Usługa - studia podyplomowe ,,Ekologiczne i integrowane ogrodnictwo" - edycja 2021/2022 (rozpoczęcie w październiu 2021)

Logo Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

4.4/5 z 12 ocen

Tytuł studia podyplomowe ,,Ekologiczne i integrowane ogrodnictwo" - edycja 2021/2022 (rozpoczęcie w październiu 2021)

Numer usługi 2021/06/27/33035/1094787

Dostawca usług Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Miejsce usługi Wrocław

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

4 400,00 zł netto za osobę

4 400,00 zł brutto za osobę

20,95 zł netto za osobogodzinę

20,95 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia są kierowane do osób posiadających wyższe wykształcenie, chcących zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje we wskazanych obszarach – wybranych systemach produkcji i jakości żywności. Słuchaczami mogą być: osoby nie związane zawodowo z ogrodnictwem (ale zainteresowane zdrowym trybem życia, małoobszarową produkcją ogrodniczą, uprawami lokalnymi), nauczyciele zawodu (podniesienie kwalifikacji zawodowych), producenci produktów ekologicznych (w tym regionalnych, o chronionej nazwie pochodzenia), osoby poszukujące drugiego zawodu albo osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień rolniczych (do zakupu ziemi, wnioskowania do KOWR).

Minimalna liczba uczestników: 20
Maksymalna liczba uczestników: 40
Data zakończenia rekrutacji: 20-10-2021
Liczba godzin usługi: 210
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: reguluje art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.
Zakres uprawnień: uczelnia ma uprawnienia do prowadzenia studiów podyplomowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Warzywnictwo

 • Podstawy uprawy warzyw,
 • Systemy produkcji,
 • Ekologiczne i integrowane technologie uprawy warzyw,
 • Integrowana uprawa warzyw pod osłonami,
 • Przechowalnictwo warzyw w uprawie ekologicznej i integrowanej,
 • Sadownictwo
 • Szkółkarstwo,
 • Ekologiczne i integrowane technologie uprawy roślin sadowniczych,
 • Pomologia,
 • Formowanie i cięcie drzew i krzewów owocowych,
 • Systemy produkcji,
 • Zajęcia praktyczne w sadzie,
 • Ekologiczna i integrowana  ochrona roślin sadowniczych,
 • Mało znane gatunki roślin sadowniczych w uprawie ekologicznej.
 • Rośliny ozdobne

 • Rośliny ozdobne uprawiane w gruncie – technologie uprawy i zastosowanie,
 • Bioróżnorodność w ogrodzie i terenach zieleni,
 • Podstawy dendrologii,
 • Rośliny ozdobne w uprawie ekologicznej.
 • Podstawy gleboznawstwa

  Podstawy ochrony roślin ogrodniczych

  Aspekty ekonomiczne w produkcji ogrodniczej

  Przetwórstwo płodów ogrodniczych (elementy)

  Seminarium dyplomowe

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Warzywnictwo
Data realizacji zajęć
23-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy gleboznawstwa. Seminarium
Data realizacji zajęć
24-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Sadownictwo
Data realizacji zajęć
06-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy gleboznawstwa. Rośliny ozdobne
Data realizacji zajęć
07-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Warzywnictwo
Data realizacji zajęć
20-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy ochrony roślin ogrodniczych. Rośliny ozdobne
Data realizacji zajęć
21-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Sadownictwo
Data realizacji zajęć
04-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy ochrony roślin ogrodniczych. Rośliny ozdobne
Data realizacji zajęć
05-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Warzywnictwo
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Rośliny ozdobne
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:15
Przedmiot / temat zajęć
Sadownictwo
Data realizacji zajęć
05-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Aspekty ekonomiczne produkcji ogrodniczej
Data realizacji zajęć
06-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Warzywnictwo
Data realizacji zajęć
05-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Aspekty ekonomiczne produkcji ogrodniczej. Warzywnictwo
Data realizacji zajęć
06-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:15
Przedmiot / temat zajęć
Sadownictwo
Data realizacji zajęć
02-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Aspekty ekonomiczne produkcji ogrodniczej. Rośliny ozdobne
Data realizacji zajęć
03-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Warzywnictwo. Rośliny ozdobne
Data realizacji zajęć
23-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Sadownictwo
Data realizacji zajęć
24-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium. Rośliny ozdobne
Data realizacji zajęć
14-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Rośliny ozdobne. Seminarium
Data realizacji zajęć
15-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:15
Przedmiot / temat zajęć
Sadownictwo. Rośliny ozdobne
Data realizacji zajęć
28-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Warzywnictwo
Data realizacji zajęć
29-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Przetwórstwo płodów ogrodniczych
Data realizacji zajęć
11-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Rośliny ozdobne. Egzamin
Data realizacji zajęć
12-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem zasadniczym jest zdobycie wiedzy z ekologicznej i integrowanej uprawy roślin warzywnych, sadowniczych i ozdobnych (przeznaczonych do spożycia), uwzględniającej najnowsze technologie i systemy uprawy, oraz umiejętności prowadzenia nowoczesnych gospodarstw i firm ogrodniczych. Celem dodatkowym jest szkolenie w zakresie produkcji ogrodniczej i przetwórstwa płodów ogrodniczych o charakterze prozdrowotnym i proekologicznym, a także bioróżnorodnego zagospodarowania terenów zieleni.

