Kategorie usług
 
Menu

Metody budowania autorskich narzędzi wspomagających rozwój i terapię dziecka w wieku przedszkolnym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci nadpobudliwych psychoruchowo.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/08/17621/485492
Cena netto 3 125,00 zł Cena brutto 3 125,00 zł
Cena netto za godzinę 195,31 zł Cena brutto za godzinę 195,31
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-18 Termin zakończenia usługi 2020-04-19
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-08 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-18
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Agencja Reklamowa NXT Tomasz Madejski
Osoba do kontaktu Sylwia Sadowska Telefon 48 792 600 123
E-mail s.sadowska@change.info.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Szkolenie pozwoli na wprowadzenie innowacyjnych i autorskich metod indywidualnej i grupowej pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo w wieku przedszkolnym. Poprzez uczestnictwo w usłudze beneficjent szkolenia podniesie poziom swojej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, wdrażania, przeprowadzania i korekty zajęć edukacyjno-relaksacyjnych dla wychowanków przedszkola. Efektem usługi będzie poszerzenie oferty edukacyjnej placówki przedszkolnej, przyczyni się to również do większego zainteresowania działalnością placówki wśród potencjalnych klientów (rodziców i opiekunów prawnych dzieci), a w efekcie czego można spodziewać się zwiększenia naboru dzieci do placówki w ciągu roku od zakończenia szkolenia. W związku z tym, szacuje się, że wzrost sprzedaży usługi opieki i wychowywania dzieci w wieku przedszkolnym może wzrosnąć do 5%.
Cel edukacyjny
Wiedza 1. Uczestnik szkolenia pozna zasady związane z zastosowaniem technik aktywizujących i kompensacyjno-usprawniających. 2. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę z zakresu projektowania i przeprowadzania ćwiczeń dotyczących poczucia rytmu. 3. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę z zakresu projektowania i przeprowadzania ćwiczeń śpiewania oraz mywkowania gestodźwiękami. 4. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę z zakresu projektowania i przeprowadzania ćwiczeń technik twórczych oraz technik intrapersonalnych i interpersonalnych. 5. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę z zakresu projektowania i przeprowadzania warsztatów prowadzenia zajęć w oparciu o powstałe programu szkoleniowe. Umiejętności 1. Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętność praktycznego zastosowania technik aktywizujących i kompensacyjno-usprawniających. 2. Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętność praktycznego zastosowania projektowania i przeprowadzania ćwiczeń dotyczących poczucia rytmu. 3. Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętność praktycznego zastosowania projektowania i przeprowadzania ćwiczeń śpiewania oraz mywkowania gestodźwiękami. 4. Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętność praktycznego zastosowania projektowania i przeprowadzania ćwiczeń technik twórczych oraz technik intrapersonalnych i interpersonalnych. 5. Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętność praktycznego zastosowania projektowania i przeprowadzania warsztatów prowadzenia zajęć w oparciu o powstałe programu szkoleniowe. Wymiernym efektem szkolenia będzie również nabycie lub podniesienie kompetencji społecznych w co najmniej dwóch obszarach: współpracy w grupie zawodowej, tak aby jak najlepiej rozpoznać potrzeby wychowanków (diagnozowanie potrzeb i obserwacja zachowania dziecka podczas wykonywanych zajęć) oraz właściwe odczytywanie reakcji wychowanka na polecenia wydawane przez prowadzącego zajęcia czy efekty prowadzonych zajęć terapeutycznych. Udział w szkoleniu przyczyni się również do podniesienia poziomu empatii, tak ważnej w przypadku pracy zawodowej z dziećmi.


Drukuj do PDF