Fundacja Poszanowania Energii

Możliwość dofinansowania
ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Usługa szkoleniowa
Liczba zrealizowanych usług: 34
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Fundacja Poszanowania Energii to zespół profesjonalistów, ekspertów biznesowych i branżowych, wykładowców wyższych uczelni warszawskich w dziedzinach związanych m.in. z energooszczędnością, racjonalnym wykorzystaniem energii, energią odnawialną, wdrażaniem nowych technologii ICT oraz przygotowaniem i realizacją innowacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Fundacja od początku swojego istnienia świadczy specjalistyczne usługi rozwojowe, w tym usługi charakterze proinnowacyjnym dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całego kraju.

Głównym celem działania Fundacji jest wspieranie rynku inwestycji energooszczędnych, prowadzenie i wspieranie działalności zmierzającej do ograniczenia i racjonalnego wykorzystania energii oraz do rozwoju odnawialnych źródeł energii na różnych szczeblach gospodarki i przez różne grupy odbiorców – projektantów, architektów, doradców, zarządców budynków oraz pracowników administracji publicznej. FPE realizuje swoje cele między innymi praz organizację szkoleń dla specjalistów w zakresie poszanowania energii.

Proponowane przez Fundację doradztwo prorozwojowe i proinnowacyjne, to wsparcie firmy we wdrożeniu rozwiązań i technologii odpowiadających potrzebom przedsiębiorstwa. Takie działanie niesie za sobą korzyści w postaci podwyższania konkurencyjności oraz efektywności, a co za tym idzie poprawę kondycji finansowej firmy. Świadczone usługi to konkretne korzyści dla firm nastawionych na działania rozwojowe w postaci:

  1. planu rozwoju przedsiębiorstwa opartego na solidnych podstawach – dzięki ocenie potrzeb, wykonanych przez zespół doświadczonych konsultantów, firma zyskuje solidne podstawy informacyjne do planowania rozwoju oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań i produktów;
  2. łatwiejszego wdrażania innowacji - dzięki usłudze transferu innowacji, firma zyskuje pomoc w obszarach związanych z pozyskaniem i wdrożeniem nowych technologii oraz rozwiązań organizacyjnych, czy marketingowych;
  3. wsparcia procesów rozwoju przedsiębiorstwa specjalistyczną wiedzą - przedsiębiorca ma wsparcie ekspertów w szerokim zakresie - technicznym, menedżerskim, prawnym, itd.

Posiadamy doświadczenie w świadczeniu usług rozwojowych w zakresie: strategii, organizacji i zarządzania; marketingu i promocji; logistyki; procesów produkcyjnych i świadczenia usług; rozwoju zasobów ludzkich; zagadnień finansowych i prawnych; zagadnień technicznych i technologicznych; transferu, wdrażania i rozwoju innowacji; zagadnień społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Jako przykłady ciekawych i kompleksowych, specjalistycznych usług rozwojowych, w tym proinnowacyjnych, które świadczymy dla przedsiębiorców, można wyróżnić:

- Transfer i wsparcie wdrożenia know-how w zakresie nowych, innowacyjnych technologii budowlanych oraz technologii ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i zaopatrzenia w ciepłą wodę w budynkach budowanych i użytkowanych, w tym skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz technologii wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych dla przedsiębiorców z branży projektowej i instalacyjnej, doradztwa energetycznego oraz zarządzania nieruchomościami;

- Wsparcie we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych świadczona przez nasz Ośrodek Krajowej Sieci Innowacji KSU. Usługa służy rozwojowi działalności firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii, wdrożenie nowego produktu (wyrobu lub usługi), procesu, metody marketingowej lub rozwiązania organizacyjnego;

- Wsparcie w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną w przedsiębiorstwie. Zakres usługi, to wykonanie audytu energetycznego, a następnie doradztwo we wdrażaniu rekomendacji zawartych w raporcie z audytu, dla osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie.

FPE jako pierwsza w Polsce opublikowała standard audytu energetycznego budynku i już w roku 1994 uruchomiła kursy przygotowujące do działalności audytora energetycznego. W okresie 25 lat Fundacja zorganizowała ponad 200 kursów audytorów energetycznych dla ponad 4000 uczestników z wykorzystaniem własnych nowatorskich podręczników, programów komputerowych, ćwiczeń, testów i innych materiałów szkoleniowych. Fundacja jest jedyną organizacją, która prowadzi te szkolenia systematycznie, od wielu lat i dla tak dużej liczby osób. Od roku 2008 FPE prowadzi kursy dla osób wykonujących świadectwa charakterystyki energetycznej budynków (ponad 30 edycji dla ok. 1000 osób). Ponadto FPE organizuje kursy doszkalające dla audytorów energetycznych, kursy zamawiane dla instytucji i przedsiębiorstw oraz wystąpienia merytoryczne na konferencjach i targach w zakresie efektywności energetycznej. Fundacja była inicjatorem i współorganizatorem studiów podyplomowych audytingu energetycznego na wyższych uczelniach (Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska, Politechnika Białostocka).

