Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Charakterystyka działalności firmy

Nasze projekty, które jako Beneficjent realizowaliśmy i realizujemy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki
    Działanie 8.2. Transfer wiedzy
    Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
    Tytuł: "Lubuski Spinacz Biznesu i Nauki"

Beneficjent: Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
   

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki
   Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
   Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
   Tytuł: "Kompetentny pracownik drogą do sukcesu"
Beneficjent: Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. 

3.Kobieta liderem - kompleksowe wsparcie dla kobiet +50 chcących rozpocząć własną działalność dospodarczą

  Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
  Oś Priorytetowa 6 Regionalny Rynek Pracy;
  Działanie 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia
  Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

 Lider projektu: Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Parnetrzy: 
- Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
- Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

4.Aktywne włączenie drogą do sukcesu - kompleksowe wsparcie osób zamieszkujących obszary zdegradowane w gminach: Bytom Odrzański, Iłowa, Kargowa, Krosno Odrzańskie, Nowogród Bobrzański, Przytoczna, Sulęcin, Szczaniec, Świebodzin, Trzciel, Tuplice.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna;
Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.
Projekt realizowany w partnerstwie trójsektorowym:

Lider projektu: Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. 

Partnerzy:

- Gmina Bytom Odrzański 

- Stowarzyszenie Europejskie Centrum Innowacji

5.Kompetencje kluczowe-przedszkolaki przebojowe- podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków i kwalifikacji nauczycieli w 8 gminach subregionu zielonogórskiegoKompetencje kluczowe-przedszkolaki przebojowe- podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków i kwalifikacji nauczycieli w 8 gminach subregionu zielonogórskiego.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Oś priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja

Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej

Poddziałanie 8.1.1 Poprawa odstępności i jakości edukacji przedszkolnej-projekty realizowane poza formułą ZIT

Beneficjent: Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Partnerzy:Gmina Iłowa, Gmina Nowe Miasteczko, Gmina Tuplice, Gmina Otyń, Gmina Wymiarki, Gmina Brody, Gmina Kargowa, Gmina Szczaniec.

6.Rehabilitacja doda Ci sił-wsparcie zagrożonych grup zawodowych w zakresie rehabilitacji medycznej dla osób powracających do pracy.

Oś priorytetowa: 6. Regionalny rynek pracy

Działanie: 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Beneficjent, lider: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli

Partner 1: Przychodnia Rodzinna Iwona Kłodawska-Biel 

Partner 2: Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

 

Przykłady projektów dofinansowanych ze środków europejskich, przy realizacji których brali udział nasi konsultanci:

 1. Budowa Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Zielonej Górze – Beneficjent: Miasto Zielona Góra.
 2. Budowa jednostki ratowniczo – gaśniczej w Zielonej Górze – Beneficjent: Miasto Zielone Góra.
 3. Remont zabytkowego zamku w Kożuchowie – Beneficjent: Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu ZAMEK”.
 4. Budowa systemu wspomagania lądowania przy ograniczonej widzialności Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost – Beneficjent: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w Warszawie.
 5. Rewitalizacja budynku „F” przy ul. Zyty w Zielonej Górze – Beneficjent: Województwo Lubuskie.
 6. Termomodernizacja budynków w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – SP ZOZ MSW w Zielonej Górze.
 7. Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi - Beneficjent Urząd Miasta Zielona Góra
 8. Wyposażenie laboratorium do badań i rozwoju systemów GNSS w HERTZ SYSTEMS Ltd. Sp. z o.o. – Beneficjent: Hertz System Ltd. Sp. z o.o.
 9. Rozbudowa Gościńca Agrotabera w miejscowości Janowiec poprzez adaptację zabytkowych budynków gospodarczych na nowoczesne centrum rekreacyjno – szkoleniowe – Gościniec „Agrotabera” Karczma Tberska.
 10. Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń organizowanych przez województwo lubuskie – Beneficjent: Województwo Lubuskie.
 11. Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycję realizowanych przez partnerów:Gminę Babimost, Województwo Lubuskie,Gminę Kargowa- Beneficjent Gmina Babimost.
 12. Rozwój społeczeństwa infromacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągow-kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego:krośnieńskiego, międzyrzeckiego,nowosolskiego, słubickiego,wschowskiego, zielonogórskiego,żagańskiego i żarskiego - Beneficjent:Międzyrzeckie Przedsięborstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 13. Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap I Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich 282 - Beneficjent Urząd Miasta Zielona Góra
 14. Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański etap III -  Beneficjent Gmina Bytom Odrzański
 15. Poprawa bezpieczeństwa leczenia pacjentów w SOR w Sulęcinie poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej.
 16. Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bytom Odrzański
 17. Remont kanalizacji metodą bezwykopową w ulicy Marcinkowskiego w Nowym Miasteczku.
 18. Przedszkolak na piątkę - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Szczaniec.
 19. Rehabilitacja doda Ci sił – wsparcie zagrożonych grup zawodowych w zakresie rehabilitacji medycznej dla osób powracających do pracy.
 20. Przebudowa i wyposażenie Szczanieckiego Ośrodka Kultury.
 21. Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach Babimost,Kargowa i Zbąszynek - Lider Gmina Babimost, Partnerzy Gmina Kargowa, Zbąszynek.
 22. Budowa Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Żagań- Beneficjent Gmna Żagań Wiejska.
 23. Termomodernizacja budynku biurowo technicznego oczyszczalni ścieków w Żaganiu, ul. Chrobrego 44 - Beneficjent ŻWiK Żagań.

