Kategorie usług
 
Menu

Indywidualny kurs j. angielskiego Metodą Komunikacyjna na poziomie A1 poddziałanie 3.2.2


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/10/13575/513222
Cena netto 10 800,00 zł Cena brutto 10 800,00 zł
Cena netto za godzinę 90,00 zł Cena brutto za godzinę 90,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 120
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-15 Termin zakończenia usługi 2020-05-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-15
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Usługa jest zgodna z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ, ang. CEFR). Kurs kończy się międzynarodowym egzaminem TOIEC lub TOEFL do wyboru przez kursanta. Na zakończenie kursu po zdaniu egzaminu zostanie wydany międzynarodowy certyfikat ukończenia kursu.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Placówka Szkoleniowa Dorota Wiśniewska
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Placówka Szkoleniowa Dorota Wiśniewska
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Placówka Szkoleniowa Dorota Wiśniewska
Osoba do kontaktu Tomasz Wiśniewski Telefon 695996421
E-mail witom@o2.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie będzie : rozumiała i potrafiła stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego, potrafiła przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada, potrafiła prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego. Rolą kursu m.in.: jest przygotowanie osoby uczęszczającej do funkcjonowania w dynamicznym, zglobalizowanym, umiędzynarodowionym i międzykulturowym świecie. Nabycie umiejętności posługiwania się językiem obcym w życiu prywatnym i zawodowym dzięki podniesieniu kwalifikacji z języka lub uzyskaniu jego podstaw, w zależności od poziomu wiedzy uczestnika, poprzez nauczenie się jak największej ilości słówek z życia codziennego, oraz przyswojenie podstawowych zasad gramatycznych. Podniesienie kwalifikacji z języka lub uzyskanie jego podstaw, w zależności od poziomu wiedzy uczestnika, poprzez nauczenie się jak największej ilości słówek z życia codziennego, oraz przyswojenie podstawowych zasad gramatycznych. Umiejętności, jakie nabędzie uczestnik kursu : komunikuje się w formie ustnej i pisemnej z użyciem różnorodnego, ale prostego słownictwa na znane mu tematy dotyczące zainteresowań zawodowych, osobistych i czynności życia codziennego. wypowiada się ustnie na podstawie prostych tabel, wykresów oraz sporządzonych notatek na temat programów informacyjnych i popularno-naukowych prosto ujętych w telewizji, Internecie lub prasie. pisze zgodnie z konwencją proste listy prywatne i pisma o charakterze urzędowym typu: email, zaproszenie, życiorys, list motywacyjny. Opisuje ustnie i pisemnie z użyciem złożonego słownictwa również skomplikowane zdarzenia przeszłe, teraźniejsze i planowane z własnego życia. Rozumie i przetwarza zasłyszane bądź przeczytane informacje, instrukcje, polecenia do zadań testowych, podsumowuje, wyciąga wnioski. [Wiedza i kompetencje społeczne] wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego, zdobytą na zajęciach. sprawnie współpracuje w grupie, efektywnie wyznaczając sobie i innym zadania. identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera sposoby dalszego samokształcenia. akceptuje różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych.
Drukuj do PDF