Kategorie usług
 
Menu

Kurs na operatora równiarek klasa I wraz z egzaminem zewnętrznym przed Komisją IMBiGS


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/04/11506/593308
Cena netto 1 650,00 zł Cena brutto 1 650,00 zł
Cena netto za godzinę 12,31 zł Cena brutto za godzinę 12,31
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 134
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-01 Termin zakończenia usługi 2020-10-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-13 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-31
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Po zakończeniu szkolenia uczestnik przystępuje do egzaminu zewnętrznego praktycznego i teoretycznego przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkoleniowe Lektor Wioletta Stefankowska-Skórka
Osoba do kontaktu Anna Sachmacińska Telefon 530 343 818
E-mail biurolomza@kursylektor.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Kurs ma na celu przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa wykonywania zawodu operatora maszyn roboczych. Realizacja celu szkolenia następuje poprzez przekazanie wiedzy, praktycznych umiejętności oraz kompetencji społecznych w tym zwłaszcza z zakresu budowy równiarek, podstawowych zasad działania maszyny oraz prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji. WIEDZA: uczestnik szkolenia zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady eksploatacji równiarek w tym m. in. zasad i przepisów bhp, ochrony ppoż; zasad użytkowania równiarek, zasad przygotowania terenu do pracy, podstawę oceny zagrożeń występujących podczas pracy i sposoby ich zapobiegania, zasady dokumentowania procesu użytkowania, zasady i podstawowe parametry równiarek, podstawy obsługi równiarek, instrukcję obsługi równiarek, klasyfikację i właściwości smarów i płynów eksploatacyjnych, korzystanie z dokumentacji obsługowo-naprawczej. UMIEJĘTNOŚCI: uczestnik szkolenia będzie potrafił wykonywać pracę za pomocą równiarek, przestrzegać zasady i przepisy bhp, ppoż, sterować równiarkami, rozróżniać rodzaje gruntów i materiałów, oceniać jakość i dokumentować wykonywaną pracę, przewidywać możliwości powstania zagrożeń, wykonywać obsługę codzienną maszyny, montować i demontować osprzęty robocze, diagnozować uszkodzenia, posługiwać się dokumentacja techniczno-ruchową, uzupełniać smary i płyny eksploatacyjne, odczytywać wskaźniki pomiarowo-kontrolne, usuwać drobne awarie, posługiwać się podstawowymi narzędziami naprawczymi, KOMPETENCJE SPOŁECZNE: operator będzie posiadał umiejętność przewidywania skutków podejmowanych działań, będzie potrafił zaplanować działania i zarządzać nimi, będzie ponosił odpowiedzialność za podejmowane działania, będzie posiadał umiejętność współpracy w zespole, będzie go cechowała otwartość na zmiany i komunikatywność, będzie przestrzegał zasad bezpieczeństwa, kultury i etyki, poszerzy swoje umiejętności samorozwoju w zakresie doskonalenia swoich kompetencji. Uczestnik będzie przygotowany do zdania egzaminu zewnętrznego teoretycznego i praktycznego przed Komisją IMBiGS, który jest efektem końcowym szkolenia i został wliczony w szkolenie.


Drukuj do PDF