Kategorie usług
 
Menu

Kurs elektryczny G1 z egzaminem SEP w zakresie eksploatacji "E"


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/03/33219/577642
Cena netto 1 720,00 zł Cena brutto 1 720,00 zł
Cena netto za godzinę 95,56 zł Cena brutto za godzinę 95,56
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 18
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-20 Termin zakończenia usługi 2020-08-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-17
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Walidacja kwalifikacji: egzamin. Jego pozytywny wynik uprawnia do otrzymania świadectwa kwalifikacyjnego na podst. Rozp. Min. Gosp, Pracy i Polityki Społ. z dn. 28.04.2003r. w spr. szczegółowych zasad stwierdz. posiadania kwalifik. przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Komisja kwalifikacyjna
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Komisja kwalifikacyjna
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu AKME Consulting Krzysztof Pikor
Osoba do kontaktu Krzysztof Pikor Telefon
E-mail biuro@akme-consulting.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest: A. Zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i umiejętności w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci. B. Nabycie wiedzy i umiejętności do pracy zgodnie z przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. C. Przygotowanie słuchaczy kursu do egzaminu elektrycznego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczna na stanowisku EKSPLOATACJI (świadectwo kwalifikacyjne „E”) przed Komisją Kwalifikacyjną STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. Po ukończeniu szkolenia Uczestnik/czka: 1. Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci; 2. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu aktualnie obowiązujących przepisów oraz rozwiązań technicznych stosowanych przy eksploatacji różnego typu urządzeń elektrycznych, w tym zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych; 5. Potrafi zastosować nabytą wiedzę teoretyczną w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych w praktyce; 6. Posiada umiejętność dalszego samokształcenia, zgłębiania przepisów i tematyki dotyczącej przedmiotu kursu; 7. Zna warunki pracy pozwalające na wykonywania operacji bez narażania na niebezpieczeństwo siebie i innych, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska; 8. Wie jak postępować w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska; 9. Samodzielnie i bezpiecznie wykonuje prace, w taki sposób aby podnosić jej poziom, stosować zasady właściwego zachowania, komunikacji i współpracy. Szkolenie przewidziano na 18 godzin lekcyjnych.


Drukuj do PDF