Kategorie usług
 
Menu

VAT, CIT, PIT 2020 w orzecznictwie i interpretacjach


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/11/12330/541971
Cena netto 1 900,00 zł Cena brutto 2 337,00 zł
Cena netto za godzinę 111,76 zł Cena brutto za godzinę 137,47
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 17
Termin rozpoczęcia usługi 2020-10-17 Termin zakończenia usługi 2020-10-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-12 Termin zakończenia rekrutacji 2020-10-12
Maksymalna liczba uczestników 32
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Advisor Consulting Daniel Budaj
Osoba do kontaktu Daniel Bogdan Budaj Telefon +48 512 512 815
E-mail advisor.consulting@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie uczestników szkolenia do prawidłowego wypełniania obowiązków w zakresie rozliczania podatków dochodowych oraz podatku VAT, w świetle najnowszych interpretacji organów podatkowych i orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Usystematyzowanie wiedzy na temat wprowadzonych w latach 2019 i 2020 roku. Uczestnik szkolenia nabędzie: WIEDZA • ma uporządkowaną wiedzę na temat zdarzeń rodzących konieczność opodatkowania podatkiem od towarów i usług, • ma uporządkowaną wiedzę na temat wymogów dotyczących dokumentowania zdarzeń gospodarczych na potrzeby podatku od towarów i usług i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, • ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i sposobów dokonywania korek w podatku od towarów i usług, • ma uporządkowaną wiedzę na temat rozliczeń podatkowych środków trwałych, • ma uporządkowaną wiedzę na temat rozliczania przychodów, w tym przychodów na przełomie lat podatkowych, • ma uporządkowaną wiedzę na temat podatku u źródła, • ma podstawową wiedzę na temat stosowania ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, • ma uporządkowaną wiedzę merytoryczną i praktyczną na temat wprowadzonych w latach 2019 i 2020 roku zmian dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. UMIEJĘTNOŚCI • potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług, • potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych, z praktycznym wykonywaniem czynności zawodowych w zakresie księgowości, • potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu. KOMPETENCJE SPOŁECZNE • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego w zakresie zagadnień podatkowych, • dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i dalszego kształcenia, • widzi konieczność stałego śledzenia orzecznictwa sądowego i interpretacji organów podatkowych w zakresie przepisów podatkowych, • ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny w zakresie wykonywania czynności oraz podejmowania decyzji dotyczących zagadnień podatkowych, • dostrzega i formułuje problemy związane z interpretacją przepisów podatkowych, • odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w zakresie prawidłowego stosowania przepisów i zasad przedstawionych na szkoleniu.


Drukuj do PDF