Kategorie usług
 
Menu

Mediacje sądowe i pozasądowe -kurs certyfikowany VCC Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® Edukacja zdalna


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/04/11147/578969
Cena netto 4 900,00 zł Cena brutto 4 900,00 zł
Cena netto za godzinę 81,67 zł Cena brutto za godzinę 81,67
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-05 Termin zakończenia usługi 2020-09-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-04 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-04
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
Tak-dokument zawiera opis efektów kształcenia się
pyt 2 Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
Tak-procesy kształcenia i walidacji są realizowane z rozdzielnością funkcji
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn.: czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:
pyt 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub
Tak-dokument jest rozpoznawalny i uznany w branży
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Fundacja VCC
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Fundacja VCC
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia Bliżej Natalia Kurzawa
Osoba do kontaktu Natalia Kurzawa Telefon 530697250
E-mail szkolenia.blizej@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do pełnienia funkcji mediatora.Przekazana wiedza i umiejętności praktyczne z zakresu prowadzenia mediacji,negocjacji,przeciwdziałania konfliktom pozwala uczestnikowi umiejętnie zmieniać sytuację konfliktową w relację efektywną, pomaga zminimalizować koszty związane z tego typu trudnymi sytuacjami. Ukończenie kursu daje uczestnikowi również możliwość wspierania procedur dot. zarządzania konfliktem i jego profilaktyki w zarządzaniu zespołem,organizacji i przygotowuje do pełnienia roli mediatora wewnętrznego. Dlaczego nasze szkolenie? 1. Szkolenie prowadzone przez trenerów mentorów z zakresu mediacji i kompetencji psychospołecznych 2. Posiadamy autorską licencję na program edukacyjny w standardach VCC w module mediacje sądowe i pozasądowe VCC 3. Jesteśmy Partnerem Egzaminacyjnym oraz Akademią Edukacyjną VCC nr licencji AE -001-267 nasza firma nadaje akredytacje, jak również może egzaminować w wybranym temacie nr Partnera Egzaminacyjnego PE-001-267 Korzyści: Ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie kompetencji w pełnieniu funkcji mediatora (Mediacje wg PKD są pod nr 69.10.Z) Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych Szkolenie zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r. Kurs przy współpracy Akademii Bliżej i Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia prowadzącego listy mediatorów sądowych. Uczestnik po ukończeniu kursu posiada w obszarze wiedzy potrafi: Scharakteryzować przebieg postępowania mediacyjnego. Omówić etapy mediacji, role stron i zadania mediatora na poszczególnych etapach mediacji. Przedstawić zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność). Opisać rolę mediatora, specyfikę pracy, prawa i obowiązki. Wyjaśnić zastosowanie mediacji, wskazania i przeciwskazania do prowadzenia procesu mediacji. Przedstawić standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora oraz zasady etyki zawodowej. Zdefiniować pojęcie konfliktu. Wyjaśnić psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów. Scharakteryzować najczęstsze reakcje na konflikt. Przedstawić procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) – wskazać podobieństwa i różnice. Wyjaśnić elementy teorii negocjacji, podstawowe pojęcia negocjacji rzeczowych takie jak BATNA,WATNA. Opisać trudności w pracy mediatora. Scharakteryzować czynniki warunkujące prowadzenie efektywnego dialogu. Omówić znaczenie poszczególnych kanałów składających się na komunikat. Wskazać i omówić najczęstsze bariery w komunikowaniu się. Scharakteryzować style słuchania. Zdefiniować  techniki mediacji i negocjacji Wyjaśnić podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych  oraz zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego. Omówić zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości i prowadzenia dokumentacji oraz stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie. W obszarze umiejętności umie samodzielnie: Prowadzić wstępne spotkania ze stronami, w tym opanowania wypowiedzi otwierających mediację-monolog mediatora i zawierania kontraktu mediacyjnego. Prowadzić sesje mediacyjne zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu właściwych technik mediacyjnych. Stosować techniki mediacyjne, w tym w szczególności: umiejętności aktywnego słuchania, zadawania pytań, umiejętność używania neutralnego języka. Dokonywać analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w tym szczególności oceny, czy zastosowanie mediacji jest zasadne. Identyfikować pozycje stron, rozpoznawać potrzeby stron w konflikcie. Wyodrębnić pozycje/stanowiska stron, uświadomić potrzeby i interesy, przejść z pozycji do interesów. Wspierać strony w pracy nad rozwiązaniami, w tym w szczególności: wspierać strony   w kreatywnym poszukiwaniu opcji, identyfikacji zasad i kryteriów podejmowania decyzji. Sporządzać porozumienie końcowe i dokumenty mediacyjne Współpracować  ze współmediatorem/ką i innymi ekspertami. W obszarze kompetencji społecznych: Ma umiejętność samokształcenia się Potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywanym zawodem mediatora Przestrzegać zasad kultury i etyki zawodu. Rozwijać kompetencje osobiste i budować samoświadomość. Budować postawy użyteczne wobec rozwiązywania konfliktów, prowadzenia mediacji. Budować świadomość znaczenia konstruktywnego zarządzania konfliktem ( w tym pozytywnych aspektach). Prowadzić ewaluację własnej pracy zawodowej.


Drukuj do PDF