Kategorie usług
 
Menu

Język francuski zajęcia indywidualne poziom A1, egzamin TFI™ + podręcznik - poddziałanie 3.2.2


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/24/6133/520428
Cena netto 5 400,00 zł Cena brutto 5 400,00 zł
Cena netto za godzinę 90,00 zł Cena brutto za godzinę 90,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-17 Termin zakończenia usługi 2020-05-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-24 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-16
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Usługa jest zgodna z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Kurs kończy się międzynarodowym egzaminem TFI™. Na zakończenie kursu zostanie wydany certyfikat ukończenia kursu.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
English Colours Group Sp. z o.o.
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
ETS Global BV Sp. z o.o.
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu English Colours Group Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Agnieszka Gosiewska Telefon 667665694
E-mail ec@englishcolours.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji językowych słuchacza w zakresie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania na poziomie A1, zgodnym z Common European Framework of Reference – Europejskim systemem opisu kształcenia językowego. W zakresie poszczególnych funkcji językowych słuchacz osiąga następujące umiejętności ogólne: Mówienie – słuchacz potrafi podejmować różne role w procesie komunikacji używając odpowiedniego języka, formułować kilkuzdaniową wypowiedź na temat życia codziennego, stosować środki językowe do wyrażenia intencji, uczuć i emocji związanych z życiem codziennym, stosować poprawnie struktury leksykalno–gramatyczne oraz właściwą wymowę tak aby wypowiedź była zrozumiała, potrafi wyrazić prośbę, polecenie, podziękowanie. Słuchanie - słuchacz potrafi wybrać i zrozumieć określone informacje z tekstu, który nie jest dla niego w pełni zrozumiały, zrozumieć autentyczny materiał w stopniu, który pozwoli mu na określenie głównej myśli tekstu, wyselekcjonowanie określonej informacji. Czytanie – słuchacz potrafi określić główną myśl tekstu czytanego, wyszukać określone informacje w tekście. Pisanie - słuchacz potrafi wypełnić prosty formularz, napisać krótki tekst użytkowy (ogłoszenie, notatka, mail, pocztówka) stosując odpowiednie środki stylistyczno – gramatyczne.  Wiedza: GRAMATYKA: Słuchacz posiada znajomość i potrafi wykorzystać w praktyce następujące zagadnienia gramatyczne: Zaimki w roli podmiotu z etre i avoir Rodzajniki określone, nieokreślone, ściągnięte, cząstkowe Wyrażanie potwierdzeń i negacji Liczba mnoga rzeczowników i przymiotników Zaimki pytające, pytania intonacyjne, inwersja,est-ce que Zaimki względne qui, que Zaimki osobowe mocne i słabe (le,la,les,lui,leur,en,y) Czasy- czas teraźniejszy, czas przyszły-futur simple, futur proche, czas przeszły-passé composé, imparfait, passé récent Tryb rozkazujący Zaimki przymiotne wskazujące i dzierżawcze SŁOWNICTWO: słuchacz posiada znajomość i potrafi wykorzystać w praktyce słownictwo związane z następującymi zagadnieniami: Przedstawianie siebie i innych Pozdrowienia Pożegnania Kraje i narodowości Zakupy w sklepie spożywczym, odzieżowym, supermarkecie-sposoby płatności Hobby (ulubione rozrywki, sposób spędzania wolnego czasu) Opis fizyczny i opis charakteru postaci Rozmowa telefoniczna Święta we Francji, geografia Francji Rozkład dnia Wizyta u lekarza Klimat Liczebniki do 1000 KOMUNIKACJA Słuchacz zdobywa umiejętność: konstruowania prostych zdań i pytań reagowania w różnych prostych sytuacjach życia codziennego np. zamawiania dań w restauracjach, kupowania w sklepach, pytanie o drogę Wyrażania stanów emocjonalnych (złość, radość) przedstawienia siebie i innych formułowania poleceń, próśb, zaproszeń, podziękowań. Kompetencje społeczne, jakie nabywa słuchacz w trakcie szkolenia to: - świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie, - umiejętność samodzielnego i systematycznego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, - świadomość potrzeby dzielenia się wiedzą, umiejętność uczestniczenia w przygotowaniu projektów i ich realizacji (w tym działanie w zespole), - umiejętność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, - świadomość, że nauka języka obcego sprzyja integracji społecznej i rozszerza możliwości na rynku pracy, - świadomość, że rozwijanie kompetencji językowych pozwala na zgłębianie wiedzy o literaturze i kulturze innych krajów oraz pomaga zrozumieć style życia, tradycje, zachowanie, wartości i przekonania innych ludzi, - promowanie wielojęzyczności w przestrzeni europejskiej.
Drukuj do PDF