Kategorie usług
 
Menu

Kurs kompetencji ogólnych przygotowujący do egzaminu maturalnego z jęz. angielskiego poz. rozszerzony


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/19/12862/490190
Cena netto 2 200,00 zł Cena brutto 2 200,00 zł
Cena netto za godzinę 41,51 zł Cena brutto za godzinę 41,51
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 53
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-25 Termin zakończenia usługi 2020-05-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-19 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-25
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Placówka Kształcenia Ustawicznego "Logos" Centrum Edukacyjne
Osoba do kontaktu Eliza Trzaska Telefon 574249596
E-mail e.trzaska@kwalifikacjedlaciebie.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel edukacyjny: Przygotowanie uczestników kursu kompetencji ogólnych do egzaminu maturalnego z języka angielskiego poziom rozszerzony. Po ukończeniu kursu: I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) w zakresie następujących tematów: 1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania, problemy etyczne); 2) dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania); 3) szkoła (np. przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie poza szkolne, system oświaty); 4) praca (np. zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy); 5) życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy); 6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, lokale gastronomiczne, diety); 7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z usług, środki płatnicze, banki, ubezpieczenia); 8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, informacja turystyczna, baza noclegowa, wy cie czki, zwiedzanie, wypadki); 9) kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media); 10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy 10) sportowe, sport wyczynowy); 11) zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, higieniczny tryb życia, niepełnosprawni, uzależnienia, ochrona zdrowia); 12) nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z pod stawowych urządzeń technicznych, awarie, technologie informacyjno-komunikacyjne); 13) świat przyrody (np. klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, katastrofy, przestrzeń kosmiczna); 14) państwo i społeczeństwo (np. struktura państwa, urzędy, organizacje społeczne i między narodowe, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość, polityka społeczna, gospodarka); 15) elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych. II. Rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych. Uczeń rozumie ze słuchu teksty o różnorodnej formie i długości (np. rozmowy, dyskusje, wywiady, wykłady, komunikaty, instrukcje, wiadomości, audycje radiowe i telewizyjne) w różnych warunkach odbioru. Uczeń rozumie wypowiedzi pisemne o róż no rodnej formie i długości (np. artykuły prasowe, recenzje, wywiady, teksty literackie). 1) określa główną myśl tekstu; 2) określa główną myśl poszczególnych części tekstu; 3) znajduje w tekście określone informacje; 4) określa intencje nadawcy/autora tekstu; 5) określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników); 6) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi; 7) oddziela fakty od opinii. III. Tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych. Uczeń tworzy płynne i zrozumiałe, dłuższe wypowiedzi ustne oraz dłuższe wypowiedzi pisemne (np. list formalny, rozprawka, opis, opowia danie, spra wo zdanie, recenzja) bogate i spójne pod względem treści. 1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności; 2) opowiada o wydarzeniach życia codziennego i komentuje je; 3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; 4) relacjonuje wydarzenia z przeszłości; 5) wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia; 6) przedstawia opinie innych osób; 7) przedstawia zalety i wady różnych rozwiązań i poglądów; 8) opisuje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; 9) opisuje doświadczenia swoje i innych osób; 10) wyraża pewność, przypuszczenie, wątpliwości do tyczące zdarzeń z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości; 11) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji; 12) wyjaśnia sposób obsługi bardziej skomplikowanych urządzeń oraz procedury postępowania (np. załatwianie spraw w instytucjach); 13) przedstawia w logicznym porządku argumenty za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu. IV. Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń reaguje płynnie, w formie ustnej i pisemnej, w różnorodnych, bardziej złożonych sytuacjach: 1) nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przed stawia siebie i inne osoby, udziela pod stawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób); 2) rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; 3) stosuje formy grzecznościowe; 4) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia; 5) prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego (np. wymiana zakupionego towaru); 6) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie; 7) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 8) wyraża swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta o opinie, preferencje i życzenia innych; 9) wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby; 10) wyraża skargę, przeprasza, przyjmuje przeprosiny; 11) prowadzi negocjacje w trudnych sytuacjach życia codziennego (np. niezasłużone oskarżenie, spowodowanie szkody); 12) aktywnie uczestniczy w rozmowie i dyskusji (przedstawia opinie i argumenty, odpiera argumenty przeciwne); 13) komentuje, zgadza się lub kwestionuje zdanie innych uczestników dyskusji; 14) spekuluje na temat przyczyn i konse kwencji zdarzeń przeszłych i przyszłych; 15) wysuwa i rozważa hipotezy. V. Umiejętność pracy w grupie. Uczestnik rozwinie umiejętności pracy w grupie i uczenia się od siebie nawzajem, oraz umiejętność tworzenia pozytywnych relacji i uczestniczenia w sytuacjach komunikacyjnych. VI. Strategie komunikacyjne Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz strategie kompencyjne (np. parafraza, definicja) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu. VII. Świadomość językowa Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami). Po ukończeniu kursu uczestnik rozwinie umiejętności pracy w grupie i uczenia się od siebie nawzajem, oraz umiejętność tworzenia pozytywnych relacji i komunikacji
Drukuj do PDF