Usługa - Advanced Controlling Business Partner

Logo Akademia Controllingu Sp. z o.o.

4.5/5 z 32 ocen

Tytuł Advanced Controlling Business Partner

Numer usługi 2021/06/17/7013/1082913

Dostawca usług Akademia Controllingu Sp. z o.o.

Miejsce usługi Wrocław

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

Status usługi opublikowana

PLN

10 182,00 zł netto za osobę

12 523,86 zł brutto za osobę

92,56 zł netto za osobogodzinę

113,85 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Program ACBP adresowany jest do osób pracujących
w obszarach:

1.Controlling i rachunkowość zarządcza

2.Księgowość

3.Liderzy w SSC/BPO

W szczególności zapraszamy osoby na stanowiskach:

1.Dyrektorzy / Kierownicy / Szefowie Controllingu

2.Controllerzy finansowi i biznesowi

3.Controllerzy produkcji, sprzedaży, logistyki i inn.

4.Główni Księgowi

5.Specjaliści ds. księgowości

6.Analitycy biznesowi

7.Pozostali pracownicy Działów Controllingu i Księgowości

8.Menedżerowie ds. Rachunkowości Zarządczej

9.Specjaliści ds. Rachunkowości Zarządczej

10.Specjaliści ds. Raportowania Zarządczego

11.Specjaliści ds. Planowania i Analiz Finansowych (FP&A)

12.Specjaliści ds. Budżetowania

13.Wszyscy zainteresowani rozwojem kariery w kierunku stanowisk: Controlling / Finance – Business Partner

14.Liderzy w SSC/BPO

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 14-10-2021
Liczba godzin usługi: 110
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

NOWOCZESNY CONTROLLING

 • CONTROL = THE POWER TO …
  • Nowoczesny controlling według ICV oraz IGC
  • Miejsce controllingu w przedsiębiorstwie
  • Controller a controlling
  • Controlling jako proces zarządczy
 • Misja controllerów
 • Controlling Process Model 2.0
  • Interakcje controllingu z innymi funkcjami organizacji
  • Controlling a finanse
  • Analityka w procesach controllingowych
  • Główne procesy controllingowe
 • Controlling w centrach usług wspólnych
 • 10 zasad controllingu
 • Kompetencje controllerów
 • Controller jako business partner
 • Zarządzanie procesem controllingowym

CONTROLLING INWESTYCJI

 1. Specyfika projektu a zakres niezbędnych analiz.
 2. Perspektywa czasowa projektu i ryzyko prognozy.
 3. Określenie kosztów zmian kompetencji firmy niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia.
 4. Charakterystyka inwestycji w aktywa trwałe oraz w …… aktywa obrotowe.
 5. Nakłady inwestycyjne a koszty operacyjne CAPEX v OPEX.
 6. Prognozowanie przepływów pieniężnych - Harmonogram i struktura przepływów.
 7. Analiza otoczenia rynkowego i szacowanie przychodów / korzyści
 8. Struktura kosztów projektu inwestycyjnego:
  • CAPEX v OPEX
  • Koszty stałe i zmienne, bezpośrednie i pośrednie.
  • Koszty utopione (sunk costs), koszty alternatywne i kalkulacyjne.
 9. Szacowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy (Working Capital Requirement)
  • Koszt "inwestycji w zapasy i w należności",
 10. Źródła finansowania projektów a koszt kapitału.
  • Stopa dyskontowa.
  • Koszt kapitału zaangażowanego w projekt. WACC.
 11. Procedura oceny opłacalności inwestycji - metody statyczne i dynamiczne: rachunek porównawczy kosztów, księgowa stopa zwrotu (ARR), okres zwrotu (PP), zdyskontowany okres zwrotu (DPP), wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), wskaźnik zyskowności (PI) – case study
 12. Scenariusze, analiza wrażliwości i monitoring realizacji.
 13. Analiza Business Case’ów

PLANOWANIE, BUDŻETOWANIE, PROGNOZOWANIE

1. WYKORZYSTANIE BUDŻETOWANIA W ZARZĄDZANIU

Zadania i funkcje budżetu
Proces zarządzania z wykorzystaniem budżetowania
Zasada aktualizacji budżetów metodą planowania kroczącego w zakresie strategicznym
i operacyjnym
Zasady reakcji na odchylenia w budżecie

