Kategorie usług
 
Menu

Operator walca drogowego kl. II, wszystkie +Operator koparki jednonaczyniowej kl. I, wszystkie


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/14/9021/504229
Cena netto 3 300,00 zł Cena brutto 3 300,00 zł
Cena netto za godzinę 46,48 zł Cena brutto za godzinę 46,48
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 71
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-13 Termin zakończenia usługi 2020-02-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-14 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-13
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny operator spycharek kl. III - kurs trwający co najmniej 67 godzin
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Osoba, która uzyskała pozytywny wynik sprawdzianu o trzymuje świadectwo oraz wpis w książkę operatora walca drogowego kl. II, wszystkie oraz operatora koparki jednonaczyniowej kl. I, wszystkie wydane przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez IMBiGS w Warszawie w oparciu o treść Rozporządzenia Mini
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Tak
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu
Osoba do kontaktu Ryszard Moroz Telefon 501-492-050
E-mail sekretariat@osz-radom.ohp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest przygotowanie do egzaminu w zakresie operatora walca drogowego kl. II, wszystkie oraz operatora koparki jednonaczyniowej kl. I, wszystkie, wg rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych tekst jednolity ( Dz. U. z 2018poz. 583 ), nabycie przez uczestników kursu wiedzy w zakresie technologii, budowy i organizacji robót walcami drogowymi kl. II i koparkami jednonaczyniowymi kl. I, a także rozwiązań konstrukcyjno proekologicznych zwiększających efektywność pracy koparek jednonaczyniowych . Uczestnicy posiądą umiejętność samokształcenia, pracy w zespole oraz zdolność opanowania emocji w sytuacji zagrożenia.
Drukuj do PDF