Kategorie usług
 
Menu

Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - Technik programista online


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/15/43089/515811
Cena netto 3 290,00 zł Cena brutto 3 290,00 zł
Cena netto za godzinę 9,14 zł Cena brutto za godzinę 9,14
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 360
Termin rozpoczęcia usługi 2021-04-01 Termin zakończenia usługi 2022-09-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-15 Termin zakończenia rekrutacji 2021-03-31
Maksymalna liczba uczestników 40
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Kategorie dodatkowe KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny Studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
tak
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
tak
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Osoba do kontaktu Aleksandra Plecety Telefon 22 263 90 53
E-mail dotacje@studia-pedagogiczne.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji z zakresu przygotowania nauczycieli do nauczania przedmiotów w zawodzie: technik programista (351406) oraz poszerzenie wiedzy z zakresu: tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych; projektowania, programowania i testowania aplikacji. Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w: - wiedzę merytoryczną obejmująca kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i podstawie programowej kształcenia w zawodzie, - wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym, - wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Studia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Forma realizacji studiów: e-learning/samokształcenie.


Drukuj do PDF