Kategorie usług
 
Menu

Zawodowe Szkolenie na operatora bezzałogowego statku powietrznego (dron) o masie do 5 kg w zasięgu widoczności wzrokowej(VLOS)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/14/49571/531023
Cena netto 1 950,00 zł Cena brutto 1 950,00 zł
Cena netto za godzinę 78,00 zł Cena brutto za godzinę 78,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 25
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-27 Termin zakończenia usługi 2020-04-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-16 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-16
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Inne
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny VLOS – Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Świadectwo kwalifikacji zdobyte po zdaniu egzaminu państwowego upoważnia do wykonywania lotów zawodowych bezzałogowymi statkami powietrznymi.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Lotom Dronem Sląski Ośrodek Szkoleniowy
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Lotom Dronem Śląski Ośrodek Szkoleniowy Łukasz Maliszewski
Osoba do kontaktu Łukasz Maliszewski Telefon +48 795 823 203
E-mail l.maliszewski@hotmail.com
Cel usługi
Cel biznesowy
S - (specific) szczegółowy, skonkretyzowany: Kursanci otrzymują uprawnienia, które pozwalają na zawodowe wykonywanie lotów dronem. Uprawnienia pozwalają również na wykonywanie lotów w terenie zabudowanym.Świadectwo kwalifikacji zdobyte po zdaniu egzaminu państwowego upoważnia do wykonywania lotów zawodowych bezzałogowymi statkami powietrznymi. Pozwoli to na rozszerzenie oferty firmy oraz na wykonywanie prac z użyciem drona dla własnych potrzeb firmy. M - (measurable) cel biznesowy danej usługi musi być mierzalny, wymierny: Firmy, które wprowadzą w swoją ofertę usługi związane z obsługą drona będą wyróżniać się na tle konkurencji i podniosą sprzedaż usług o 20%. A - (agreed) cel biznesowy danej usługi musi być uzgodniony: Cel biznesowy jest wspólny dla wszystkich stron szkolenia - powiększenie lub ulepszenie oferty o usługi związane z obsługą drona, a co za tym idzie wzmocnienie pozycji na rynku oraz wzrost obrotów firmy. R - (realistic) realistyczny: Cel biznesowy usługi jest osiągalny dla każdego uczestnika szkolenia. Wprowadzenie nabytej wiedzy oraz umiejętności pozwoli na poszerzenie oferty przedsiębiorstwa, oraz na poprawienie sytuacji finansowej firmy T - (time relation) terminowy: Osiągnięcie celu biznesowego usługi nastąpi po upływie miesiąca od daty zakończenia szkolenia pod warunkiem jednoczesnego wprowadzania na rynek nowej oferty usługowej związanej z obsługą drona.
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie kursantów do zdobycia Świadectwa Kwalifikacji, które pozwala na zawodowe wykonywanie lotów dronem w zasięgu wzroku operatora. Kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod wykorzystania dronów w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz wykonywania wszelkich zawodów dotyczących takich obszarów działania jak budownictwo, energetyka, inżynieria środowiska, informatyka, bezpieczeństwo, geodezja, leśnictwo, rolnictwo, fotografia, media, turystyka i rekreacja oraz transport. Po ukończeniu szkolenia uczestnik uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną, zgodnie z programem przewidzianym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Na część teoretyczną składa się: - prawo lotnicze, zasady wykonywania lotów VLOS, Człowiek jako operator bezzałogowego statku powietrznego, Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne., Obsługa, budowa i działanie systemów, podzespołów bezzałogowego statku powietrznego oraz zasady wykonywania lotów bezzałogowego statku powietrznego. Kursanci przechodzą również przez część praktyczną, dzięki której nabywają odpowiednie zdolności w zakresie: Przygotowanie do lotu bezzałogowego statku powietrznego, Obsługa naziemna i ocena jego zdatności do lotu, Umiejętności bezpiecznego wykonywania czynności lotniczych, Wykonywanie procedur pilotażowych normalnych oraz procedur mających zastosowanie w styuacjach niebezpiecznych i awaryjnych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobywa kompetencje społeczne w obrębie: - samokształcenia się, wie gdzie szukać istotnych dla niego zmian w obowiązujących przepisach - wie jak bezpiecznie operować Bezzałogowym Statkiem Powietrznym (BSP) w zasięgu oraz poza zasięgiem wzroku - umie zachować odpowiednią higienę i bezpieczeństwo pracy - ma świadomość zagrożeń, które wynikają z braku regularnej kontroli stanu technicznego BSP - jest świadomy zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów i bagatelizowania zezwoleń wydanych przez organy ruchu lotniczego - zna procedury oraz potrafi określić warunki meteorologiczne i ryzyko związane z wykonywanym lotem - nabywa praktyczną wiedzę jak wykorzystać swoje umiejętności operowania BSP w wielu branżach i zawodach - potrafi wykazać się odpowiednią reakcją i działaniem w razie dojścia do awarii BSP - potrafi obsługiwać programy do planowania lotów automatycznych wykorzystywanych przy obsłudze aplikacji Pix4D Capture, DJI Go oraz wie gdzie szukać najaktualniejszych nowinek technologicznych z zakresu lotnictwa Realizacja szkolenia w pełni przygotowuje kursanta do bezpiecznego wykonywania zawodu Operatora Bezzałogowego Statku Powietrznego z możliwością wykonywania lotów w zasięgu wzroku. Każdy uczestnik kursu po jego zakończeniu ma możliwość przystąpienia do egzaminu, a na podstawie jego pozytywnego zaliczenia otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji Personelu Lotniczego wydane według wymagań polskich przepisów licencjonowania przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, które uprawnia do lotów komercyjnych, jak również innych niż sportowe i rekreacyjne. Po ukończeniu szkolenia uczestnik może przygotowywać się do zdobycia uprawnień instruktorskich.


Drukuj do PDF