 

Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. świadczy usługi doradczo - konsultingowe w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na wszelkiego rodzaju inwestycje realizowane przez jednostki publiczne oraz podmioty prywatne.

Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze jest firmą świadczącą usługi konsultingowe w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na wszelkiego rodzaju inwestycje realizowane przez jednostki publiczne oraz podmioty prywatne.Ze względu na swoją wieloletnią współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwami a także organizacjami pozarządowymi jest uznaną i sprawdzoną marką zajmującą się usługami szkoleniowo – doradczymi.

        Zgodnie z przyjętą misją firmy staramy się gwarantować wysoki poziom zadowolenia klienta poprzez realizacje kompleksowych i nowoczesnych szkoleń, niezbędnych do doskonalenia się i rozwoju.

 • Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. posiada certyfikat potwierdzający spełnianie standardu usług szkoleniowo-rozwojowych SUS 2.0 wydany przez DEKRA Certification.
 • Nasza firma jest również instytucją rynku pracy wpisaną do Rejestru Instytucji szkoleniowych (RIS) pod nr ewidencyjnym: 2.08/00106/2017 prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze oraz podmiotem wpisanym do Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) pod nr ewidencyjnym: 17668 prowadzonego przez Marszałka Województwa Lubuskiego.

Funkcjonujemy na rynku od 2013 roku. Do dzisiaj zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów doradczych oraz pozyskaliśmy dla naszych klientów finansowanie o wartości ponad 350 mln. Przeprowadziliśmy również kilkadziesiąt szkoleń  zakresie zamówień publicznych, coachingu, doradztwa biznesowego.

Realizujemy również usługi szkoleniowe w pełnym zakresie ich złożoności, od pojedynczych działań konsultingowych, po kompleksowe i zintegrowane doradztwo, oparte na dostarczaniu innowacyjnych narzędzi zawsze dostosowanych do sytuacji oraz możliwości Naszego Partnera i warunków, w jakich w danej chwili przychodzi mu funkcjonować.

Nasza firma, to przede wszystkim kapitał ludzki, naszych specjalistów cechują:

Doświadczenie - poznaliśmy schematy i procedury pracy instytucji zarządzających programami unijnymi gdyż do roku 2007 byliśmy pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i braliśmy czynny udziałem we wdrażaniu projektów w pierwszej perspektywie finansowej UE 2004-2007.

Kompetencje – dysponujemy zasobami wiedzy i umiejętności, niezbędnymi do realizacji założonych celów.

Dojrzałość – z klientami budujemy długofalowe relacje partnerskie, oparte na zaufaniu, odpowiedzialności i wzajemnym poszanowaniu.

Profesjonalizm - szukamy nowych rozwiązań, mamy potrzebę ciągłego doskonalenia się.

  Skuteczność – zapewniamy wysoką efektywność podjętych działań

 

 

 

 

 

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
berg@berg.zgora.pl
Telefon
(+48) 503 028 386