Kategorie usług
 
Menu

Efektywna współpraca w zespole z elementami zarządzania czasem w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/02/40525/592735
Cena netto 3 200,00 zł Cena brutto 3 936,00 zł
Cena netto za godzinę 266,67 zł Cena brutto za godzinę 328,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2020-10-01 Termin zakończenia usługi 2020-10-01
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-30
Maksymalna liczba uczestników 18
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu PatchWork Development Marlena Jenda
Osoba do kontaktu Marlena Jenda Telefon 501082967
E-mail biuro@patchwork.info.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem jest zwiększenie wydajności i efektywności pracowników firm z branży produkcyjno-handlowych oraz zespołów pracowniczych w tychże przedsiębiorstwach poprzez wyposażenie uczestników w wiedzę oraz narzędzia umożliwiające skuteczną współpracę i umiejętne zarządzanie jednym z podstawowych zasobów przedsiębiorstwa – czasem. Ze względu na specyfikę branży produkcyjno-handlowej, w których szczególną rolę odgrywa budowanie i utrzymywanie współpracy z innymi członkami zespołu, stałe doskonalenie tych umiejętności oraz wzmacnianie postawy proaktywnej, identyfikacji z przedsiębiorstwem, gotowości i motywacji do współdziałania i wspólnego osiągania celów. Nieodłącznymi elementami niezbędnymi w procesie tworzenia skoordynowanej i zorientowanej na wspólne cele struktury organizacji jest wyposażenie uczestników szkolenia w umiejętność planowania swojego czasu, radzenia sobie w sytuacji nagłych zadań, wyznaczania priorytetów oraz planowania poszczególnych działań w kontekście integracji działań pojedynczych pracowników oraz zespołu, rozumianych jako proces zmierzający do osiągnięcia określonych efektów ekonomiczno-biznesowych. Ze względu na szczególny charakter branży szczególnie istotne jest, aby uczestnicy nie tylko posiadali wiedzę techniczną w zakresie produkcji i dystrybucji swoich artykułów, kompetencje sprzedażowe oraz umiejętności związane z profesjonalną obsługą klienta, ale również, aby rozumieli istotę zespołu i pracy w zespole w firmach z branży produkcyjno-handlowych oraz potrafili stosować zasady skutecznego zarządzania czasem w kontekście wykonywanych obowiązków. Umiejętność efektywnej współpracy w zespole oraz efektywnego planowania czasu w branży produkcyjno-handlowej jest szczególnie istotna zarówno w odniesieniu do personelu zarządzającego, jak i pracowników niższego szczebla, którzy wspólnie tworzą zespół o złożonej strukturze organizacyjnej. Zbudowanie silnej tożsamości grupowej, wraz ze świadomością odpowiedzialności za pracę własną i grupową, efektywna komunikacja usprawniająca codzienne procesy wykonywanie działań w sytuacjach trudnych, oraz planowanie pracy w czasie z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb współpracowników, umiejętność rozwiązywania konfliktów, wspólne cele, interakcja w grupie - to cechy zespołu, który oprócz rzetelnego i efektywnego wykonywania codziennej pracy generuje dodatkowo efekt dodatniej synergii oraz zwiększa satysfakcję z pracy u samych pracowników. Przedstawione aspekty nie tylko odnoszą się do wewnętrznej organizacji pracy w przedsiębiorstwach z branży produkcyjno-handlowych, lecz przede wszystkim do kreowanego wizerunku profesjonalnej firmy w oczach klientów. Nadto szczególnie istotnym aspektem przedmiotowego szkolenia jest utworzenie w przedsiębiorstwach tzw. kultury kreatywności, obejmującej swoim zasięgiem pracowników wszystkich szczebli firmy. Zyskująca obecnie na popularności japońska koncepcja zarządzania w