wyszczególnieniem efektów uczenia się.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Tak-dokument zawiera opis efektów kształcenia się

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Tak-procesy kształcenia i walidacji są realizowane z rozdzielnością funkcji

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub

Tak-dokument jest rozpoznawalny i uznany w branży

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Fundacja VCC
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Fundacja VCC
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt usługi netto 4 500,00 zł
Koszt usługi brutto 4 500,00 zł
Koszt godziny netto 81,82 zł
Koszt godziny brutto 81,82 zł
w tym koszt walidacji netto 600,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 600,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 600,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 600,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Mariola Barbara Król

Mariola Barbara Król

Prowadzi szkolenia oraz coaching w obszarach autoprezentacji, wystąpień publicznych ,zarządzania i motywowania pracowników, budowania zespołu, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, mediacji, negocjacji, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej, inteligencji emocjonalnej ,radzenia sobie ze stresem oraz trudnymi sytuacjami, zarządzania czasem
Specjalizuje się w mediacjach transformatywnych i coachingu w paradygmacie salutogenezy oraz skoncentrowanym na rozwiązaniach .W biznesie i organizacjach wykorzystuje coaching narzędziowym.Przeprowadziła ponad 10 000 godzin szkoleniowych m.in.: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Centrum Edukacji Grupa Orlen, Grupa Tauron S.A. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ,Częstochowie, Poznaniu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Izba Celna, Centralne Biuro Antykorupcyjne ,Kancelarie Adwokackie KWK, Agencja Przedsiębiorczości SA w Zorach, Izba Rzemieślnicza, administracja samorządowa -Powiat Wysokomazowiecki, Augustowski oraz innych firmach usługowych z różnych branż. Wykorzystuje wiedzę i doświadczenia zdobyte w pracy zawodowej jako osoba zarządzająca i przedsiębiorca, przekładając ją na umiejętności praktyczne podczas szkoleń . Obecnie pełni funkcję dyrektora ds. rozwoju w Akademii Bliżej oraz koordynatora centrum Psychoedukacji i Coachingu Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia.


Akredytowany metor i coach PCC ICF, akredytowany trener i egzaminator VC

Zdjęcie Rps Justyna Burek-Wawrzyniak

Rps Justyna Burek-Wawrzyniak

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym, cywilnym oraz rodzinnym. Posiada uprawnienia mediatora z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego.
Posiada 10 letnie bogate doświadczenie zawodowe jako radca oraz dyrektor wydziału sądowego w Kancelariach w Warszawie, Lublinie i Wrocławiu. Prowadziła szkolenia z zakresu podstaw prawa dla negocjatorów i prawników w Kancelariach Prawnych. Posiada bogate doświadczenie w sporach sądowych na każdym szczeblu z zakresu prawa pracy, cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, karnego, nieuczciwej konkurencji, spraw upadłościowych, reprezentowała banki w postępowaniach windykacyjnych oraz prowadziła sprawy sądowe przeciwko deweloperom oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych, komentowała w latach 2009-2011 orzecznictwo Sądu Najwyższego na łamach „Gazety Prawnej”. W swojej praktyce zawodowej posiada doświadczenie w obsłudze banków, firm windykacyjnych, obsłudze spółek prawa handlowego z kapitałem zagranicznym, firm farmaceutycznych, jednostek samorządowych, zamówień publicznych, jednostek wojskowych, regulowania stanów prawnych nieruchomości oraz reprezentacji interesów klientach w skomplikowanych sporach sądowych z zakresu prawa budowlanego i podwykonawstwa. Współpracowała również z Kancelarią Doradztwa Podatkowego gdzie reprezentowała klientów Kancelarii w sporach sądowych z Izbami Celnymi i Urzędami Skarbowymi Aktualnie pracuje nad rozprawą doktorską w zakresie konstytucyjnego prawa do sądu.
Magister prawa – Uniwersytet Mar

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Natalia Kurzawa

Natalia Kurzawa

email: szkolenia.blizej@wp.pl

tel: (+48) 530 697 250

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- Podręcznik Mediacje sądowe i pozasądowe

- dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie moodle

- Zeszyt ćwiczeń APM w pdf 

- dostęp do testu psychometrycznego PCT-A badającego kompetencje osobiste i zawodowe

Warunki uczestnictwa

Uczestnik/Przedsiębiorca jest zobowiązany na dwa tygodnie przed termiem rozpoczęcia kursu do zawarcia umowy szkoleniowej dot.realizacji usług rozowjoywch finansownaych ze środków poprzez bazę Usług Rozwojowych.

