Usługa - Skuteczność w działaniu poprzez określanie celów i priorytetów

Logo Akademia Rozwoju Osobistego Kompas Małgorzata Dudek

4.8/5 z 3387 ocen

Tytuł Skuteczność w działaniu poprzez określanie celów i priorytetów

Numer usługi 2021/06/29/8826/1096720

Dostawca usług Akademia Rozwoju Osobistego Kompas Małgorzata Dudek

Miejsce usługi Szczecin

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 000,00 zł netto za osobę

2 000,00 zł brutto za osobę

125,00 zł netto za osobogodzinę

125,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 5 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Pracownicy przedsiębiorstw nastawieni na rozwój w obszarze zarządzania celami i priorytetami

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 24
Data zakończenia rekrutacji: 10-03-2022
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie jest skierowane do właścicieli i pracowników firm, którzy zajmują się kontaktem z klientem, a także chcą podnieść swoje kompetencje z zakresu startegicznego zarządzania celami i priorytetami. Nie jest wymagany minimalny staż pracy na danym stanowisku. Dla lepszego przyswojenia wiedzy, po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne. W ramach opieki po szkoleniu, zalecane jest również skorzystanie z porady ze szkoleniowcem, w celu określenia, jak efektywnie zachodzą zmiany oraz jakie problemy napotkano w trakcie zarządzania startegicznego celami i priorytetami.

Ramowy program usługi:

1. Określanie celów poprzez SMART oraz analizę SWOT

 • procedura sprawdzania celu smart
 • zasady formułowania celów

2. Strategia małych kroków: cele krotko- i  długoterminowe

 • jak obchodzisz się ze swoim czasem? – autodiagnoza. 
 • narzędzia planowania aktywności w ramach dnia, tygodnia, miesiąca

3. Postawa proaktywna i pozytywna

 • matryca oceny priorytetów
 • dyskusja i ćwiczenia

4. Czy i jak planujesz

 • cztery generacje planowania
 • role życiowe (osobiste i zawodowe) - ich wzajemny wpływ, przenikanie (według S. R. Coveya)

5. Sześć zasad planowania

 • otoczenie i uwzględnianie jego planów oraz roli w określaniu celów i priorytetów
 • bariery w planowaniu

6. Jak wdrożyć kontrolę i plany naprawcze?

 • studium przypadku
 • warsztaty

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Określanie celów poprzez SMART oraz analizę SWOT
Data realizacji zajęć
11-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
11-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Procedura sprawdzania celu smart. Zasady formułowania celów
Data realizacji zajęć
11-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
11-03-2022
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Strategia małych kroków: cele krótko- i długoterminowe. Jak obchodzisz się ze swoim czasem? Autodiagnoza.
Data realizacji zajęć
11-03-2022
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
11-03-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Strategia małych kroków: cele krótko- i długoterminowe: narzędzia planowania aktywności w ramach dnia, tygodnia i miesiąca
Data realizacji zajęć
11-03-2022
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Postawa proaktywna i pozytywna: matryca oceny priorytetów, dyskusja i ćwiczenia
Data realizacji zajęć
12-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
12-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Czy i jak planujesz - cztery generacje planowania. Role życiowe (osobiste i zawodowe) - ich wzajemny wpływ, przenikanie (według S. R. Coveya)
Data realizacji zajęć
12-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
12-03-2022
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Sześć zasad planowania - otoczenie i uwzględnianie jego planów oraz roli w określaniu celów i priorytetów. Bariery w planowaniu
Data realizacji zajęć
12-03-2022
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
12-03-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Jak wdrożyć kontrolę i plany naprawcze? Studium przypadku. Warsztaty
Data realizacji zajęć
12-03-2022
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa "Skuteczność w działaniu poprzez określanie celów i priorytetów" przygotowuje uczestnika do realizowania planów i celów w działaniach w organizacji, w tym wdrożenia zasady SMART, analizy SWOT i zasad planowania, tworzenia planów naprawczych oraz skutecznej oceny priorytetów i barier dotyczących działania przedsiębiorstwa.

