Kategorie usług
 
Menu

Język angielski zajęcia indywidualne poziom B2 - PSF


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/06/6133/527543
Cena netto 6 250,00 zł Cena brutto 6 250,00 zł
Cena netto za godzinę 89,29 zł Cena brutto za godzinę 89,29
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 70
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-30 Termin zakończenia usługi 2020-10-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-21
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Usługa jest zgodna z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Kurs kończy się międzynarodowym egzaminem TOEIC®. Na zakończenie kursu zostanie wydany certyfikat ukończenia kursu.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
English Colours Group Sp. z o.o.
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
ETS Global BV Sp. z o.o.
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu English Colours Group Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Agnieszka Gosiewska Telefon 667665694
E-mail ec@englishcolours.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji językowych słuchacza w zakresie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania na poziomie B2, zgodnym z Common European Framework of Reference – Europejskim systemem opisu kształcenia językowego. W zakresie poszczególnych funkcji językowych słuchacz doskonali następujące umiejętności: Mówienie – opisywanie ludzi, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, opisywanie czynności, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie doświadczeń swoich i innych osób, wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i preferencje innych, uzyskiwanie i udzielanie informacji i wyjaśnień, dyskutowanie. Słuchanie - znajdowanie określonych informacji w tekście. Czytanie – znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu, przekazywanie w języku obcym informacji zawartych w tekstach obcojęzycznych, streszczanie przeczytanego tekstu, określanie intencji autora tekstu. Pisanie - określanie głównej myśli tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście, opisywanie ludzi, miejsc, czynności, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, wyrażanie pewności, przypuszczenia, wątpliwości, stosowanie zasad konstruowania tekstów, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi. Słuchacz w trakcie szkolenia dodatkowo doskonali następujące umiejętności: - opisuje ludzi, wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy - uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, stosuje formy grzecznościowe - prosi o rade i udziela rad, wyraża swoje preferencje, pyta o opinie i preferencje innych - opisuje czynności, ludzi, zjawiska, relacjonuje wydarzenia z przeszłości, opisuje doświadczenia swoje i innych osób - wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądów, wyraża pewność, przypuszczenie, wątpliwość - opisuje intencje, plany na przyszłość - opisuje miejsca, przedstawia fakty, stosuje zasady konstruowania tekstu pisanego, stosuje właściwy styl wypowiedzi. Słuchacz poznaje również kulturę krajów angielskojęzycznych. Wiedza: Zakres gramatyczny: - pytania ogólne i szczegółowe, pytania pośrednie, Present Perfect, Present Perfect Continuous, przedimki określone w konstrukcji the + przymiotnik, czasowniki złożone (phrasal verbs), przysłówki, konstrukcje z wish + past simple/past perfect/ woud, II tryb warunkowy, nierealne tryby warunkowe (II, III i mieszany tryb warunkowy), konstrukcje z wish + past simple/past perfect/ would, used to / be used to / get used to, would rather, mowa zależna, strona bierna. Zakres leksykalny: człowiek, praca, życie rodzinne i towarzyskie, podróżowanie i turystyka, zdrowie, państwo i społeczeństwo, zakupy i usługi. Kompetencje społeczne, jakie nabywa słuchacz w trakcie szkolenia to: - świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie, - umiejętność samodzielnego i systematycznego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, - świadomość potrzeby dzielenia się wiedzą, umiejętność uczestniczenia w przygotowaniu projektów i ich realizacji (w tym działanie w zespole), - umiejętność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, - świadomość, że nauka języka obcego sprzyja integracji społecznej i rozszerza możliwości na rynku pracy, - świadomość, że rozwijanie kompetencji językowych pozwala na zgłębianie wiedzy o literaturze i kulturze innych krajów oraz pomaga zrozumieć style życia, tradycje, zachowanie, wartości i przekonania innych ludzi, - promowanie wielojęzyczności w przestrzeni europejskiej.
Drukuj do PDF