Kategorie usług
 
Menu

Kurs kompetencji ogólnych przygotowujący do egzaminu maturalnego z matematyki poz. rozszerzony


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/22/12862/492152
Cena netto 1 500,00 zł Cena brutto 1 500,00 zł
Cena netto za godzinę 31,25 zł Cena brutto za godzinę 31,25
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 48
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-02 Termin zakończenia usługi 2020-04-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-02
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Placówka Kształcenia Ustawicznego "Logos" Centrum Edukacyjne
Osoba do kontaktu Eliza Trzaska Telefon 574 249 596
E-mail e.trzaska@kwalifikacjedlaciebie.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
MATEMATYKA POZ. ROZSZERZONY Cel edukacyjny: Przygotowanie uczestników kursu kompetencji ogólnych do egzaminu maturalnego z matematyki poziom rozszerzony. Po ukończeniu kursu uczestnik: wykorzystuje pojęcie wartości bezwzględnej i jej interpretację geometryczną, zaznacza na osi liczbowej zbiory opisane za pomocą równań i nierówności typu: |x-a| = b, |x-a|b; stosuje w obliczeniach wzór na logarytm potęgi oraz wzór na zamianę podstawy logarytmu; używa wzorów skróconego mnożenia na (a±b)3 oraz a3±b3; dzieli wielomiany przez dwumian ax + b; rozkłada wielomian na czynniki, stosując wzory skróconego mnożenia lub wyłączając wspólny czynnik przed nawias; dodaje, odejmuje i mnoży wielomiany; wyznacza dziedzinę prostego wyrażenia wymiernego z jedną zmienną, w którym w mianowniku występują tylko wyrażenia dające się łatwo sprowadzić do iloczynu wielomianów liniowych i kwadratowych; dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli wyrażenia wymierne; rozszerza i (w łatwych przykładach) skraca wyrażenia wymierne; stosuje wzory Viete'a; rozwiązuje równania i nierówności liniowe i kwadratowe z parametrem; rozwiązuje układy równań, prowadzące do równań kwadratowych; stosuje twierdzenie o reszcie z dzielenia wielomianu przez dwumian x-a; stosuje twierdzenie o pierwiastkach wymiernych wielomianu o współczynnikach całkowitych; rozwiązuje równania wielomianowe dające się łatwo sprowadzić do równań kwadratowych; rozwiązuje łatwe nierówności wielomianowe; rozwiązuje proste nierówności wymierne typu: (x+1)/(x+3)>2, (x+3)/(x^2-16)<2x/(x^2-4x), (3x-2)/(4x-7)≤(1-3x)/(5-4x); rozwiązuje równania i nierówności z wartością bezwzględną, o poziomie trudności nie wyższym, niż: ||x+1|-2| = 3, |x + 3|+|x-5|>12; na podstawie wykresu funkcji y = f(x) szkicuje wykresy funkcji y = |f(x)|, y = c•f(x), y = f(cx); szkicuje wykresy funkcji logarytmicznych dla różnych podstaw; posługuje się funkcjami logarytmicznymi do opisu zjawisk fizycznych, chemicznych, a także w zagadnieniach osadzonych w kontekście praktycznym; szkicuje wykres funkcji określonej w różnych przedziałach różnymi wzorami; odczytuje własności takiej funkcji z wykresu; wyznacza wyrazy ciągu określonego wzorem rekurencyjnym; oblicza granice ciągów, korzystając z granic ciągów typu 1/n, 1/n2 oraz z twierdzeń o działaniach na granicach ciągów; rozpoznaje szeregi geometryczne zbieżne i oblicza ich sumy; stosuje miarę łukową, zamienia miarę łukową kąta na stopniową i odwrotnie; wykorzystuje definicje i wyznacza wartości funkcji sinus, cosinus i tangens dowolnego kąta o mierze wyrażonej w stopniach lub radianach (przez sprowadzenie do przypadku kąta ostrego); wykorzystuje okresowość funkcji trygonometrycznych; posługuje się wykresami funkcji trygonometrycznych (np. gdy rozwiązuje nierówności typu: sinx > a, cosx < a, tgx > a); stosuje wzory na sinus i cosinus sumy i różnicy kątów, sumę i różnicę sinusów i cosinusów kątów; Po ukończeniu kursu uczestnik rozwinie umiejętności pracy w grupie i uczenia się od siebie nawzajem, oraz umiejętność tworzenia pozytywnych relacji i komunikacji
Drukuj do PDF