Kategorie usług
 
Menu

Szybki Angielski - konwersacje poziom 3.0 (grupa 2-3)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/01/10768/591544
Cena netto 3 499,00 zł Cena brutto 3 499,00 zł
Cena netto za godzinę 52,22 zł Cena brutto za godzinę 52,22
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 67
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-06 Termin zakończenia usługi 2020-09-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-01 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-06
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Europejski Instytut Edukacji Engram Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Angelika Giżowska Telefon 517210260
E-mail angielski@euroengram.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest zdobycie praktycznej umiejętności funkcjonowania w środowisku anglojęzycznym poprzez podniesienie ogólnych kompetencji językowych, które umożliwią rozumienie złożonych wypowiedzi na tematy konkretne i abstrakcyjne oraz osiągniecie umiejętności bardzo płynnego komunikowania się w języku angielskim. Podczas trwania kursu Szybki Angielski - konwersacje poziom 3.0 (poziom C1 wg klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego przyjętego przez Radę Europy), uczestnicy utrwalają i powtarzają wcześniej poznane struktury oraz poszerzają swoją wiedzę o kolejne zwroty i wyrażenia idiomatyczne, które są niezbędne do osiągnięcia bardzo płynnej i swobodnej komunikacji językowej. W czasie trwania kursu pomagamy naszym Kursantom w formułowaniu szczegółowych, poprawnych i zaawansowanych gramatycznie wypowiedzi na szeroki zakres tematów społecznych, edukacyjnych i zawodowych. Na kursie przerabiamy szeroki wachlarz tematów typu polityka, media, nowe technologie, dzięki czemu nasi kursanci nabywają umiejętności komentowania i dyskutowania na temat bieżącej sytuacji politycznej w kraju i na świecie z uwzględnieniem opisywania związków przyczynowo skutkowych występujących w życiu politycznym, a także wypowiadania się na temat obecności i roli mediów i różnego rodzaju nowinek technologicznych we współczesnym świecie, a także opisywania ich wpływu na społeczeństwo. Poruszając tematy związane z pracą, motywacją pracowników, wypaleniem zawodowym i sukcesem w życiu osobistym i zawodowym, stwarzamy idealne warunki, by uczestnicy mogli poszerzyć i udoskonalić wiedzę leksykalno-gramatyczną w obrębie tych zagadnień, a także, by nabyli umiejętności szczegółowego opisywania przebiegu swojej kariery zawodowej, wzlotów i upadków i konsekwencji podjętych w przeszłości decyzji, a także rozmowy na tematy korzyści związanych z różnymi zawodami i stanowiskami i rolą jaką pełni motywacja w osiąganiu celów zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Podczas kursu utrwalamy i poszerzamy słownictwo związane z chorobami i zdrowiem wprowadzając szereg nowych czasowników frazeologicznych i idiomów, dzięki czemu nasi kursanci będą potrafili opisać urazy poszczególnych części ciała, symptomy wielu chorób oraz prowadzić swobodną rozmową z lekarzem anglojęzycznym na temat dowolnej choroby, a także dyskutować na temat służby zdrowia, pobytu w szpitalu i chorób XXI wieku. Pracujemy również nad doskonaleniem umiejętności rozumienia różnych akcentów osób posługujących się na co dzień językiem angielskim oraz nad umiejętnością rozróżnienia niuansów pomiędzy czasami gramatycznymi. Po skończonym kursie, uczestnicy będą w stanie nie tylko z łatwością zrozumieć szeroki zakres trudnych i dłuższych tekstów, ale również stosować bogate i złożone słownictwo, idiomy i różnorodne konstrukcje gramatyczne w płynnych i spontanicznych wypowiedziach. Po ukończeniu kursu językowego osoba ucząca się: WIEDZA: posiada rozszerzoną i ugruntowaną wiedzę gramatyczno-leksykalną, która umożliwia bardzo swobodną i płynną komunikację w języku angielskim z wykorzystaniem wszystkich czasów gramatycznych i bogatego słownictwa pełnego idiomów. Nabyta i poszerzona wiedza językowa umożliwia rozumienie szerokiego zakresu konkretnych i abstrakcyjnych tematów związanych z wszystkimi dziedzinami życia, a także wpływa na podniesienie umiejętności formułowania zaawansowanych gramatycznie i leksykalnie wypowiedzi. UMIEJĘTNOŚCI: Uczestnik korzysta z nabytej wiedzy językowej w celu rozumienia trudnych i skomplikowanych treści ogólnych i specjalistycznych oraz posługuje się szerokim zasobem słownictwa i znajomością niuansów gramatycznych, by móc swobodnie i szczegółowo opisywać, opowiadać spekulować i dyskutować na wszystkie tematy związane z życiem codziennym, zawodowym i społecznym. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Wraz ze wzrostem wiedzy i umiejętności językowych, osoby kończące kurs nabywają umiejętności swobodnej i bezstresowej komunikacji w języku angielskim, dzięki czemu są w stanie asertywnie wyrażać swoje opinie i przekonania oraz je uzasadniać i wypowiadać się w odpowiednim rejestrze językowym, zarówno w formalnym, jak i nieformalnym adekwatnie do sytuacji. Uczestnicy będą w stanie wyjaśniać nieporozumienia i szukać kompromisów, dzięki precyzji językowej i wykorzystaniu szerokiego zasobu słownictwa i świadomości niuansów językowych oraz zaawansowanych struktur gramatycznych. Tematy, które uczestnicy przerabiają w trakcie kursu wpływają również na wzrost świadomości dotyczącej różnic wielokulturowych i wyrabiają postawę tolerancji i szacunku wobec innych środowisk.


Drukuj do PDF