Usługa - Kurs języka angielskiego Business English na poziomie B2. Usługa numer 1035678. Środa 09:40-11:10

Logo Aleksandra Orzeł, "Magic" Kursy Języka Angielskiego i Niemieckiego

4.6/5 z 354 ocen

Tytuł Kurs języka angielskiego Business English na poziomie B2. Usługa numer 1035678. Środa 09:40-11:10

Numer usługi 2021/05/06/16885/1035678

Dostawca usług Aleksandra Orzeł, "Magic" Kursy Języka Angielskiego i Niemieckiego

Miejsce usługi Wadowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 520,00 zł netto za osobę

1 520,00 zł brutto za osobę

38,00 zł netto za osobogodzinę

38,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 4 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby dorosłe posługujące językiem angielskim na poziomie co najmniej B1.

Uczestnicy projektu "Kierunek Kariera Zawodowa."

Orzaz uczestnicy programu Mbon+/ Netbon jak i innych programów w ramach refinansowania szkoleń z bonów szkoleniowych.

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 4
Data zakończenia rekrutacji: 30-05-2021
Liczba godzin usługi: 40
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs składa się ze 40 godzin dydaktycznych usługi.

Kurs jest kursem języka biznesowego na poziomie B2.Celem usługi jest wszechstronne rozwinięcie wszystkich sprawności językowych kursanta w pięciu głównych obszarach: mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie oraz znajomość gramatyki, tak by kursant osiągnął poziom opisany w skali CEFR jako B2. 

Szczegółowe zestawienie realizowanych tematów znajduje się na dwóch pierwszych stronach podręcznika, szczegółowy program zajęć dostępny jest w siedzibie szkoły i rozssyłany jest do uczestników przed rozpoczęciem zajęć.

W zakresie gramatyki realizowane są zagadnienia takie jak: czasy gramatyczne, mowa zależna, strona bierna, zaimki, phrasal verbs, konstrukcje językowe, konstrukcje czasownikowe, wyrażenia przyimkowe, inwersja, okresy warunkowe, itd

W zakresie słownictwa przerabiane są tematy takie jak: rodzina, dom, zakupy, zdrowie, prawo, literatura i muzyka, hobby, transport, jedzenie, itd

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.Zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną.

Po każdym zestawie lekcji kursanci będą pisali testy sprawdzające poziom opanowania języka, otrzymają również wskazówki do dalszej pracy. Wyniki tesu podawane są w sposób procentowy.

Celem usługi jest gruntowne opanowanie zakresu materiału w tym zagadnień z zakresu business English oraz umożliwienie uczestnikowi kursu podejście do egzaminu międzynarodowego LCCI takiego jak BF poziom 4 na poziomie B2.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
19-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:40
Godzina zakończenia
11:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
26-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:40
Godzina zakończenia
11:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
02-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:40
Godzina zakończenia
11:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
09-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:40
Godzina zakończenia
11:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
16-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:40
Godzina zakończenia
11:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
23-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:40
Godzina zakończenia
11:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
30-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:40
Godzina zakończenia
11:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
07-07-2021
Godzina rozpoczęcia
09:40
Godzina zakończenia
11:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
14-07-2021
Godzina rozpoczęcia
09:40
Godzina zakończenia
11:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
25-08-2021
Godzina rozpoczęcia
09:40
Godzina zakończenia
11:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
02-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:40
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
08-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:40
Godzina zakończenia
11:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
15-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:40
Godzina zakończenia
11:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
24-09-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
29-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:40
Godzina zakończenia
11:40
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
06-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:40
Godzina zakończenia
11:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
13-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:40
Godzina zakończenia
11:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
20-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:40
Godzina zakończenia
11:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
27-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:40
Godzina zakończenia
11:10
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Opanowanie języka biznesowego angielskiego na poziomie B2.

Efekty uczenia się

Wiedza:

Przerobione zagadnienia leksykalne: życie towarzyskie, cechy charakteru i osobowości, schorzenia i ich leczenie, użycie przymiotników w formie rzeczowników, przymiotniki do opisu wyglądu, miejsc oraz zdarzeń, odzież oraz ubieranie się, podróżowanie, zbrodnia i kara, pogoda, podejmowanie ryzyka ora rozważanie różnych opcji, opisywanie uczuć oraz emocji, części ciała oraz czynności i gestów wykonywanych przy użyciu ciała, muzyka, sztuka, literatura, sen oraz zjawiska mu towarzyszące, media,  czasowniki służące do opisywania intencji osoby mówiącej, opis udogodnień oraz budynków w mieście, nauka oraz badania naukowe, biznes oraz reklama, opis osób miejsc oraz zdarzeń.

Przerobione zagadnienia gramatyczne:  formułowanie pytań w różnych czasach gramatycznych, użycie czasowników modalnych w różnych funkcjach, porównanie czasu Present Perfect Simple oraz  Present Perfect Continuous, użycie przymiotników w funkcji rzeczownika, użycie poprawnej kolejności przymiotników w zdaniu,  użycie czasów przeszłych oraz czasu Past Perfect Continuous, użycie przysłówków oraz wyrażeń przysłówkowych, użycie czasów przyszłych w tym czasów Future Perfect oraz Future Perfect Continuous, użycie 0/I/II oraz III trybu warunkowego,  użycie czasowników modalnych do spekulowania o przeszłości, struktury czasownikowe w formach złożonych: Gerund, Infinitive, Bare Infinitive, oraz czasowniki obsługujące zarówno formę gerund jak i infinitive, użycie „ used to, get used to, be used to „ do opisywania teraźniejszych i przeszłych nawyków, użycie mowy zależnej oraz reporting verbs,  użycie przedimków a, the,o, użycie rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, oraz rzeczowników w liczbie mnogiej, wyrażenia określające ilość,  struktury trybu przypuszczejącego: „ I wish, if only, as if, had better, would rather, I prefer, użycie imiesłowów przymiotnikowych oraz przysłówkowych, użycie zdań okolicznikowych warunku, celu oraz przyczyny, użycie zdań przydawkowych, słowotwórstwo, phrasal verbs, collocations, prepositional phrases, adverbial phrases, noun phrases, wybór idiomów.