Rodzaje budżetów:

 • wieloletni budżet strategiczny a jednoroczny budżet operacyjny
 • budżet sztywny, elastyczny i półelastyczny
 • budżet zamknięty i otwarty
 • budżet zadaniowy i tradycyjny
 • zasady doboru rodzaju budżetu do rodzaju prowadzonej działalności

Piramida budżetowa wskazująca związki pomiędzy budżetem syntetycznym firmy a budżetem pojedynczego centrum kosztów
Zasady dokonywania podziału przedsiębiorstwa na centra budżetowe (MPK)

2. BUDŻET KOSZTÓW STAŁYCH

Tworzenie struktur budżetu pojedynczych centrów odpowiedzialności uwzględniające:

 • zarządzanie procesowe
 • wymogi rachunkowości zarządczej i finansowej
 • zakres odpowiedzialności
 • specyfikę działalności komórki
 • wielowymiarowe struktury analizy ekonomicznej

Przystosowanie budżetu do zakresu odpowiedzialności:

 • przekształcanie budżetu według konsumentów kosztów na twórców kosztów
 • rodzaje odpowiedzialności za koszty (bezpośrednia, pośrednia)
 • zadania kierowników centrów odpowiedzialności w ramach różnych rodzajów odpowiedzialności

Przykłady rodzajów budżetów MPK uwzględniające specyfikę działalności komórek

3. METODY PLANOWANIA POJEDYNCZYCH POZYCJI BUDŻETOWYCH

 • ekstrapolacji historycznych trendów
 • zorientowaną na cele (na bazie zerowej)
 • zasady konstrukcji tabel budżetowych przystosowane do różnych metod planowania
 • zasady i techniki planowania wybranych pozycji budżetowych

4. BUDŻET PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZMIENNYCH

Wielowymiarowe struktury budżetu przychodów
Planowanie ilościowe produkcji
Planowanie wykorzystania zdolności produkcyjnej
Planowanie zaopatrzenia
Planowanie kosztów zmiennych

BUDŻETOWANIE ELASTYCZNE (ZPRK/RPCA)

1. BUDŻET ELASTYCZNY A BUDŻET STATYCZNY (STRATEGICZNY)

2. CELE ZARZĄDCZE ORAZ ISTOTA BUDŻETOWANIA ELASTYCZNEGO Z WYKORZYSTANIEM ZASOBOWO-PROCESOWEGO RACHUNKU KOSZTÓW (ZPRK/RPCA)

3. MODEL DOSTĘPNOŚCI I WYKORZYSTANIA ZASOBU W KONCEPCJI ZPRK

4. PODEJŚCIE DO WYZNACZANIA POZIOMÓW DOSTĘPNOŚCI I WYKORZYSTANIA ZASOBÓW W BUDŻETOWANIU ELASTYCZNYM I STATYCZNYM

5. ZASADY OKREŚLANIA STAWEK KOSZTÓW PLANOWANYCH DLA BUDŻETU ELASTYCZNEGO

6. WYZNACZANIE BUDŻETÓW ELASTYCZNYCH DLA CENTRÓW KOSZTÓW:

 • Koszt (budżet elastyczny) planowany,
 • Koszt (budżet elastyczny) autoryzowany,
 • Koszt (budżet elastyczny) standardowy.

7. ODCHYLENIA KOSZTÓW RZECZYWISTYCH OD BUDŻETU ELASTYCZNEGO:

 • Odchylenia cenowe kosztów,
 • Odchylenia autoryzowanego zużycia (wykorzystania) zasobów,
 • Odchylenia nieautoryzowanego zużycia (wydajności) zasobów,
 • Odchylenia niewykorzystanych zasobów.

8. SYTUACJE PROBLEMOWE W BUDŻETOWANIU ELASTYCZNYM

 • Sytuacja braku informacji o rzeczywistych wielkościach przerobu (wykorzystania) zasobów,
 • Sytuacja braku informacji o standardowych wielkościach przerobu (wykorzystania) zasobów,
 • Sytuacja braku standardowej liczby działań (wielkości przerobu działań).

