Usługa - Kurs języka angielskiego na poziomie B2. Usługa numer 1035686. Poniedziałki 08:00-09:30.

Logo Aleksandra Orzeł, "Magic" Kursy Języka Angielskiego i Niemieckiego

4.6/5 z 354 ocen

Tytuł Kurs języka angielskiego na poziomie B2. Usługa numer 1035686. Poniedziałki 08:00-09:30.

Numer usługi 2021/05/06/16885/1035686

Dostawca usług Aleksandra Orzeł, "Magic" Kursy Języka Angielskiego i Niemieckiego

Miejsce usługi Wadowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 520,00 zł netto za osobę

1 520,00 zł brutto za osobę

38,00 zł netto za osobogodzinę

38,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 3 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby dorosłe posługujące językiem angielskim na poziomie co najmniej B1.

Uczestnicy projektu "Kierunek Kariera, Mbon+, oraz Netbon.

Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 4
Data zakończenia rekrutacji: 16-05-2021
Liczba godzin usługi: 40
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Usługa składa się z 40 godzin dydaktycznych 45 minutowych. Realizwowana jest zgodnie z harmonogramem podanym ponizej.

Celem usługi jest wszechstronne rozwinięcie wszystkich sprawności językowych kursanta w pięciu głównych obszarach: mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie oraz znajomość gramatyki, tak by kursant osiągnął poziom opisany w skali CEFR jako B2.

Szczegółowe zestawienie realizowanych tematów znajduje się na dwóch pierwszych stronach podręcznika, szczegółowy program zajęć dostępny jest w siedzibie szkoły i rozssyłany jest do uczestników przed rozpoczęciem zajęć.

W zakresie gramatyki realizowane są zagadnienia takie jak: czasy gramatyczne, mowa zależna, strona bierna, zaimki, phrasal verbs, konstrukcje językowe, konstrukcje czasownikowe, wyrażenia przyimkowe, inwersja, okresy warunkowe, itd

W zakresie słownictwa przerabiane są tematy takie jak: rodzina, dom, zakupy, zdrowie, prawo, literatura i muzyka, hobby, transport, jedzenie, itd

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.Zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną.

Po każdym zestawie lekcji kursanci będą pisali testy sprawdzające poziom opanowania języka, otrzymają również wskazówki do dalszej pracy. Wyniki tesu podawane są w sposób procentowy.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
19-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
24-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
31-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
14-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
21-06-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
30-06-2021
Godzina rozpoczęcia
16:10
Godzina zakończenia
17:40
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
05-07-2021
Godzina rozpoczęcia
17:10
Godzina zakończenia
18:40
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
06-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
14-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
28-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
05-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
12-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
19-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
26-10-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
09-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
16-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
23-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
30-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
07-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
14-12-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Opanowanie języka angielskiego na poziomie B2

Efekty uczenia się

Czytanie

Kursant rozumie artykuły i sprawozdania prasowe oraz teksty popularnonaukowe w szerokim zakresie tematów, a także programy telewizyjne o znanej mu tematyce oraz filmy fabularne. Kurant czyta ze zrozumieniem teksty o różnej tematyce, rozumie zarówno ogólne punkty jak i potrafi wyszukać informacje szczegółowe oraz potrafi dokonać właściwej interpretacji zawartych w artykułach informacji.

Słuchanie

Kursant rozumie polecania prowadzącego, uzupełnia brakujące informacje w tekście. Streszcza, podsumowuje materiał odsłuchany. Kursant potrafi zdecydować czy odsłuchana informacja jest prawdziwa lub fałszywa.

Pisanie

Kursant potrafi pisać jasne szczegółowe teksty w szerokim zakresie znanych mu tematów, takie jak raport, recenzja, list motywacyjny. Bez trudu poprowadzi korespondencję firmową.

W tekście pisanym oraz słyszanym potrafi precyzyjnie wyłowić potrzebne mu informacje, odróżnia najbardziej powszechne dialekty.

Jego wypowiedzi pisemne charakteryzują się zróżnicowaniem stylu oraz doborem szerokiego wachlarza środków stylistycznych.

Mówienie

Umie przedstawiać swój punkt widzenia w szerokim zakresie znanych mu tematów. Potrafi wziąć czynny udział w dyskusji oraz w rozmowie towarzyskiej. Umie dokonać prezentacji na znany mu temat oraz udzielić poszczególnych informacji w zakresie znanych mu dziedzin.

Potrafi zróżnicować styl swojej wypowiedzi w zależności od sytuacji i charakteru rozmowy oraz wieku i pozycji zawodowej i społecznej rozmówcy.

Wypowiedzi ustne i pisemne cechują się precyzją doboru słownictwa oraz większą dokładnością gramatyczną. Kursant dysponuje umiejętnością wzbogacenia swoich wypowiedzi szeroką gamą rozmaitych środków wyrazu, takich jak; wyrażenia idiomatyczne, zwroty potoczne oraz przysłowia.