biznesie, tzw. kaizen, umożliwiająca ustawiczne polepszanie, poprawianie procesu zarządzania i świadczenia usług na wszystkich jego szczeblach oparta o kolektywną kulturę kreatywności umożliwia personelowi niższego szczebla wskazywanie współpracownikom i przełożonym obszarów faktycznie wymagających usprawnienia, co do których kadra zarządzająca oddalona od pragmatyzmu codziennych, składowych procesów i problemów organizacyjno-technicznych może nie mieć świadomości. Zdolności komunikacyjne, współpracy oraz zarządzania czasem nie tylko zwiększą efektywność pracy poszczególnych pracowników w ramach zespołu, ale również wzmocnią ich pewność siebie i skłonność do integracji z przełożonymi zgodnie z założeniami kultury kreatywności. Szkolenie zwiększy motywację pracowników oraz wzmocni wśród nich poczucie tożsamości grupowej dzięki której spostrzeżenia i inicjatywy pracowników szczebla niższego będą mogły zostać dostrzeżone przez osoby zarządzające i odpowiednio wdrożone w ramach stałych, zestandaryzowanych procesów w przedsiębiorstwie. Wobec powyższego szkolenie docelowo dąży do osiągnięcia celu biznesowego (zgodnego z zasadą SMART) dla danego odbiorcy: - w przypadku mikroprzedsiębiorstwa: - przyspieszenie procesów realizacji zamówień i usług świadczonych przez przedsiębiorstwo w oparciu o strategię biznesową przedsiębiorstwa (S- specific) o min. 15% względem poprzedniego kwartału (M- measurable), co wpłynie na poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorcy w ciągu 3 miesięcy od zakończenia szkolenia (T- time relations). Cel biznesowy jest wspólny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób świadomych korzyści dla przedsiębiorstwa, jak i osobistego rozwoju (A- agreed). Cel biznesowy jest realny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób zmotywowanych do dalszego rozwoju i nauki oraz świadomych konieczności udoskonalania procesów biznesowych w przedsiębiorstwie w warunkach wysokiej odpowiedzialności (R- realistic). - w przypadku małych przedsiębiorstw: - przyspieszenie procesów realizacji zamówień i usług świadczonych przez przedsiębiorstwo w oparciu o strategię biznesową przedsiębiorstwa (S-specific) o min. 20% względem poprzedniego kwartału (M- measurable), co wpłynie na poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorcy w ciągu 3 miesięcy od zakończenia szkolenia (T- time relations). Cel biznesowy jest wspólny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób świadomych korzyści dla przedsiębiorstwa, jak i osobistego rozwoju (A- agreed). Cel biznesowy jest realny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób zmotywowanych do dalszego rozwoju i nauki oraz świadomych konieczności udoskonalania procesów biznesowych w przedsiębiorstwie w warunkach wysokiej odpowiedzialności (R- realistic). - przypadku średnich przedsiębiorstw: - przyspieszenie procesów realizacji zamówień i usług świadczonych przez przedsiębiorstwo w oparciu o strategię biznesową przedsiębiorstwa (S- specific) o min. 25% względem poprzedniego kwartału (M-measurable), co wpłynie na poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorcy w ciągu 3 miesięcy od zakończenia szkolenia (T- time relations). Cel biznesowy jest wspólny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób świadomych korzyści dla przedsiębiorstwa, jak i osobistego rozwoju (A- agreed). Cel biznesowy jest realny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób zmotywowanych do dalszego rozwoju i nauki oraz świadomych konieczności udoskonalania procesów biznesowych w przedsiębiorstwie w warunkach wysokiej odpowiedzialności (R- realistic).