9. CASE STUDY- BUDŻETOWANIE ELASTYCZNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ ORAZ DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ

10. PODSUMOWANIE – BUDŻETOWANIE ELASTYCZNE JAKO NARZĘDZIE OSIĄGANIA DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW

NOWOCZESNY RACHUNEK KOSZTÓW

1. FILOZOFIA CONTROLLINGU WEDŁUG MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA CONTROLLERÓW (ICV) 

2. PROCES CONTROLLINGOWY I MIEJSCE RACHUNKU KOSZTÓW 

3. CONTROLLER, KSIĘGOWY I CFO PARTNEREM BIZNESOWYM DZIĘKI WYKORZYSTANIU NOWOCZESNEGO ZASOBOWO-PROCESOWEGO RACHUNKU KOSZTÓW

4. MODEL 12 POZIOMÓW DOJRZAŁOŚCI RACHUNKU KOSZTÓW (IFAC)

5. STRUKTURA ZASOBOWO-PROCESOWEGO RACHUNKU KOSZTÓW (ZPRK/RCA)

6. ZASOBOWO-PROCESOWY RACHUNEK KOSZTÓW (ZPRK/RPCA) – ISTOTA

7. CENTRA KOSZTÓW ZASOBÓW – ISTOTA, RODZAJE I ZASADY WYODRĘBNIANIA (ZPRK/RCA/GPK).

8. CASE: ZASOBOWO-PROCESOWY RACHUNEK KOSZTÓW CZ.1

9. KOSZTY STAŁE I ZMIENNE – DEFINIOWANIE STAŁYCH I ZMIENNYCH BEZPOŚREDNICH ELEMENTÓW KOSZTOWYCH (ZPRK/RCA/GPK)

10. CASE: PROJEKTOWANIE ZASOBOWO-PROCESOWEGO RACHUNKU KOSZTÓW NR 2

11.ROZLICZANIE CENTRÓW KOSZTÓW ZASOBÓW WSPIERAJĄCYCH NA PODSTAWOWE CENTRA KOSZTÓW (ZPRK/RCA/GPK)

12. ZASADY KALKULACJI KOSZTÓW JEDNOSTKOWYCH STAŁYCH I ZMIENNYCH CENTRÓW KOSZTÓW ZASOBÓW (STAWKI ZUŻYCIA ZASOBÓW)

13. CASE: KALKULACJA KOSZTÓW CAŁKOWITYCH I JEDNOSTKOWYCH CENTRÓW KOSZTÓW ZASOBÓW 

1 4. WYZNACZANIE POZIOMÓW DOSTĘPNOŚCI I WYKORZYSTANIA (ZUŻYCIA)  ZASOBÓW.

15. ZASADY KALKULACJI KOSZTÓW WYKORZYSTANYCH I NIEWYKORZYSTANYCH CENTRÓW KOSZTÓW ZASOBÓW (ZPRK/RCA/GPK)

16. DZIAŁANIA – ISTOTA, RODZAJE I ZASADY WYODRĘBNIANIA 

17. ZASADY KALKULACJI KOSZTÓW DZIAŁAŃ I PROCESÓW – NOŚNIKI KOSZTÓW ZASOBÓW

18. CASE: KALKULACJA KOSZTÓW CAŁKOWITYCH I JEDNOSTKOWYCH DZIAŁAŃ I PROCESÓW 

19. FINALNE I POŚREDNIE OBIEKTY KOSZTOWE (PRODUKTU, USŁUGI I KLIENCI) – ISTOTA, RODZAJE I ZASADY WYODRĘBNIANIA

20. PIĘĆ PODSTAWOWYCH POZIOMÓW KOSZTÓW

21. CASE: PIĘĆ PODSTAWOWYCH POZIOMÓW KOSZTÓW

22. WDRAŻANIE I ZASTOSOWANIA NOWOCZESNEGO KOSZTÓW

RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE

Proces raportowania zarządczego w Controlling Process Model 2.0

Doskonałość w projektowaniu raportów – publikacja Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV)

