Kategorie usług
 
Menu

Ustawa o podatku od towarów i usług – szkolenie podstawowe


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/11/12330/541854
Cena netto 2 800,00 zł Cena brutto 3 444,00 zł
Cena netto za godzinę 87,50 zł Cena brutto za godzinę 107,63
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 32
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-16 Termin zakończenia usługi 2020-06-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-12 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-11
Maksymalna liczba uczestników 24
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Advisor Consulting Daniel Budaj
Osoba do kontaktu Daniel Bogdan Budaj Telefon +48 512 512 815
E-mail advisor.consulting@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie uczestników szkolenia do prawidłowego wypełniania obowiązków w zakresie stosowania ustawy o podatku od towarów i usług. W wyniku uczestnictwa w szkoleniu uczestnik nabędzie: WIEDZA • wie, jakie czynności są opodatkowane podatkiem od towarów i usług; • zna definicje czynności podlegających opodatkowaniu; • wie, jakiej jurysdykcji podatkowej podlegają dostawy towarów; • zna reguły rozgraniczania jurysdykcji podatkowych w sferze usług; • wie, że prawo do odliczenia jest kluczowym uprawnieniem podatnika podatku od towarów i usług; • zna reguły dotyczące wykonywania prawa do odliczenia; • wie, jakie zmiany weszły lub mają wejść w życie w 2020 r.; • wie, kiedy może wykorzystać wniosek o indywidualną interpretację w celu ochrony podatnika; • ma wiedzę, kiedy sporządzić wniosek o opinię statystyczną; • zna treść tez wybranych orzeczeń sądowych. UMIEJĘTNOŚCI • potrafi identyfikować istotne elementy transakcji w celu dokonania prawidłowej klasyfikacji transakcji na potrzeby VAT; • rozumie potrzebę rozgraniczania jurysdykcji podatkowych państw członkowskich; • potrafi identyfikować istotne elementy transakcji na potrzeby ustalenia miejsca jej opodatkowania; • potrafi przypisać podatek naliczony do właściwego okresu rozliczeniowego; • umie rozliczyć podatek w wypadku wykonywania czynności opodatkowanych efektywnie oraz czynności zwolnionych z opodatkowania; • rozumie ograniczenia wynikające z mechanizmu podzielonej płatności; • potrafi sporządzić wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego; • potrafi przypisać prezentowane orzeczenia do problematycznych przepisów. KOMPETENCJE SPOŁECZNE • potrafi dyskutować z innymi osobami na istotnych elementów transakcji; • rozumie, że dla prawidłowego ustalenia miejsca opodatkowania kluczowe znaczenie ma orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości; • potrafi angażować się w wymianę poglądów co do problematycznych kwestii związanych z prawem do odliczenia; • rozumie potrzebę śledzenia procesu kształtowania się praktyki stosowania nowych regulacji prawnych; • rozumie potrzebę budowania przekonywującej argumentacji we wniosku o interpretację indywidualną; • rozumie potrzebę śledzenia rozwoju orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.
Drukuj do PDF