Kategorie usług
 
Menu

Operator koparkoładowarki lub walca oraz równiarki


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/24/7362/520597
Cena netto 5 400,00 zł Cena brutto 5 400,00 zł
Cena netto za godzinę 54,00 zł Cena brutto za godzinę 54,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 100
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-16 Termin zakończenia usługi 2020-04-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-24 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-15
Maksymalna liczba uczestników 35
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Uprawnienia zostaną nadane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Po przeprowadzeniu walidacji uczestnik uzyska uprawnienia stanowiskowe - koparkoładowarki kl. III bądź walce kl. II oraz równiarki kl.I
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Greenko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Marta Pajołek Telefon +48509000799
E-mail zawodowe@greenko.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przez udział w usłudze Uczestnik pozna zasady budowy i działania maszyn i urządzeń budowlanych. Nabędzie umiejętności w użytkowaniu i obsłudze maszyn i urządzeń budowlanych. Umiejętnie posługiwać się będzie określonymi maszynami w warunkach standardowych jak i specjalnych. Szkolenie umożliwi połączenie wiedzy i umiejętności teoretycznych z praktycznymi. Usługa rozwojowa umożliwi Uczestnikowi zaznajomienie się z budową maszyn jak i przyswojenie umiejętności przeprowadzenia podstawowych napraw. Uczestnik pozna i potrafił będzie wykonać trzy grupy robót budowlanych: roboty podstawowe, ziemne wykończeniowe oraz przygotowawcze i porządkowe. Uczestnik potrafił będzie przeprowadzić analizę stanu aktualnego wykonawstwa robót ziemnych i ocenić je w aspekcie korzyści przedsiębiorstwa budowlanego podejmującego się takich robót. Uczestnik potrafił będzie zdefiniować potrzebę wykorzystania określonych maszyn budowlanych do typu budowy i robotów ziemnych. Uczestnik zapozna się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie budowy, pozna podstawy prawa budowlanego i kodeksu pracy. Zapoznany zostanie z ochroną przeciwpożarową i będzie potrafił prawidłowo postępować w razie pożaru. Umiejętnie poruszać się będzie po terenie budowy. Uczestnik po ukończonym szkoleniu potrafił będzie bezpiecznie wykonywać określone prace budowlane. W obszarze kompetencji społecznych Uczestnik nabędzie wysoko rozwinięte umiejętności pracy zespołowej, prawidłowo i rzeczowo komunikować się będzie na placu budowy ze współpracownikami. W obszarze kompetencji społecznych uczestnik nabędzie większą samodzielność pracy przy wykorzystaniu nabytej wiedzy i umiejętności. Uczestnik nabędzie zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.


Drukuj do PDF