Kategorie usług
 
Menu

Indywidualny kurs j. angielskiego Metodą Komunikacyjna na poziomie B2 poddziałanie 3.2.2


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/12/13575/503445
Cena netto 11 890,00 zł Cena brutto 11 890,00 zł
Cena netto za godzinę 90,08 zł Cena brutto za godzinę 90,08
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 132
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-30 Termin zakończenia usługi 2020-05-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-30
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Usługa jest zgodna z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ, ang. CEFR). Kurs kończy się międzynarodowym egzaminem FCE . Na zakończenie kursu zostanie wydany certyfikat ukończenia kursu.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Placówka Szkoleniowa Dorota Wiśniewska
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Cambridge Assessment English
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Placówka Szkoleniowa Dorota Wiśniewska
Osoba do kontaktu Tomasz Wiśniewski Telefon 695996421
E-mail witom@o2.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie będzie rozumiała znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.. Podniesienie kwalifikacji z języka lub uzyskanie jego podstaw, w zależności od poziomu wiedzy uczestnika, poprzez nauczenie się jak największej ilości słówek z życia codziennego, oraz przyswojenie podstawowych zasad gramatycznych. Umiejętności, jakie nabędzie uczestnik kursu : komunikuje się skutecznie w formie ustnej i pisemnej z użyciem różnorodnego, w tym złożonego słownictwa na znane mu tematy dotyczące zainteresowań zawodowych, osobistych i czynności życia codziennego. wypowiada się ustnie na podstawie prostych tabel, wykresów oraz sporządzonych notatek na temat programów informacyjnych i popularno-naukowych prosto ujętych w telewizji, Internecie lub prasie. pisze zgodnie z konwencją złożone listy prywatne i pisma o charakterze urzędowym typu: email, zaproszenie, życiorys, list motywacyjny. Opisuje ustnie i pisemnie z użyciem złożonego słownictwa rówznież skomplikowane zdarzenia przeszłe, teraźniejsze i planowane z własnego życia. Rozumie i przetwarza zasłyszane bądź przeczytane informacje, instrukcje, polecenia do zadań testowych, podsumowuje, wyciąga wnioski. [Wiedza i kompetencje społeczne] wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego, zdobytą na zajęciach. sprawnie współpracuje w grupie, efektywnie wyznaczając sobie i innym zadania. identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera sposoby dalszego samokształcenia. akceptuje różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych.
Drukuj do PDF