Kategorie usług
 
Menu

KOMPLEKSOWY SYSTEM DOZOROWANIA URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH I BEZCIŚNIENIOWYCH


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/09/11/7829/80928
Cena netto 1 490,00 zł Cena brutto 1 490,00 zł
Cena netto za godzinę 124,17 zł Cena brutto za godzinę 124,17
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2017-11-16 Termin zakończenia usługi 2017-11-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-09-11 Termin zakończenia rekrutacji 2017-11-07
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) – w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka
Osoba do kontaktu Agnieszka Król Telefon 608 577 231
E-mail effect@effect.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Co będzie wiedział uczestnik po szkoleniu: - jakie czynniki w trakcie eksploatacji urządzeń technicznych stanowią o zagrożeniu dla zdrowia, życia , mienia i środowiska. - co to jest dozór techniczny i kto go wykonuje oraz jakie są etapy jego realizacji, - jakie akty prawne decydują o objęciu dozorem technicznym urządzeń technicznych stanowiących zagrożenie dla zdrowia, życia mienia i środowiska, - co to jest system oceny zgodności, jakie akty prawne z nim związane, - jaka była geneza powstania dyrektyw nowego podejścia, jaki był cel powstania dyrektywy PED 2014/68/UE, jak została wdrożona do prawa krajowego, jak wykorzystać w praktyce treści w niej zawarte, - jakie urządzenia techniczne i na jakim etapie są objęte jurysdykcją prawa krajowego i unijnego, - jak zrealizować procedurę uzyskania decyzji UDT zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego podlegającego dozorowi technicznemu, - jakie są urzędowe terminy badań urządzeń pod dozorowych przez inspektorów UDT - jakie są wymagania w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, - jak należy przygotować proces inwestycyjny związany z budową obiektu energetyki (zawodowej, przemysłowej lub ciepłowniczej) w aspekcie spełnienia wymagań prawa unijnego i krajowego, CCo będzie wiedział uczestnik po szkoleniu: - jakie czynniki w trakcie eksploatacji urządzeń technicznych stanowią o zagrożeniu dla zdrowia, życia , mienia i środowiska. - co to jest dozór techniczny i kto go wykonuje oraz jakie są etapy jego realizacji, - jakie akty prawne decydują o objęciu dozorem technicznym urządzeń technicznych stanowiących zagrożenie dla zdrowia, życia mienia i środowiska, - co to jest system oceny zgodności, jakie akty prawne z nim związane, - jaka była geneza powstania dyrektyw nowego podejścia, jaki był cel powstania dyrektywy PED 2014/68/UE, jak została wdrożona do prawa krajowego, jak wykorzystać w praktyce treści w niej zawarte, -- jakie urządzenia techniczne i na jakim etapie są objęte jurysdykcją prawa krajowego i unijnego, - jak zrealizować procedurę uzyskania decyzji UDT zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego podlegającego dozorowi technicznemu, - jakie są urzędowe terminy badań urządzeń pod dozorowych przez inspektorów UDT - jakie są wymagania w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, - jak należy przygotować proces inwestycyjny związany z budową obiektu energetyki ( zawodowej, przemysłowej lub ciepłowniczej ) w aspekcie spełnienia wymagań prawa unijnego i krajowego, Co uczestnik będzie umiał uczestnik po szkoleniu: - ocenić czy urządzenie techniczne podlega dyrektywie PED 2014/68/UE - wyznaczyć kategorię zagrożenia, - dobrać optymalny moduł oceny zgodności - ocenić czy dostarczona z urządzeniem technicznym dokumentacja jest zgodna z wymaganiami dyrektywy 2014/68/UE, - opracować wytycznych do zaprojektowania oraz wykonania urządzeń bezciśnieniowych i niskociśnieniowych zgodnych z wymaganiami prawa krajowego - opracować dokumentację techniczną urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych dla potrzeb uzyskania decyzji UDT zezwalającej na eksploatację, - opracować dokumentację naprawy lub modernizacji urządzeń pod dozorowych, - opracować instrukcję eksploatacji dla urządzeń pod dozorowych spełniająca wymagania prawa krajowego, - opracować program szkolenia dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie e k s p l o a t a c j i d o z o r u , - opracować wytyczne do SIWZ proces inwestycyjny związany z budową obiektu energetyki ( zawodowej, przemysłowej lub ciepłowniczej ) w aspekcie spełnienia wymagań prawa unijnego i krajowego, Jakie kompetencje społeczne ma szanse rozwinąć –[ udowodniona (w pracy, nauce oraz w rozwoju osobistym) zdolność samodzielnego stosowania posiadanych umiejętności] - wiedza uzyskana w trakcie przedmiotowego szkolenia poparta głęboką analizą aktów prawnych omawianych w trakcie szkolenia predysponują uczestnika do objęcia samodzielnego stanowiska w zakładzie pracy związanego z nadzorem nad bezpieczną eksploatacją urządzeń ciśnieniowych, bezciśnieniowych i niskociśnieniowych,
Drukuj do PDF