Efekty uczenia się

Wiedza: 

 • określa cele (zasada SMART) oraz założenia zarządzania przez cele, przygotowuje harmonogramy działania oraz określa czas realizacji poszczególnych zadań 

Umiejętności:

 • planuje działania bieżące oraz długoterminowe; definiuje cele strategiczne i przekłada je na cele operacyjne;  
 • określa priorytety realizacji poszczególnych zadań i projektów, działa w oparciu o plany (w tym ustalone priorytety, cele i terminy realizacji); 
 • zapewnia zasoby dla realizacji poszczególnych zaplanowanych działań;
 • dokonuje potrzebnych korekt harmonogramów; określa czynniki i bariery, które mogą wpłynąć na prawidłową realizację celów w założonych terminach,
 • przygotowuje plany naprawcze w sytuacji przekroczenia terminów realizacji i nieosiągnięcia założonych celów 

Kompetencje społeczne:

 • ponosi odpowiedzialność za realizację celów i zadań;
 • rozwija swoją samodzielność oraz zdolność do uwzględniania planów i perspektyw innych osób w organizacji w określaniu celów i priorytetów

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się polegać będzie na wykorzystaniu narzędzi weryfikacji kompetencji:

 • zadań realizowanych podczas szkolenia
 • zadań wdrożeniowych po szkoleniu z informacją zwrotną od trenera
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 125,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 125,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Wojska Polskiego 75/--, 71-334 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Hotel Atrium

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Małgorzata Dudek

Małgorzata Dudek

Trener specjalizujący się w:
Umiejętności jakościowe – procesy doskonalenia, tworzenie kół jakościowych, metody Kaizein, PDCA, 5S.
Umiejętności w zarządzaniu – motywacja, prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami, kreatywność w zarządzaniu, rekrutacja pracowników, zarządzanie rozwojem pracowników oraz procesami w firmie, ocena okresowa, delegowanie zadań , informacja zwrotna, autorytet w zarządzaniu, procesy doskonalenia jakości, inne z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
Umiejętności osobiste – sprawne zarządzanie sobą i swoją pracą, zdolność do motywowania samego siebie, kreatywność, autoprezentacja z elementami wystąpień publicznych, efektywne wyznaczanie celów, planowanie własnej ścieżki rozwoju.
Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tego zakresu: "Zarządzanie procesami w organizacji: szkolenie otwarte, 16-17.07.2020; "Skuteczność w działaniu poprzez określanie celów i priorytetów" - szkolenie otwarte, 28-29.07.2020; "Strategiczne projektowanie procesów sprzedażowych z uwzględnieniem nowoczesnych działań marketingowych"
Wykształcenie: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i
Zarządzania im. Tadeusza Kotarbińskiego – Kierunek: Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu. Ukończona szkoła trenerska w Grupie ODiTK (Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego). Certyfikowany coach z akredytacją ICF na poziomie ACC, Akademia Mediacji.

Zdjęcie Małgorzata Bukowska-Selwon

Małgorzata Bukowska-Selwon

Trener specjalizujący się w realizacji szkoleń z zakresu budowania różnorodnych relacji biznesowych opartych na biznesie B2B oraz biznesie opartym na wewnętrznej strukturze organizacji.
Specjalizacja w budowaniu wewnętrznych motywatorów sprzedawcy, jako źródło potencjału niezbędne w procesie sprzedaży.
Skupiona na poszukiwaniu potencjałów oraz podnoszeniu ich kompetencji.
Praktyk w sprzedaży, budowaniu zespołów i projektów sprzedażowych.
Wieloletni doradca w zakresie budowania strategii firmy. Certyfikowany trener biznesu „Studium Zawodowe Coacha Biznesu”.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Sandra Kasprowicz

Sandra Kasprowicz

email: biuro@akademiakompas.pl

tel: (+48) 535 296 584

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały dla uczestnika usługi:

 • notatnik, długopis,
 • prezentacja mulitmedialna,
 • materiały ćwiczeniowe

Informacje dodatkowe

 • 1 godzina szkolenia = 45 min dydaktycznych
 • Uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma drukowany certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
Ciasteczka>