Kategorie usług
 
Menu

Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/30/12194/523243
Cena netto 2 700,00 zł Cena brutto 2 700,00 zł
Cena netto za godzinę 19,29 zł Cena brutto za godzinę 19,29
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 140
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-17 Termin zakończenia usługi 2020-04-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-31 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-10
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1 i C1+E
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej kierowcy wykonującego przewóz drogowy
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej wydawane jest przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Organ własciwy miejscowo - Starosta Powiatu lub Prezydent Miasta
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW JERZY PASIK
Osoba do kontaktu Anna Pasik Telefon 609974300
E-mail ostroda@prawojazdy.net
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik po odbytym szkoleniu będzie miał uporządkowaną wiedzę z zakresu zagadnień związanych z wykonywaniem transportu drogowego osób lub rzeczy. Po ukończonym szkoleniu nabędzie umiejętności poruszania się samochodem ciężarowym w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem załadunku towaru i optymalizacją zużycia paliwa. Nabyte umiejętności i wiedza doprowadzą do podniesienia kompetencji pracownika, które będą mogły zostać wykorzystane nie tylko w życiu prywatnym, ale również zawodowym. Udział w szkoleniu wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa podczas poruszania się w ruchu publicznym Po zakończeniu szkolenia uczestnik usługi przystąpi do egzaminu państwowego i uzyska świadectwo kwalifikacji zawodowej w transporcie drogowym rzeczy.
Drukuj do PDF