Percepcja ludzka, wielomagazynowy model pamięci i przeciążenie informacyjne

Kryteria jakości dotyczące projektowania raportów (skuteczność, efektywność, atrakcyjność)

Optymalizacja projektowania raportów:

 • Proces optymalizacji z wykorzystaniem eye-trackingu
 • Wybór odpowiedniego rodzaju wizualizacji – tabela czy wykres?
 • Projektowanie poszczególnych elementów raportu zoptymalizowane pod kątem percepcji
 • Struktura raportu i optymalne rozmieszczenie elementów
 • Wykresy liniowe
 • Wykresy kołowe
 • Wykresy kaskadowe
 • Wykresy typu inbar
 • Wykresy kombu

Istota i cele raportowania zarządczego

Trendy w „reporting design” - zasady, trafność, wizualizacja i skuteczność raportów

Raportowanie strategiczne – narzędzia, formy i skuteczność prezentacji

Raportowanie operacyjne – narzędzia, formy i skuteczność prezentacji

Rachunkowość finansowa jak centralne źródło informacji zarządczej

Przykłady: rodzaje i zawartość raportów – płynność, RZIS, zapasy, KPIs

Digital Boardroom – process projektowania i wdrożenie - case study

Raportowanie w controllingu inwestycji (investment reporting) – case study

Raportowanie w obszarze controllingu logistyki (logistics reporting) – case study

Organizacja procesu raportowania w controllingu (struktura, częstotliwość, odpowiedzialność, integracja z IT, odbiorcy)

PARTNERSTWO BIZNESOWE 

Controller jako partner w podejmowaniu decyzji

Controller jako partner w rozmowie

Controller jako sparing-partner, czyli kręgosłup wartości

Co wpływa na wizerunek controllera?

Dobry początek – dobry koniec

Planowanie struktury wystąpienia 

Emocje przed i w trakcie prezentacji

Mój katalog silnych stron

Sytuacje trudne w trakcie prezentacji

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzinForma stacjonarna
Przedmiot / temat zajęć
Nowoczesny controlling
Data realizacji zajęć
21-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
Partnerstwo biznesowe stopień I
Data realizacji zajęć
22-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
Partnerstwo biznesowe stopień I
Data realizacji zajęć
23-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
Nowoczesny rachunek kosztów I stopień
Data realizacji zajęć
10-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:15
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
Nowoczesny rachunek kosztów I stopień
Data realizacji zajęć
11-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:15
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
Nowoczesny rachunek kosztów II stopień
Data realizacji zajęć
14-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:15
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
Nowoczesny rachunek kosztów II stopień
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:15
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie, budżetowanie i prognozowanie
Data realizacji zajęć
17-02-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
16:45
Liczba godzin
08:15
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie, budżetowanie i prognozowanie
Data realizacji zajęć
18-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie, budżetowanie i prognozowanie - budżetowanie elastyczne
Data realizacji zajęć
19-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
06:15
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
Controlling inwestycji
Data realizacji zajęć
25-03-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
16:45
Liczba godzin
08:15
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
Controlling inwestycji
Data realizacji zajęć
26-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
Raportowanie zarządcze
Data realizacji zajęć
22-04-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
16:45
Liczba godzin
08:15
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
Raportowanie zarządcze
Data realizacji zajęć
23-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
Partnerstwo biznesowe stopień II
Data realizacji zajęć
20-05-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:30
Forma stacjonarna
-
Przedmiot / temat zajęć
Partnerstwo biznesowe stopień II
Data realizacji zajęć
21-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
06:30
Forma stacjonarna
-

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Głównym celem programu ACBP jest interdyscyplinarny rozwój kompetencji uczestników programu, w sposób umożliwiający im pełnienie roli PARTNERÓW BIZNESOWYCH KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ.

Efekty uczenia się

Rezultaty edukacyjne:

Absolwent z tytułem ACBP: 

-rozumie nowoczesne podejście do controllingu oraz rolę controllera jako partnera biznesowego,

-posiada wiedzę na temat najnowszych koncepcji i narzędzi controllingowych,

-potrafi samodzielnie opracowywać projekty controllingowe,

-posiada umiejętności prezentacji,

-sprawnie komunikuje i potrafi argumentować swoje zdanie.

