Kategorie usług
 
Menu

Język rosyjski zajęcia indywidualne poziom A1, egzamin TELC A1 + podręcznik - poddziałanie 3.2.2.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/01/06/6133/510430
Cena netto 6 300,00 zł Cena brutto 6 300,00 zł
Cena netto za godzinę 90,00 zł Cena brutto za godzinę 90,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 70
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-27 Termin zakończenia usługi 2020-05-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-06 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-31
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Usługa jest zgodna z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Kurs kończy się międzynarodowym egzaminem TELC A1. Na zakończenie kursu zostanie wydany certyfikat ukończenia kursu.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Telc GmbH
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Telc GmbH
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu English Colours Group Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Agnieszka Gosiewska Telefon 667665694
E-mail ec@englishcolours.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie kompetencji językowych słuchacza w zakresie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania na poziomie A1, zgodnym z CEFR (Common European Framework of Reference – Europejskim systemem opisu kształcenia językowego). W trakcie szkolenia słuchacz nabywa następujące umiejętności: przedstawia się wymienia informacje na temat siebie, swojej rodziny, pochodzenia, miejsca zamieszkania, zainteresowań itp. tworzy imię odojcowskie zna imiona rosyjskie wypełnia krótką ankietę korzysta ze słownika wymienia nazwy państw i stolic europejskich nazywa mieszkańców państw europejskich wskazuje osoby i przedmioty z najbliższego otoczenia określa miejsce zamieszkania i przebywania osób wypowiada się na temat szkoły, typów szkół, przedmiotów nauczania prowadzi rozmowę na temat kształcenia pozaszkolnego, popularnych zainteresowań, ulubionych zajęć młodzieży nazywa dni tygodnia nazywa podstawowe przybory szkolne stosuje formy grzecznościowe przy powitaniu i zawieraniu znajomości składa życzenia i gratulacje z różnych okazji poznaje święta i uroczystości w Rosji określa stopień pokrewieństwa bliskich osób określa i porównuje wiek osób prowadzi rozmowę na temat czynności w różnych porach dnia oraz na temat form spędzania wolnego czasu wypowiada się na temat samopoczucia nazywa części ciała, choroby opisuje objawy typowych chorób i ich leczenie formułuje wypowiedź na temat zdrowego trybu życia prowadzi dialog u lekarza pisze notatkę, mail, pocztówkę prowadzi krótką rozmowę telefoniczną poznaje kulturę Rosji Wiedza: Zakres gramatyczny: wprowadzenie alfabetu rosyjskiego, znak miękki i twardy, koniugacja I i II czasownika, czasowniki zwrotne, czas teraźniejszy, przeszły, przyszły złożony, odmiana rzeczownika, rzeczowniki rodzaju żeńskiego na –а, -я, rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na spółgłoskę twardą, rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na spółgłoskę miękką, rzeczowniki rodzaju nijakiego zakończone na –о, -е, ие, zaimki osobowe, zaimki dzierżawcze, zaimki pytające i słowa pytajne, przymiotniki, liczebniki główne, imię odojcowskie. Zakres leksykalny: człowiek, dom, państwo i społeczeństwo, szkoła, życie rodzinne i towarzyskie, zdrowie. Kompetencje społeczne, jakie nabywa słuchacz w trakcie szkolenia to: - świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie, - umiejętność samodzielnego i systematycznego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, - świadomość potrzeby dzielenia się wiedzą, umiejętność uczestniczenia w przygotowaniu projektów i ich realizacji (w tym działanie w zespole), - umiejętność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, - świadomość, że nauka języka obcego sprzyja integracji społecznej i rozszerza możliwości na rynku pracy, - świadomość, że rozwijanie kompetencji językowych pozwala na zgłębianie wiedzy o literaturze i kulturze innych krajów oraz pomaga zrozumieć style życia, tradycje, zachowanie, wartości i przekonania innych ludzi, - promowanie wielojęzyczności w przestrzeni europejskiej.
Drukuj do PDF