Kategorie usług
 
Menu

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat.C z egzaminem państwowym


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/15/14411/584082
Cena netto 2 100,00 zł Cena brutto 2 100,00 zł
Cena netto za godzinę 14,89 zł Cena brutto za godzinę 14,89
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 141
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-07 Termin zakończenia usługi 2020-12-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-15 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-07
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1,C,C1+E,C+E,D1,D,D1+E,D+E
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Uczestnik kursu otrzymuje Świadectwo kwalifikacji zawodowej wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Wojewódzki Urząd Wielkopolski
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Wojewódzki Urząd Wielkopolski w Poznaniu /Wojewoda wielkopolski
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców w Koninie
Osoba do kontaktu Bożena Maciejak Telefon 500071134
E-mail biuro.oskkonin@lok.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem a) wiedzy przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia kierowcy zawodowego samochodów ciężarowych w sposób niezagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu poprzez wyposażenie tych osób w wiedzę , umiejętności . Osoba szkolona po odbyciu części praktycznej uzyska umiejętności prowadzenia pojazdu w zakresie kat.C. Kompetencje społeczne . Osiągnięcie zamierzonych celów szkolenia . Przygotowanie do podjęcia pracy w zawodzie kierowcy. Celem kursu jest przygotowanie kursanta do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i otrzymania przez niego karty kwalifikacji kierowcy. Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat.C


Drukuj do PDF