Głównym celem programu ACBP jest interdyscyplinarny rozwój kompetencji uczestników programu, w sposób umożliwiający im pełnienie roli PARTNERÓW BIZNESOWYCH KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ.
Ponadto celami programu ACBP są:
przekazanie najnowszej i popartej praktyką wiedzy z zakresu nowoczesnego controllingu, rachunkowości zarządczej oraz kompetencji społecznych,
przekazanie wiedzy pozwalającej na samodzielne projektowanie i wdrażanie nowoczesnych procesów controllingowych obejmujących: Controlling inwestycji, Planowanie, budżetowanie i prognozowanie, Nowoczesny rachunek kosztów (ZPRK/RPCA), Raportowanie zarządcze oraz Partnerstwo biznesowe,
zapoznanie słuchaczy z wytycznymi i najlepszymi praktykami wskazywanymi przez organizacje ICV, IGC, IMA, IFAC,
przekazanie wiedzy pozwalającej na samodzielne przygotowywanie prezentacji i omawianie wyników przed audytorium.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Uczestnicy muszą wziąć udział we wszystkich pięciu modułach szkoleniowych, zdać egzaminy kompetencyjne po każdym (E1, E2, E3, E4). Warunkiem koniecznym jest również przygotowanie oraz zaliczenie praktycznych projektów podczas każdego modułu. Na zakończenie programu dyplomowego ACBP odbędzie się egzamin dyplomowy w formie ustnej przed komisją egzaminacyjną. 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 10 182,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 12 523,86 zł
Koszt osobogodziny netto 92,56 zł
Koszt osobogodziny brutto 113,85 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

pl. Konstytucji 3 Maja 3, 50-083 Wrocław, woj. dolnośląskie

13 dni szkoleniowych (21.10, 22.10, 23.10, 10.12, 11.12, 17.02, 18.02, 25.03, 26.03, 22.04, 23.04, 20.05, 21.05) odbędzie się w sali szkoleniowej w centrum Wrocławia 3 dni szkoleniowe (14.01, 15.01,19.02) odbędą się w formie zdalnej w czasie rzeczywistym

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Michał Chalastra

Michał Chalastra

Działa od 20 lat, prowadzi wąski profil działalności i koncentruje się na kluczowych obszarach controllingu. Realizuję duże projekty i specjalizuję się w rozwiązaniach ponadstandardowych zgodnych z najlepszymi światowymi wzorcami controllingu.
Uznany w Polsce ekspert z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i systemów optymalizacyjnych. Wieloletni konsultant wspomagający firmy w praktycznych wdrożeniach controllingu. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Członek rady Programowej czasopisma „Controlling i Zarządzanie”. Autor wielu artykułów z zakresu rachunkowości i controllingu.
REALIZUJE USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE:
Audytu systemu controllingu
Badania stanu controllingu funkcjonującego w przedsiębiorstwie pod kątem najlepszych polskich i światowych praktyk. Celem audytu jest wskazanie działań usprawniających system controllingu.

Zdjęcie Dariusz Czarnecki

Dariusz Czarnecki

Finanse i ekonomika przedsiębiorstw, bankowość inwestycyjna, zarządzanie,
Analityk finansowy w biurze maklerskim, Project Manager, przedsiębiorca, wykładowca finansów i ekonomiki przedsiębiorstw na uczelniach wyższych (min. Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, Wyższa Szkoła Bankowa), autor biznesplanów przedsięwzięć inwestycyjnych, wycen wartości przedsiębiorstw, audytów i wdrożeń systemów controllingu finansowego.
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i podyplomowych studiów z Bankowości Inwestycyjnej na London Guildhal University.

Zdjęcie Tomasz M. Zieliński

Tomasz M. Zieliński

Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA, Delegat na Polskę International Association of Controllers (ICV) – Internationaler Controller Verein. Odpowiada za przeniesienie zaawansowane Know-How dotyczącego controllingu na grunt Polski.