W przypadku otrzymania wsparcia pomocy dot.refundacji kursu prosimy o kontakt bezpośredni z koordynatorem ds szkoleń:

tel.530697250

szkolenia.blizej@wp.pl

www.akademia-blizej.eu

Informacje dodatkowe

Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego APM uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia Akademii Profesjonalnego Mediatora oraz certyfikat VCC o nazwie Mediacje sądowe i pozasądowe, rekomendacje Ośrodka Mediacji Instytutu Rozwoju Synergia 

Usługa  liczy 55 h szkoleniowych co stanowi 41 h zegarowych oraz wliczone przerwy podczas zajęć.Razem każdego dnia szkoleniowego 45 minut co stanowi dodatkowo 6 h w harmonogramie.

Materiały multimedialne i dokumenty do pobrania

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Szkolenie odbywa się za pomocą aplikacji ZOOM.

Minimalne wymagania techniczne: procesor 2-rdzeniowy 2GB pamięci RAM ( lun 4-rdzeniowy)

System operacyjny Windows 8 ( zalecany Windows 10) Mac wersja 10.13,

Przeglądarka internetowa GOOGLE Chrome, Mozilla,Firefox

Stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 mbps

kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki,( ZOOM współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami).Nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć się do szkolenia.

Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika projektu przed szkoleniem. Uczestnik szkolenia każdorazowo przed zajęciami grupowymi otrzymuje zaproszenie na spotkanie on-line.

Szkolenie odbywa się za pomocą aplikacji ZOOM.

Minimalne wymagania techniczne: procesor 2-rdzeniowy 2GB pamięci RAM ( lun 4-rdzeniowy)

System operacyjny Windows 8 ( zalecany Windows 10) Mac wersja 10.13,

Przeglądarka internetowa GOOGLE Chrome, Mozilla,Firefox

Stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 mbps

kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki,( ZOOM współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami).Nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć się do szkolenia.

Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika projektu przed szkoleniem. Uczestnik szkolenia każdorazowo przed zajęciami grupowymi otrzymuje zaproszenie na spotkanie on-line.

Szkolenie odbywa się za pomocą aplikacji ZOOM.

Minimalne wymagania techniczne: procesor 2-rdzeniowy 2GB pamięci RAM ( lun 4-rdzeniowy)

System operacyjny Windows 8 ( zalecany Windows 10) Mac wersja 10.13,

Przeglądarka internetowa GOOGLE Chrome, Mozilla,Firefox

Stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 mbps

kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki,( ZOOM współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami).Nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć się do szkolenia.

Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika projektu przed szkoleniem. Uczestnik szkolenia każdorazowo przed zajęciami grupowymi otrzymuje zaproszenie na spotkanie on-line.

Szkolenie odbywa się za pomocą aplikacji ZOOM.

Minimalne wymagania techniczne: procesor 2-rdzeniowy 2GB pamięci RAM ( lun 4-rdzeniowy)

System operacyjny Windows 8 ( zalecany Windows 10) Mac wersja 10.13,

Przeglądarka internetowa GOOGLE Chrome, Mozilla,Firefox

Stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 mbps

kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki,( ZOOM współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami).Nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć się do szkolenia.

Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika projektu przed szkoleniem. Uczestnik szkolenia każdorazowo przed zajęciami grupowymi otrzymuje zaproszenie na spotkanie on-line.

Szkolenie odbywa się za pomocą aplikacji ZOOM.

Minimalne wymagania techniczne: procesor 2-rdzeniowy 2GB pamięci RAM ( lun 4-rdzeniowy)

System operacyjny Windows 8 ( zalecany Windows 10) Mac wersja 10.13,

Przeglądarka internetowa GOOGLE Chrome, Mozilla,Firefox

Stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 mbps

kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki,( ZOOM współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami).Nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć się do szkolenia.

Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika projektu przed szkoleniem. Uczestnik szkolenia każdorazowo przed zajęciami grupowymi otrzymuje zaproszenie na spotkanie on-line.

Szkolenie odbywa się za pomocą aplikacji ZOOM.

Minimalne wymagania techniczne: procesor 2-rdzeniowy 2GB pamięci RAM ( lun 4-rdzeniowy)

System operacyjny Windows 8 ( zalecany Windows 10) Mac wersja 10.13,

Przeglądarka internetowa GOOGLE Chrome, Mozilla,Firefox

Stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 mbps

kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki,( ZOOM współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami).Nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć się do szkolenia.

Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika projektu przed szkoleniem. Uczestnik szkolenia każdorazowo przed zajęciami grupowymi otrzymuje zaproszenie na spotkanie on-line.

Szkolenie odbywa się za pomocą aplikacji ZOOM.

Minimalne wymagania techniczne: procesor 2-rdzeniowy 2GB pamięci RAM ( lun 4-rdzeniowy)

System operacyjny Windows 8 ( zalecany Windows 10) Mac wersja 10.13,

Przeglądarka internetowa GOOGLE Chrome, Mozilla,Firefox

Stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 mbps

kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki,( ZOOM współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami).Nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć się do szkolenia.

Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika projektu przed szkoleniem. Uczestnik szkolenia każdorazowo przed zajęciami grupowymi otrzymuje zaproszenie na spotkanie on-line.

Ciasteczka>