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i poszerzenie umiejętności uczestników w zakresie efektywnej komunikacji w zespole, budowania współpracy i ugruntowania podstawy partnerstwa, ukierunkowania działań na wspólnotę interesów i celów w firmie, jak również kształtowania proaktywnej postawy wobec problemów, w kontekście specyfiki działalności firmy produkcyjnohandlowej. Uczestnicy poznają praktyczne i łatwe do zastosowania techniki zarządzania czasem w ramach wykonywanych zadań służbowych, poznają narzędzia służące do automotywacji, do realizacji powierzonych obowiązków, sposoby wyznaczania celów i priorytetów oraz będą świadomi swojej roli w zespole. Szkolenie będzie dostosowane do charakteru branży produkcyjno-handlowej i towarzyszących jej wyzwań. Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności mające zastosowanie w faktycznym środowisku pracy. PO SZKOLENIU UCZESTNIK BĘDZIE WIEDZIAŁ (CZYLI CZEGO DOWIE SIĘ W TRAKCIE TRWANIA USŁUGI): - dowie się jakie są główne cechy i charakterystyka efektywnego zespołu; - dowie się, jak wykorzystać w praktyce zasady skutecznej komunikacji w zespole; - dowie się, jakie są role w zespole i ich znaczenia; - dowie, jak w praktyce wykorzystać czynniki wspomagające współpracę w grupie; - dowie się, jak grupowo oraz indywidualnie rozwiązywać problemy i podejmować decyzje; - dowie się, jak obserwować, reagować i wyciągać wnioski w sytuacjach pojawienia się błędów komunikacyjnych; - dowie się jak wyznaczać cele i priorytety w ramach powierzonych zadań; - będzie wiedział, jak w praktyce użyć technik planowania dnia na swoim stanowisku pracy - będzie wiedział, jak w praktyczny sposób wykorzystać techniki i metody wykorzystania asertywnego zachowania w zarządzaniu czasem; - dowie się, jakie są podstawowe techniki automotywacji podnoszące efektywność pracy podczas realizacji zaplanowanych działań; - będzie wiedział, w jaki sposób zbudować automotywację do realizacji powierzonych obowiązków; - dowie się, jak planować czas pracy i poszczególne procesy wspólnie i w sposób efektywny koordynować pracę zespołową. PO SZKOLENIU UCZESTNIK BĘDZIE UMIAŁ (CZYLI CZEGO SIĘ NAUCZY I JAK BĘDZIE POTRAFIŁ WYKORZYSTAĆ DANĄ WIEDZĘ W PRAKTYCE): - będzie potrafił wykorzystać w praktyce wiedzę nt. głównych cech i charakterystyki efektywnego zespołu; - będzie potrafił wykorzystać w praktyce zasady skutecznej komunikacji w zespole; - będzie umiał wykorzystać w praktyce wiedzę na temat ról w zespole i ich znaczenia; - będzie potrafił efektywnie wyznaczyć cele i zadania na swoim stanowisku pracy; - będzie potrafił wykorzystać w praktyce czynniki wspomagające współpracę w grupie; - będzie umiał grupowo oraz indywidualnie rozwiązywać problemy i podejmować decyzje; - będzie umiał obserwować, reagować i wyciągnąć wnioski w sytuacjach pojawienia się błędów komunikacyjnych; - będzie potrafił w praktyce przedstawić etapy zarządzania czasem w kontekście pracy i działalności firmy; - będzie potrafił wyznaczać cele i priorytety w ramach powierzonych zadań; - będzie umiał w praktyce użyć technik planowania dnia na swoim stanowisku pracy; - będzie potrafił wykorzystać techniki i metody wykorzystania asertywnego zachowania w zarządzaniu czasem; - będzie potrafił praktycznie wykorzystać wiedzę wiedzę nt. podstawowych technik automotywacji podnoszących efektywność pracy podczas realizacji zaplanowanych działań; - będzie umiał budować automotywację do realizacji powierzonych obowiązków; - będzie potrafił planować czas pracy i poszczególne procesy wspólnie i w sposób efektywny koordynować pracę zespołową. JAKIE KOMPETENCJE SPOŁECZNE MA SZANSĘ ROZWINĄĆ/NABYĆ KORZYSTAJĄC Z USŁUGI?: Dodatkowo u uczestników rozwinięte zostaną kompetencje społeczne w zakresie umiejętnego prowadzenia rozmów (słuchania, przetwarzania informacji, przekonywania), radzenia sobie z emocjami, zarządzania czasem czy efektywnego działania w sytuacjach konfliktowych, co oznacza, iż w toku uczenia się u uczestników rozwinięta zostanie zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym.


Drukuj do PDF