Kursant jest gotowy do przystąpienia do egzaminu językowego dysponując znajomością strategii oraz technik egzaminacyjnych typowych dla danego egzaminu

Wiedza na poziomie B2:

Zagadnienia leksykalne: Zakupy, kino, telewizja i prasa, społeczeństwo, rzeczowniki złożone,wolny czas i hobby, człowiek i relacjie międzyludzkie, osobowość,  cechy charakteru, opowiadanie o doświadczeniu, zdrowie i dolegliwości, stress, horoscope, kraje oraz kultura, wygląd zewnętrzny, ubranie.

Zagadnienia gramatyczne na poziomie B2:

Mowa zależna, strona bierna, zdania przydawkowe, trzeci okres warunkowy, pytania pośrednie, echo questions and question tags,phrasal verbs, pyatnai pośrednie, pytania o podmiot,echo questions, Question tags, struktura the...the, present perfect simple and present perfect continuous, użycie przymiotnika w funkcji rzeczownika, kolejność użycia przymiotników w zdaniu,użycie zdań okolicznikowych such , so that.

Kompetencje społeczne: Kursant udoskonala i rozwija wszystkice sprawności językowych nabyte na niższych poziomach, poszerza zasób leksykalny i znajomość konstrukcji gramatycznych, poszerza wiedzę o krajach anglojęzycznych i ich kulturze, rozwija posługiwanie się językiem w kontekście społecznym i zawodowym. Rozwija strategię uczenia się, samooceny, wyrażania własnej opinii oraz reagowania z otoczeniem. W kontekście społecznym kursant potrafi sprawnie przeprowadzić interakcje językowe na zaawansowanym poziomie z wyrażeniem różnorodnych funkcji językowych takich jak: opisywanie ludzi miejsc, przedmiotów, podawanie dokładnych informacji, wyszukiwanie informacji i zadawanie pytań, wyrażanie uczuć i emocji, wyrażanie gratulacji i życzeń, przedstawianie opinii na dany temat, wyrażanie opinii krytycznej, wyrażanie przypuszczenia, pewności, wątpliwości, generalizowanie i uściślanie spekulowanie, zapraszanie, udzielanie pozwolenia i proszenie o zgodę, udzielanie rad, wskazówek, wyrażanie nakazów i zakazów, rozważanie różnych opcji, uczestniczenie w dyskusji, syntetyzowanie i ocenianie.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Testy sprawdzające opanowanie materiału po każdym Unicie. Test Końcowy.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

TOEIC, IELTS,PTE,FCE

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Pearson
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Magic KJAiN -Centrum egzaminacyjne.
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 520,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 520,00 zł
Koszt osobogodziny netto 38,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 38,00 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mickiewicza 29, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie

Na prośbę firmy zmieniono miejsce realizacji usługi od 24.05.2020 na drugą siedzibę firmy Toptextil, ul. Lwowska 40, 34-100 Wadowice.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jadwiga Lysko

Jadwiga Lysko

grupy dorosłe
8 lat doświadczenia/ Egzaminator PTE
wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
8 lata

Zdjęcie Aleksandra Orzeł

Aleksandra Orzeł

nauczanie języka angielskiego
15 lat
magister z przygotowaniem pedagogicznym
15 lat

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Orzeł

Aleksandra Orzeł

email: biuro@magic.edu.pl

tel: (+48) 608 833 220

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik korzysta z podręczników na danym poziomie materiały dodatkowe zostaną mu zapewnione.

Warunki uczestnictwa

Dla firm : rejestracja na stronie mbon.pl. Wybranie jako realizatora usługi firmy Magic. Podpisanie umowy o realizację usługi oraz akceptacja warunków finansowych świadczenia usługi. 

Dla uczestników projektu: Kierunek Kariera

- zgłoszenie do projektu w centrum Planowania Kariery w WUP

- uczestnictwo w Bilansie Kariery i podpisanie umowy z WUP na finansowanie szkolenia

- zgłoszenie chęci udziału w kursie zorganizowanym przez szlkołę Magic, ustalenie szczegółów organizacyjnych i podpisanie umowy określającej zasady realizacji szkolenia i rozliczen na podstawie bonów szkoleniowych.

-

Informacje dodatkowe

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie szkoły w godzinach od 13:00 do 19:00 lub pod numerem 608 833 220.

Serdecznie zapraszamy.

Zawarto umowę z WUP Kraków na świadczenie usług finansowanych bonami szkoleniowymi w ramach "Kierunek Kariera."

Zawarto umowę z MARR Kraków na świadczenie usług finasowanych bonami szkoleniowymi w ramach projektu: "mbon."

Zajęcia 30.06.2021 oraz 05.07.2021 odbędą się w siedzibie firmy Magic na ul. Sobieskiego 2,

34-100 Wadowice.

Kursant zaopatrzy się w książkę oraz ćwiczenia .

Autorskie materiały dydaktyczne zostaną dostarczone w cenie kursu.

Ciasteczka>