Kategorie usług
 
Menu

Język rosyjski zajęcia indywidualne poziom B1


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/06/6133/499879
Cena netto 5 315,00 zł Cena brutto 5 315,00 zł
Cena netto za godzinę 88,58 zł Cena brutto za godzinę 88,58
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-13 Termin zakończenia usługi 2020-05-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-06 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-18
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu English Colours Group Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Agnieszka Gosiewska Telefon 667665694
E-mail ec@englishcolours.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji językowych słuchacza w zakresie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania na poziomie B1, zgodnym z CEFR (Common European Framework of Reference – Europejskim systemem opisu kształcenia językowego). W zakresie poszczególnych funkcji językowych słuchacz osiąga następujące umiejętności: Mówienie – słuchacz potrafi podejmować różne role w procesie komunikacji używając odpowiedniego języka, formułować kilkuzdaniową wypowiedź na temat życia codziennego, uczuć, przekonań, stosować środki językowe do wyrażenia intencji, uczuć i emocji związanych z życiem codziennym, poruszanymi tematami, stosować poprawnie struktury leksykalno – gramatyczne oraz właściwą wymowę, akcentuację i intonację tak aby wypowiedź była zrozumiała, potrafi wyrazić prośbę, polecenie, podziękowanie, własne stanowisko itp., potrafi opisać osobę, przedmiot, miejsce, zjawisko, czynność, potrafi zrelacjonować wydarzenie, Słuchanie - słuchacz potrafi wybrać i zrozumieć określone informacje z tekstu, który nie jest dla niego w pełni zrozumiały, zrozumieć autentyczny materiał np.: wywiad, reklamę, ogłoszenie, dialog itp. w stopniu, który pozwoli mu na określenie głównej myśli tekstu, wyselekcjonowanie określonej informacji, określenie intencji autora, funkcji lub / i rodzaju tekstu. Czytanie – słuchacz potrafi określić główną myśl tekstu czytanego, wyszukać określone informacje w różnego rodzaju tekstach np.: ogłoszenie, menu, list, fragment utworu literackiego. Pisanie - słuchacz potrafi wypełniać formularz, napisać krótki tekst użytkowy (ogłoszenie, notatka, list nieformalny, mail, zaproszenie, pocztówka),opowiadanie, list formalny, recenzję, życiorys stosując odpowiednie środki stylistyczno– gramatyczne. Słuchacz w trakcie szkolenia nabywa następujące szczegółowe umiejętności: wymienia nazwy religii i ich symbole nazywa religie w Polsce i w Rosji wypowiada się na temat tolerancji religijnej nazywa wybrane święta w Polsce i w Rosji opisuje wybrane zwyczaje i obrzędy na świecie relacjonuje wydarzenia związane z obchodzeniem świąt opowiada o przygotowaniach do podróży wybiera i rezerwuje lot uzyskuje informację lotniczą rezerwuje pokój w hotelu wymienia usługi hotelowe wymienia najważniejsze obiekty i zabytki Moskwy i Sankt Petersburga nazywa wybrane eksponaty muzealne uzyskuje i udziela informacji na temat miejsc, które warto zobaczyć opowiada o najważniejszych obiektach turystycznych i kulturalnych w Polsce pyta o drogę wskazuje drogę nazywa popularne dania kuchni polskiej i rosyjskiej wypowiada się na temat stereotypów o Rosji i Polsce wymienia typowe pamiątki z Rosji i z Polski korzysta z usług wynajmu samochodu, pomocy drogowej i technicznej prowadzi rozmowy na temat problemów komunikacyjnych opisuje nowinki techniczne składa reklamację nazywa sprzęty domowego użytku nazywa podstawowe dyscypliny naukowe nazywa osiągnięcia naukowe, wynalazki i ich twórców opisuje współczesne problemy ekologiczne nazywa klęski żywiołowe prowadzi dyskusję na temat ochrony środowiska nazywa zwierzęta i rośliny opowiada o planach na przyszłość wymienia popularne zawody i nazywa charakterystyczne dla nich czynności negocjuje warunki pracy i zatrudnienia wypowiada się na temat pracy dorywczej pisze życiorys, list motywacyjny, ogłoszenie o pracę prowadzi rozmowy o uczuciach i emocjach wypełnia formularz pisze opowiadanie na poruszany temat czyta ze zrozumieniem fragment utworu literackiego Wiedza: Zakres gramatyczny: czasy gramatyczne: teraźniejszy, przyszły prosty, przyszły złożony, przeszły, tryb warunkowy, przyimki более, около, меньше w połączeniu z dopełniaczem, tworzenie przysłówków typu: по-моему, по-новому, по-дружески, znaczenie i odmiana czasowników отмечать, праздновать, połączenia przyimkowe за...до, через...после służące określaniu czasu, formy gramatyczne typowych nazwisk rosyjskich, np. Репин, Толстой, Ахматова, Плисецкая, celownik rzeczowników i przymiotników w połączeniu z przyimkiem по w konstrukcjach określających przemieszczanie się w przestrzeni, przyimki для, на służące określaniu celu i przeznaczenia, krótka forma wybranych przymiotników w funkcji orzecznika, czasowniki открыть, изобрести, formy deklinacyjne rzeczowników rodzaju żeńskiego typu мышь, konstrukcje: заботиться о..., ухаживать за..., formy gramatyczne liczby pojedynczej i liczby mnogiej rzeczowników rodzaju męskiego typu университет, konstrukcje: стать (кем?) работать (кем?) быть (кем?), przyimki из-за, от, по służące określaniu przyczyny czasy gramatyczne Zakres leksykalny: państwo i społeczeństwo, religie i ich symbole, elementy wiedzy o Rosji: Moskwa, Sankt-Petersburg, kultura, wybitni twórcy, podróżowanie, nauka i technika, plany na przyszłość, rośliny i zwierzęta, klimat, praca, uczucia i emocje człowieka. Kompetencje: Kompetencje społeczne, jakie nabywa słuchacz w trakcie szkolenia to: - świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie, - umiejętność samodzielnego i systematycznego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, - świadomość potrzeby dzielenia się wiedzą, umiejętność uczestniczenia w przygotowaniu projektów i ich realizacji (w tym działanie w zespole), - umiejętność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, - świadomość, że nauka języka obcego sprzyja integracji społecznej i rozszerza możliwości na rynku pracy, - świadomość, że rozwijanie kompetencji językowych pozwala na zgłębianie wiedzy o literaturze i kulturze innych krajów oraz pomaga zrozumieć style życia, tradycje, zachowanie, wartości i przekonania innych ludzi, - promowanie wielojęzyczności w przestrzeni europejskiej.


Drukuj do PDF