Kategorie usług
 
Menu

Kurs kompetencji ogólnych przygotowujący do egzaminu maturalnego z matematyki poziom podstawowy


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/19/12862/490320
Cena netto 1 900,00 zł Cena brutto 1 900,00 zł
Cena netto za godzinę 31,67 zł Cena brutto za godzinę 31,67
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-24 Termin zakończenia usługi 2020-05-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-19 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-24
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Placówka Kształcenia Ustawicznego "Logos" Centrum Edukacyjne
Osoba do kontaktu Kamila Szczesna Telefon 508682212
E-mail k.szczesna@kwalifikacjedlaciebie.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Matematyka: Cel edukacyjny: Przygotowanie uczestników kursu kompetencji ogólnych do egzaminu maturalnego z matematyki poziom podstawowy. Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi: - planować i wykonywać obliczenia na liczbach rzeczywistych; w szczególności obliczać pierwiastki, w tym pierwiastki nieparzystego stopnia z liczb ujemnych, - badać, czy wynik obliczeń jest liczbą wymierną, - wyznaczać rozwinięcia dziesiętne; znajdywać przybliżenia liczb; wykorzystywać pojęcie błędu przybliżenia, - stosować pojęcie procentu i punktu procentowego w obliczeniach, - posługiwać się pojęciem osi liczbowej i przedziału liczbowego; zaznaczać przedziały na osi liczbowej, - wykorzystywać pojęcie wartości bezwzględnej i jej interpretację geometryczną, zaznacza na osi liczbowej zbiory opisane za pomocą równań i nierówności typu: |x - a| = b, |x - a| > b, |x - a| < b, - obliczać potęgi o wykładnikach wymiernych oraz stosować prawa działań na potęgach o wykładnikach wymiernych i rzeczywistych, - posługiwać się definicją logarytmu i stosować w obliczeniach wzory na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm potęgi o wykładniku naturalnym. - posługiwać się wzorami skróconego mnożenia: (a ± b)2, (a ± b)2, a2 – b2, a3 ± b3, - rozłożyć wielomian na czynniki, stosując wzory skróconego mnożenia, grupowanie wyrazów, wyłączanie wspólnego czynnika poza nawias, - dodawać, odejmować i mnożyć wielomiany, - wyznaczać dziedzinę prostego wyrażenia wymiernego z jedną zmienną, w którym w mianowniku występują tylko wyrażenia dające się sprowadzić do iloczynu wielomianów liniowych i kwadratowych, - obliczać wartość liczbową wyrażenia wymiernego dla danej wartości zmiennej, - dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić wyrażenia wymierne; skracać i rozszerzać wyrażenia wymierne. - rozwiązywać równania i nierówności kwadratowe; zapisywać rozwiązanie w postaci sumy przedziałów, - rozwiązywać zadania (również umieszczone w kontekście praktycznym), prowadzące do równań i nierówności kwadratowych, - rozwiązywać układy równań, prowadzące do równań kwadratowych, - rozwiązywać równania wielomianowe metodą rozkładu na czynniki, - rozwiązywać proste równania wymierne, prowadzące do równań liniowych lub kwadratowych, - rozwiązywać zadania (również umieszczone w kontekście praktycznym), prowadzące do prostych równań wymiernych. - określać funkcję za pomocą wzoru, tabeli, wykresu, opisu słownego, - odczytać z wykresu funkcji: dziedzinę i zbiór wartości, miejsca zerowe, maksymalne przedziały, w których funkcja rośnie, maleje, ma stały znak, - sporządzić wykres funkcji spełniającej podane warunki, - na podstawie wykresu funkcji y = f(x) naszkicować wykresy funkcji y = f(x + a), y = f(x) + a, y = −f(x), y = f(−x), - sporządzić wykresy funkcji liniowych, - wyznaczyć wzór funkcji liniowej, - wykorzystać interpretację współczynników we wzorze funkcji liniowej, - sporządzić wykresy funkcji kwadratowych, - wyznaczyć wzór funkcji kwadratowej, - wyznaczyć miejsca zerowe funkcji kwadratowej, - wyznaczyć wartość najmniejszą i wartość największą funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym, - rozwiązuje zadania (również umieszczone w kontekście praktycznym), prowadzące do badania funkcji kwadratowej, - sporządzić wykres, odczytać własności i rozwiązać zadania umieszczone w kontekście praktycznym związane z proporcjonalnością odwrotną, - sporządza wykresy funkcji wykładniczych dla różnych podstaw i rozwiązuje zadania umieszczone w kontekście praktycznym. - wyznaczać wyrazy ciągu określonego wzorem ogólnym, - zbadać, czy dany ciąg jest arytmetyczny lub geometryczny, - stosować wzory na n-ty wyraz i sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego i ciągu geometrycznego, również umieszczone w kontekście praktycznym. - wykorzystywać definicje i wyznaczać wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów ostrych, - rozwiązywać równania typu sinx = a, cosx = a, tgx = a, dla 0o < x < 90o, - stosować proste związki między funkcjami trygonometrycznymi kąta ostrego, - znając wartość jednej z funkcji trygonometrycznych, wyznaczać wartości pozostałych funkcji tego samego kąta ostrego. - korzystać ze związków między kątem środkowym, kątem wpisanym i kątem między styczną a cięciwą okręgu, - wykorzystuje własności figur podobnych w zadaniach, w tym umieszczonych w kontekście praktycznym, - znajdować związki miarowe w figurach płaskich, także z zastosowaniem trygonometrii, również w zadaniach umieszczonych w kontekście praktycznym, - określać wzajemne położenie prostej i okręgu. - wykorzystywać pojęcie układu współrzędnych na płaszczyźnie, - podać równanie prostej w postaci Ax + By + C = 0 lub y = ax + b, mając dane dwa jej punkty lub jeden punkt i współczynnik a w równaniu kierunkowym, - zbadać równoległość i prostopadłość prostych na podstawie ich równań kierunkowych, - zinterpretować geometrycznie układ dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi, - obliczyć odległości punktów na płaszczyźnie kartezjańskiej, - wyznaczyć współrzędne środka odcinka, - posługiwać się równaniem okręgu (x − a)2 +(y − b)2 = r2. - wskazywać i obliczać kąty między ścianami wielościanu, między ścianami i odcinkami oraz między odcinkami takimi jak krawędzie, przekątne, wysokości, - wyznaczać związki miarowe w wielościanach i bryłach obrotowych z zastosowaniem trygonometrii. - obliczać średnią arytmetyczną, średnią ważoną, medianę i odchylenie standardowe danych; interpretować te parametry dla danych empirycznych, - zliczać obiekty w prostych sytuacjach kombinatorycznych, niewymagających użycia wzorów kombinatorycznych; stosować zasadę mnożenia, - wykorzystywać sumę, iloczyn i różnicę zdarzeń do obliczania prawdopodobieństw zdarzeń, - wykorzystywać własności prawdopodobieństwa i stosować twierdzenie znane jako klasyczna definicja prawdopodobieństwa do obliczania prawdopodobieństw zdarzeń. - zademonstrować poziom opanowania powyższych umiejętności, rozwiązując zadania maturalne. - rozwinie umiejętności pracy w grupie i uczenia się od siebie nawzajem, oraz umiejętność tworzenia pozytywnych relacji i komunikacji
Drukuj do PDF