Umiejętności:

Słuchanie: Kursantka będzie potrafiła zrozumieć dłuższe wypowiedzi oraz wykłady, oraz  nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami - pod warunkiem , że temat jest jej znany. Kursantka rozumie większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Kursantka  potrafi zrozumieć ogólny sens słuchowiska, wychwycić szczegółowe informacje ze słuchania, uzupełnić brakujące elementy tekstu ze słuchu, dopasować słuchane fragmenty do osób, miejsc i zdarzeń, wyłapać błędy pomiędzy słuchaniem a tekstem pisanym.

Czytanie: Kursantka  czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone poglądy. Kursantka  rozumie ogólną wymowę książki w języku angielskim oraz potrafi zrozumieć ogólny sens jak i szczegóły czytanego tekstu. Kursantka jest w stanie zrozumieć dłuższe formy pisemne takie jak opowiadania, wypowiedzi na blogu internetowym, ankiety, kwestionariusze, ogłoszenia, recenzje książek oraz wydarzeń kulturalnych, wiadomości, artykuły, porady.

Pisanie: Kursantka potrafi napisać zwięzłą, logiczną oraz spójną wypowiedź pisemną z rozróżnieniem stylu formalnego oraz nieformalnego.  Potrafił przekazać sedno informacji przy zachowaniu wymaganej formy. W tym potrafi napisać: formalny oraz nieformalny e-mail oraz list, podsumowanie oraz streszczenie, skargę, poradę, esej, opowiadanie, raport, artykuł, oraz recenzję.

Mówienie: Kursantka potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie, potrafi prowadzić swobodną rozmowę z rodzimymi użytkownikami języka. Kursantka  potrafił zabrać czynny udział w dyskusji  na znane jej tematy oraz przedstawić swoje zdanie z podaniem argumentacji swoich poglądów. Kursantka  potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które leżą w jej kręgu zainteresowań. Kursantka  potrafi swobodnie rozmawiać na tematy życia codziennego, wyrażać własne opinie oraz uczucia, opowiadać o swojej rodzinie pracy, relacjach z innymi osobami, o historii, nauce, kulturze sztuce, pogodzie, interesach, opowiadać wydarzenia z przeszłości, sukcesach i porażkach, planach. Kursantka potrafi grzecznie pytać oraz odpowiadać na zapytania, negocjować, udzielać informacji, prowadzić rozmowy telefoniczne, poruszać różne tematy i wypowiadać się na ich temat, składać reklamację lub zażalenie, prowadzić dyskusję.

Postawy: Kursant jest gotowy do nawiązania i podtrzymania rozmowy  w różnych kontekstach społeczno-socjalnych w tym do nawiązania kontaktów handlowych, obsłużenia klienta, zagranicznego, pozyskania niezbędnych informacji, prowadzenia negocjacji, oraz udzielenia informacji w drodze korespondencji telefonicznej bądź mailowej.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Testy po każdym Unicie.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

BF L4

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Pearson
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Magic Centrum Egzaminacyjne
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 520,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 520,00 zł
Koszt osobogodziny netto 38,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 38,00 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mickiewicza 29, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie

Siedziba firmy Toptextil.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Aleksandra Orzeł

Aleksandra Orzeł

nauczyciel języka angielskiego
15 lat
wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
15 lat

Zdjęcie Anna Matlak

Anna Matlak

nauczyciel języka angielskiego
8 lat
Wyższe magisterskie
8 lat

Zdjęcie Jadwiga Lysko

Jadwiga Lysko

Magister z przygotowaniem pedagogicznym z 10 letnim stażem nauczania, egzaminator PTE General.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Orzeł

Aleksandra Orzeł

email: biuro@magic.edu.pl

tel: (+48) 608 833 220

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Podręczniki na danym poziomie. Materiały dodatkowe.

Warunki uczestnictwa

Zapis na kurs w sekretariacie szkoły. Podpisanie zgody RODO regulaminu uczestnictwa oraz umowy o świadczenie usług ze szkołą Magic.

Wyrażenie zgody RODO, podpisanie regulaminu uczestnictwa w kursie oraz umowy na realizację szkolenia w ramach bonów szkoleniowych.

Informacje dodatkowe

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie szkoły w godzinach od 13:00 do 19:00 lub pod numerem 608 833 220.

Serdecznie zapraszamy.

Dla uczestnków projektu "Kierunek Kariera Zawodowa" konieczne jest zapisanie na usługę egzaminu LCCI English for Business level 4/ poziom B2.

Zawarto umowę z WUP Kraków na świadczenie usług finansowanych bonami szkoleniowymi w ramach "Kierunek Kariera Zawodowa."

Kursant zaopatrzy się w książkę oraz ćwiczenia .

Autorskie materiały dydaktyczne zostaną dostarczone w cenie kursu.

Ciasteczka>