Kategorie usług
 
Menu

Diagnoza Potrzeb Szkoleniowych


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/02/26483/496999
Cena netto 2 439,02 zł Cena brutto 3 000,00 zł
Cena netto za godzinę 97,56 zł Cena brutto za godzinę 120,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 25
Termin rozpoczęcia usługi 2020-12-01 Termin zakończenia usługi 2020-12-25
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-11-30
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OSZCZAPIŃSKI PRZEMYSŁAW FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "KREATOR"
Osoba do kontaktu Przemysław Oszczapiński Telefon 509652643
E-mail przemaspo@gmail.com
Cel usługi
Cel biznesowy
S (specific) – szczegółowy, skonkretyzowany: Szczegółowe opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa. M (measurable) – mierzalny, wymierny : przeanalizowanie 4 kluczowych obszarów potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa ( perspektywa finansowej, strategii przedsiębiorstwa, procesów wewnętrznych i kompetencji, ozwoju i nauki ) podczas trwania szkolenia. A (agreed) – akceptowalny, uzgodniony : analiza potrzeb rozwojowych została ustalona z zamawiającym przedsiębiorstwem – osobami należącymi do kadry kierowniczej oraz osobami mającymi zająć stanowisko kierownicze. R (realistic) – realistyczny: wyznaczony cel biznesowy jest ambitny ale skonstruowany wraz z kadrą kierowniczą tak aby był w pełni osiągalny przez przedsiębiorstwo T (time relation) – terminowy: działania przewidziane do realizacji objęte w analizie potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa zostaną zrealizowane w terminie od daty zakończenia szkolenia do końca 2020 roku ( 31.12.2020 rok) .
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym usługi doradczej est podniesienie poziomu wiedzy oraz zdobycie nowych kompetencji  przedsiębiorców i pracowników na stanowiskach kierowniczych, mających zająć stanowiska kierownicze. Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa wykonywana przez eksperta zewnętrznego z aktywnym udziałem kadry kierowniczej przedsiębiorstwa oraz pracowników mających zająć stanowiska kierownicze. Przeprowadzenie analizy potrzeb rozwojowych mikroprzedsiębiorstwa w 4 kluczowych obszarach : -Perspektywa finansowa -Strategia przedsiębiorstwa -Procesów wewnętrznych i kompetencji -Rozwoju i nauki  Po ukończonym doradztwie  przedsiębiorstwo uzyska analizę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa opartą na  analizie kompetencji kadry kierowniczej, zdefiniowaniu działań służących osiągnięciu celów rozwojowych przedsiębiorstwa, ocenę głównych wyzwań i problemów, zdefiniowanie oraz przeanalizowanie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, kadry kierowniczej oraz szans i zagrożeń. Analizę najważniejszych obszarów problemowych oraz obszarów stanowiących potencjał dla rozwoju przedsiębiorstwa. Uczestnik po ukończonym doradztwie będzie posiadał niezbędną wiedzę na temat pozycji rynkowej, przewadze konkurencyjnej oraz barierach rozwojowych mikroprzedsiębiorstwa. Uczestnik po ukończonym doradztwie będzie potrafił w sposób właściwy zapewnić komunikację z pracownikami, przełożonymi, managerem oraz właścicielem .  Będzie posiadał podstawowe umiejętności pozwalające na wykorzystanie poszczególnych technik, funkcji związanych z wykorzystaniem obszarów stanowiących potencjał dla przedsiębiorstwa. Będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozwijania kompetencji, rozumiał znaczenie komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.


Drukuj do PDF