Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Mediacje Rodzinne:certyfikowany kurs specjalistyczny Akademia Profesjonalnego Mediatora ® Rodzinnego Edukacja zdalna


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/04/11147/578966
Cena netto 3 900,00 zł Cena brutto 3 900,00 zł
Cena netto za godzinę 97,50 zł Cena brutto za godzinę 97,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 40
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-18 Termin zakończenia usługi 2020-08-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-04 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-17
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia Bliżej Natalia Kurzawa
Osoba do kontaktu Natalia Kurzawa Telefon 530697250
E-mail szkolenia.blizej@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Kurs przygotowuje uczestnika do pełnienia roli mediatora rodzinnego oraz rozwój warsztatu pracy w kryzysie z rodziną .Uczestnicy kursu przygotowywani są w aspekcie prowadzenia mediacji rodzinnych oraz pomocy rodzinie w sytuacji kryzysu poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji rodzinnych a w szczególności z konstruktywnej komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu, radzenia sobie z emocjami, metod pracy w kryzysie, Uczestnik przygotowany jest do samodzielnego prowadzenia mediacji rodzinnych sądowych i pozasądowych zarówno dotyczących ustalenia warunków rozstania, podziału majątku, podziału spadku, opieki nad dziećmi, alimentów, sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, zarządzania firmą rodzinną, jak i opieki nad rodzicami oraz innymi obszarami z zakresu spraw rodzinnych, takich jak: zarządzanie finansami w rodzinie, podział obowiązków, rodzicielstwo, kontakty z rodziną w trakcie trwania związku • Ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych (zawód Mediator, PKD 69.10.Z) • Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych • Szkolenie zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r. Program jest przygotowany w oparciu o efekty uczenia się,które prowadzą do uzyskania kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Cele edukacyjne: Po ukończeniu szkolenia Uczestnik w obszarze wiedzy potrafi: • Scharakteryzować przebieg postępowania mediacyjnego. • Omówić etapy mediacji rodzinnych, role stron i zadania mediatora rodzinnego na poszczególnych etapach mediacji rodzinnych • Przedstawić zakres i zasady mediacji rodzinnych (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność). • Opisać rolę mediatora rodzinnego, specyfikę pracy, prawa i obowiązki. • Opisuje role mediatora dbającego o dobro dziecka tzw ’adwokat dziecka’ • Wyjaśnić zastosowanie mediacji, wskazania i przeciwskazania do prowadzenia procesu mediacji rodzinnych • Przedstawić standardy prowadzenia mediacji rodzinnych i postępowania mediatora rodzinnego oraz zasady etyki zawodowej. • Zdefiniować pojęcie konfliktu. • Wyjaśnić psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów. • Scharakteryzować najczęstsze reakcje na konflikt. • Przedstawić procedury rozwiązywania konfliktów– wskazać podobieństwa i różnice. • Wyjaśnić elementy teorii negocjacji, podstawowe pojęcia negocjacji rzeczowych takie jak BATNA,WATNA. • Opisać trudności w pracy mediatora rodzinnego • Scharakteryzować czynniki warunkujące prowadzenie konstruktywnego dialogu. • Omówić znaczenie poszczególnych kanałów składających się na komunikat. • Wskazać i omówić najczęstsze bariery w komunikowaniu się. • Opisać rolę emocji w konflikcie • Wyjaśnić blokady w zawarciu porozumienia m. in. poczucie krzywdy, diabelskie koło, szkodliwe przekonania, zniekształcenia percepcji i opisuje mechanizmy ich działania • Scharakteryzować style słuchania. • Zdefiniować techniki : o budowania wzajemnego zrozumienia pomiędzy stronami i podać przekłady: o parafrazy mediacyjnej, klaryfikacji, informacji zwrotnej, normalizowania, pytań otwartych o techniki budowania relacji i podać przykłady: dowartościowania w mediacji, odzwierciedlania, aktywnego słuchania, modelowania, komunikacji niewerbalnej. o Techniki pracy z emocjami, potrzebami i pracy z perspektywą • Wyjaśnić podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych oraz zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego- rodzinnego • Ocenia i uzasadnia konieczność współpracy z notariuszami i adwokatami • Omówić zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości i prowadzenia dokumentacji oraz stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie. • Opisuje różnicę między prowadzeniem mediacji rodzinnych a terapią W obszarze umiejętności potrafi: • Prowadzić wstępne spotkania ze stronami, w tym opanowania wypowiedzi otwierających mediację-monolog mediatora i zawierania kontraktu mediacyjnego. • Prowadzić sesje mediacyjne zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu właściwych technik mediacyjnych oraz technik typowych dla mediacji rodzinnych pracy w kryzysie • Stosować techniki mediacyjne, w tym w szczególności: umiejętności aktywnego słuchania, zadawania pytań, umiejętność używania neutralnego języka, • Dokonywać analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w tym szczególności oceny, czy zastosowanie mediacji jest zasadne. • Identyfikować pozycje stron, rozpoznawać potrzeby stron w konflikcie. • Wyodrębnić pozycje/stanowiska stron, uświadomić potrzeby i interesy, przejść z pozycji do interesów. • Wspierać strony w pracy nad rozwiązaniami, w tym w szczególności: wspierać strony w kreatywnym poszukiwaniu opcji, identyfikacji zasad i kryteriów podejmowania decyzji, poprzez m.in. metodologię konstruowania celów SMART • Umiejętnie włącza perspektywę dziecka do procesu mediacji • Umiejętnie opisuje potrzeby i reakcje dzieci w sytuacji rozstania rodziców • Stosuje metody i techniki określenia kierunku mediacji w sytuacji, gdy jeden parterów chce się rozstać • Wspiera konstruowanie ugody mediacyjnej • Współpracować ze współmediatorem/ką i innymi ekspertami, specjalistami • Współpracować z sądem • Uzgodnić zasady finansowania mediacji W obszarze kompetencji społecznych potrafi: • Prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu mediatora rodzinnego • Posiada świadomość samokształcenia się • Kontrolować emocje być opanowanym i spokojnym, nie ulegać presji i manipulacji. • Przestrzegać zasad kultury i etyki zawodu. • Motywować wewnętrznie i zewnętrznie. • Aktualizować wiedzę z zakresu psychologii i prawa. • Rozwijać kompetencje osobiste i zawodowe • Budować postawy użyteczne wobec rozwiązywania konfliktów, prowadzenia mediacji. • Budować świadomość znaczenia konstruktywnego zarządzania konfliktem ( w tym pozytywnych aspektach). • Zarządzać sobą w czasie i emocjami. Prowadzić ewaluację własnej pracy zawodowej poprzez superwizję
Drukuj do PDF