Efekty uczenia się

Absolwent:

 1.  Potrafi samodzielnie prowadzić uprawy ekologiczne i integrowane w gospodarstwie o profilu ogrodniczym.
 2. Potrafi otrzymać produkty ogrodnicze wysokiej jakości zgodne ze standardami  bezpiecznej i zdrowej żywności. Wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności do prowadzenia gospodarstw ogrodniczych z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego
 3.  Potrafi samodzielnie ustalić przydatność gleby do ekologicznej produkcji ogrodniczej, w tym jej żyzność oraz stopień zanieczyszczenia na podstawie dostępnych wyników analiz laboratoryjnych oraz map glebowo-rolniczych i map klasyfikacyjnych.
 4. Poprawnie przeprowadza procesy produkcji wybranych przetworów z owoców i warzyw.
 5.  Rozpoznaje zagrożenia biologiczne charakterystyczne dla produkcji  ogrodniczej. Mając na uwadze względy środowiskowe potrafi im zapobiec oraz je eliminować. Potrafi ocenić ekologiczne skutki nawożenia, stosowania środków ochrony roślin oraz wykorzystania mikroorganizmów w ogrodnictwie.
 6.  Potrafi ocenić efekty ekonomiczne produkcji ogrodniczej.
 7. Poprawnie stosuje poznaną terminologię związaną z ogrodnictwem ekologicznym i integrowanym.
 8. Umie zebrać materiały źródłowe do wykonania pracy dyplomowej oraz przygotować pracę dyplomową zgodnie z zasadami pisania tego typu prac.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

 • seminarium dyplomowe
 • egzamin
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Proces kształcenia na studiach podyplomowych jest realizowany z zapewnieniem rozdzielności od procesu walidacji.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.2: związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów?

Tak, dokument jest rozpoznawalny i uznawalny, słuchacze m.in. będący pracodawcami wystawiają pozytywną rekomendację.

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 400,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 400,00 zł
Koszt osobogodziny netto 20,95 zł
Koszt osobogodziny brutto 20,95 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław, woj. dolnośląskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie 1)dr inż. Marta Czaplicka, 2) dr inż. Piotr Chohura 3) prof. dr hab. inż. Przemysław Bąbelewski

1)dr inż. Marta Czaplicka, 2) dr inż. Piotr Chohura 3) prof. dr hab. inż. Przemysław Bąbelewski

1)specjalista z zakresu produkcji sadowniczej, systemów produkcji ekologicznej i integrow.- staż pracy 16 lat, 2) specjalista z zakresu upraw warzywniczych, pod osłonami, nawożenia - staż pracy 25 lat, 3) specjalista z zakresu uprawy roślin ozdobnych i dendrologii - staż pracy 22 lata

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie dr inż. Marta Czaplicka

dr inż. Marta Czaplicka

email: marta.czaplicka@upwr.edu.pl

tel: (+48) 502 205 710

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

pliki dokumentów przygotowanych w dowolnym formacie

Informacje dodatkowe

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w harmonogramie studiów (usługi).

Ciasteczka>