Kategorie usług
 
Menu

Operator suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia z egzaminem w UDT


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/03/33219/577640
Cena netto 2 100,00 zł Cena brutto 2 100,00 zł
Cena netto za godzinę 35,00 zł Cena brutto za godzinę 35,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-20 Termin zakończenia usługi 2020-08-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-17
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Walidacja kwalifikacji: egzamin. Jego pozytywny wynik uprawnia do otrzymania zaświadczenia kwalifikacyjnego na podst. rozporządz. Min.Przedsięb i Technol. z dn. 21.05.2019r. w spr. trybu sprawdz. kwalifik. wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń techniczn. oraz sposobu i trybu przedłużania …
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Urząd Dozoru Technicznego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Urząd Dozoru Technicznego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu AKME Consulting Krzysztof Pikor
Osoba do kontaktu Krzysztof Pikor Telefon
E-mail biuro@akme-consulting.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest: a. Zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji urządzeń transportu bliskiego (UTB) podlegających dozorowi technicznemu, b. nabycie przez uczestników wiedzy o zagrożeniach, sytuacjach potencjalnie wypadkowych i niebezpiecznych związanych z użytkowaniem suwnic, c. nabycie umiejętności kontrolno-sprawdzających do których jest uprawniony kierowca operator zgodnie z przepisami, d. nabycie umiejętności praktycznych związanych z obsługą codzienną suwnic zgodnie z instrukcją obsługi oraz przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, e. nabycie wiedzy i umiejętności w sytuacjach awaryjnych, f. przygotowanie słuchaczy kursu do egzaminu państwowego przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego w celu uzyskania uprawnień w zakresie obsługi suwnic, wciągników, wciągarek ogólnego przeznaczenia (dawniej: Kat II S). Po ukończeniu szkolenia Uczestnik/czka: a. zna obowiązujące przepisy dotyczące urządzeń objętych zakresem szkolenia, b. zna techniczne wiadomości dotyczące podstaw budowy suwnic, ich charakterystyk, mechanizmów i urządzeń bezpieczeństwa, c. zna zasady oceny stanu technicznego urządzenia przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy, d. zna zasady bezpiecznej obsługi urządzeń objętych programem, e. zna zasady optymalnego wykorzystania urządzenia, f. potrafi identyfikować zagrożenia, g. umiejętnie wykorzystuje dokumentację eksploatacyjną przeznaczoną dla operatora, h. zna zasady pracy w specyficznych warunkach, i. zna techniki pracy pozwalające operatorowi na wykonywania operacji bez narażania na niebezpieczeństwo siebie i innych, j. potrafi obsługiwać suwnicę właściwej kategorii k. samodzielnie i bezpiecznie wykonuje zawód operatora suwnic, pracę i czynności związane z obsługą suwnicy wykonuje w taki sposób aby podnosić ich poziom, stosować zasady właściwego zachowania, komunikacji i współpracy ze współpracownikami. Szkolenie przewidziano na 60 godzin lekcyjnych.


Drukuj do PDF