Wiceprezes Zarządu firmy ABC Akademia Sp. z o.o. – producenta platformy zarządczo-controllingowej Doctor Coster®

Prezes Zarządu i opiekun merytoryczny w Akademia Controllingu Sp. z o.o.
Stały współpracownik Katedry Controllingu Analizy Finansowej i Wyceny w UEP.
Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dziedzina: finanse, specjalność: controlling, rachunkowość
Ekspert biznesowy, konsultant i wykładowca posiadający praktyczne doświadczenie w obszarze zarządzania kosztami i rentownością, controllingu, zarządzania procesowego oraz Business Intelligence.

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dziedzina: finanse, specjalność: controlling, rachunkowość.

Autor zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA), który jest wdrażany w dużych grupach kapitałowych oraz w przedsiębiorstwach jak: ORLEN Laboratorium, LOTOS Kolej, FirstData Poland, Electrolux, Komputronik, Sun Garden, Profim, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Energa Obrót, Blachotrapez, z branż produkcyjnych, usługowych, finansowych i handlowych.

Autor pierwszej książki o koncepcji ZPRK/RPCA: Zieliński, T.M., 2017, Zasobowo-procesowy rachunek kosztów, Akademia Controllingu, Poznań, (967 stron).

Charyzmatyczny wykładowca na uniwersytetach

Zdjęcie Paweł Błaszkiewicz

Paweł Błaszkiewicz

Psychologia Uczestniczył w transferze najlepszych metod zarządzania zasobami ludzkimi na grunt polskiego przedsiębiorstwa (zarządzanie kompetencjami, wycena zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki, wskaźniki biznesowe w dziale personalnym). Specjalizuje się w badaniach organizacyjnych, projektuje i wdraża systemy wspierające zarządzanie rozwojem pracowników w firmie (unikalna metodyka warsztatów strategicznych). Współpracuje z Akademią im. Leona Koźmińskiego i Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów w ramach studiów podyplomowych Akademia Menedżera Personalnego jako prowadzący zajęcia oraz opiekun prac dyplomowych. Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ukończył socjologię, podyplomowe studia z doradztwa personalnego oraz Studium Menedżerów Personalnych w Gdańsku. W sumie przeprowadził ponad 300 warsztatów w czasie 15 lat pracy trenerskiej. W tym ponad 1000 godzin z obszaru zarządzania zespołem i motywowania pracowników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marta Elimer

Marta Elimer

email: marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

tel: (+48) 728 559 731

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych (podręcznik do każdego modułu, materiały do ćwiczeń, casy) oraz piśmiennicze (notesy, długopisy). Po każdym zaliczonym egzaminie kompetencyjnym otrzymuje certyfikat kompetencji zawodowych (4szt.). Po zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymuje Dyplom ACBP. 

Warunki uczestnictwa

Program dyplomowy Advanced Controlling Business Partner adresujemy do osób, które posiadają  min. 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku specjalisty lub 2 letnie na stanowisku kierowniczym w dziale controllingu, finansowym, analitycznym lub księgowym. Warunkiem koniecznym do zdobycia dyplomu ACBP jest udokumentowanie tego doświadczenia. 

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Usługa zdalna prowadzona będzie za pośrednictwem usługi Microsoft Teams, zawierającej zestaw narzędzi i usług służących współpracy zespołowej. 

Minimalnymi wymaganiami sprzętowymi do korzystania z usługi Microsoft Teams jest komputer lub urządzenie przenośne z dostępem do Internetu oraz zainstalowana minimum jedna z przeglądarek:

 • Internet Explorer 11
 • Microsoft Edge
 • Najnowsza wersja przeglądarki Chrome
 • Najnowsza wersja przeglądarki Firefox

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik to przepustowość łącza min. 1 MB/s (z uwagi na typ połączenia: audio + wideo + współdzielenie ekranu)Dostęp Uczestników do prezentowanych treści i materiałów umożliwi posiadanie komputera z systemem operacyjnym Windows, macOS, iOS, GNU Linux lub Android.

Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line wynosić będzie 24 godziny licząc od momentu wysłania linku. Okres ważności linku zakończy się w chwili zakończenia spotkania on-line.

Ciasteczka>