Kategorie usług
 
Menu

PROWADZENIE SPRAW RACHUNKOWO-FINANSOWYCH


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/26/33219/536413
Cena netto 3 600,00 zł Cena brutto 3 600,00 zł
Cena netto za godzinę 30,00 zł Cena brutto za godzinę 30,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 120
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-11 Termin zakończenia usługi 2020-09-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-27 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-07
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
Kwalifikacje w systemie VCC posiadają zdefiniowane efekty uczenia się, czyli zasoby wiedzy umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w procesie uczenia się. Szczegółowy wykaz efektów uczenia się dla każdej z kwalifikacji opisany jest w Suplemencie do certyfikatu VCC.
pyt 2 Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
Walidacja w sposób formalny, zgodnie z ustaloną procedurą stwierdza się czy osiągnięto założone efekty uczenia się wraz z % wskazaniem wyniku egzaminu. Walidacja prowadzi do formalnego potwierdzenia uzyskanych efektów uczenia się (certyfikacji). Proces certyfikacji i kształcenia są oddzielone.
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn.: czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:
pyt 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub
TAK
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Fundacja VCC
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Fundacja VCC
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu AKME Consulting Krzysztof Pikor
Osoba do kontaktu Krzysztof Pikor Telefon
E-mail biuro@akme-consulting.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie kompetencji w zakresie prowadzenia spraw rachunkowo-finansowych i księgowych. Szkolenie skierowane jest od osób, które planują uzupełnić, podwyższyć bądź zaktualizować kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu szkolenia Uczestnik/czka posiada wiedzę na temat: operacji matematycznych oraz statystycznych; aktów prawnych dotyczących rachunkowości; zakresu i funkcji rachunkowości; funkcjonowania kont księgowych, bilansowych, wynikowych; tworzenia zestawień obrotów i sald; organizacji rachunkowości; aktywów trwałych; kapitału własnego; kosztów w układzie rodzajowym; przychodów i kosztów finansowych oraz operacyjnych; sporządzania wyniku finansowego; podatków; zna, rozumie i stosuje zasady etyki w działalności gospodarczej i zawodowej, ma świadomość etycznych konsekwencji działań w obrębie organizacji gospodarczych. Szkolenie przewidziano na 120 godzin szkoleniowych.
Drukuj do PDF