Obecnie FPE regularnie organizuje następujące kursy i szkolenia:

  • Szkolenia Audytorów Energetycznych: przygotowywanie audytów energetycznych i remontowych dla inwestorów ubiegających się o premię termomodernizacyjną lub remontową.
  • Kurs przygotowujący do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej: celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz.376).
  • Kurs audyty efektywności energetycznej: przygotowywanie audytów efektywności energetycznej zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831) dla inwestorów ubiegających się o świadectwa efektywności energetycznej (białe certyfikaty).
  • Szkolenie na temat audytu energetycznego przedsiębiorstwa: szkolenie dedykowane przedstawicielom przedsiębiorstw nie będących MSP, odpowiadające na podstawowe pytania dotyczące obowiązkowego dla dużych przedsiębiorstw audytu energetycznego wynikającego z Ustawy o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831).
  • Kurs „Wykorzystanie termowizji do diagnostyki i ochrony cieplnej budynków”. Diagnostyka termowizyjna ma zastosowanie do oceny stanu izolacji  cieplnej budynku przygotowywanego do termomodernizacji, jak również do oceny jakości wykonanego ocieplenia.
  • Szkolenie „Test Drzwi Nawiewnych: Blower Door – teoretyczne i praktyczne aspekty wykonywania testu szczelności”
  • Szkolenie "Metody analizy danych dla audytorów energetycznych"

Fundacja Poszanowania Energii jest Organizacją Pożytku Publicznego oraz Instytucją Otoczenia Biznesu działającą od lipca 1992 r.

W 2006 roku Fundacja została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00152/2006.

Od 2008 roku Fundacja posiada wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009  w zakresie świadczenia usług szkoleniowych oraz doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym certyfikowany przez ZETOM-CERT (Certyfikat Nr 321/3/SZJ/2014). W roku 2017 aktualizowano system zarządzania jakością do normy PN-EN ISO 9001:2015-1 co zostało potwierdzone certyfikatem systemu zarządzania  nr 321/4/SZJ/2017 wydanym przez ZETOM-CERT Sp. z o.o.

 

W październiku 2008 roku Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pod numerem 07/23/2008/224 w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym, doradczych o charakterze proinnowacyjnym oraz usług szkoleniowych. Jednocześnie stała się ośrodkiem Krajowej Sieci Innowacji (KSI).

 

W lutym 2016 roku Fundacja otrzymała akredytację Ministerstwa Rozwoju jako Instytucja Otoczenia Biznesu świadcząca usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym.(http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/pierwsze-osrodki-innowacji-z-akredytacja-ministerstwa-rozwoju/)

 

Fundacja na stałe współpracuje z wieloma instytucjami,  uczelniami i firmami, zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi.

 

Przykłady współpracy międzynarodowej:

 

Fundacja jest członkiem międzynarodowej rady instytucji zajmujących się problematyką efektywności energetycznej - EUROPEAN COUNCIL FOR AN ENERGY EFFICIENT ECONOMY (ECEEE). Fundacja utrzymuje stały kontakt z tą organizacją.

 

Fundacja posiada status oficjalnego partnera w europejskiej kampanii mającej na celu podniesienie świadomości i zmianę sytuacji energetycznej pod nazwą „Energetyka Zrównoważona Środowiskowo dla Europy” (Sustainable Energy Europe), działającej w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu Komisji Europejskiej. Fundacja utrzymuje stały kontakt z tą organizacją.

 

Współpraca krajowa:

 

Fundacja jest członkiem następujących stowarzyszeń:

 

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie "Poszanowanie Energii i Środowiska  SAPE”, Krajowa Izba Gospodarcza Efektywności Energetycznej, Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki, Koalicja na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią.

 

Współpracuje także z następującymi instytucjami na mocy porozumienia o współpracy:

 

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku, Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Międzynarodowy Instytut Outsourcingu.

 

Fundacja współpracuje z następującymi jednostkami naukowymi:

 

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska- stała współpraca, także w zakresie organizacji studiów podyplomowych; Politechnika Krakowska, Politechnika Łódzka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ks. Bronisława Markiewicza  w Jarosławiu, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu na mocy porozumień o współpracy.

 

Fundacja współpracuje także z jednostkami samorządu lokalnego:

 

Z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na mocy Porozumienia w sprawie współpracy z przedstawicielami Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) w ramach Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji;

 

Z Miastem Stołecznym Warszawa w zakresie budowania powiązań kooperacyjnych  w obszarze efektywności energetycznej i budownictwa niemal zero energetycznego.

 

Fundacja jest także członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego - Komitet Techniczny d.s. Ochrony Cieplnej Budynków.

 

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
biuro@fpe.org.pl
Telefon
(+48) 604 336 703