Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka angielskiego. Zajęcia indywidualne. Poziom A1/A2 - BON SZKOLENIOWY - dofinansowanie 88%


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/10/21/28200/475780
Cena netto 6 720,00 zł Cena brutto 6 720,00 zł
Cena netto za godzinę 80,00 zł Cena brutto za godzinę 80,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 84
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-16 Termin zakończenia usługi 2020-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-11
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu English Language Education dr Marcin Rogalski
Osoba do kontaktu marcin rogalski Telefon 606649455
E-mail marcinrr@hotmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji posługiwania się językiem angielskim na poziomie A1/A2 określonym przez Europejski system opisu kształcenia językowego (Common European Framework of Reference CEFR). Uczestnik w trakcie szkolenia nabiera następujące umiejętności językowe w zakresie mówienia, słuchania, czytania oraz pisania: udziela informacji o sobie i innych, o miejscu zamieszkania, planach na przyszłość, zainteresowaniach, opisuje i charakteryzuje inne osoby, opisuje czynności wykonywane w chwili obecnej, opisuje sceny, obrazy, części ciała, pyta i odpowiada na pytania dotyczące przeszłych wydarzeń, tworzy definicje pojęć, prowadzi rozmowy na temat upodobań muzycznych, uczenia się języków obcych, odpowiada na pytania dotyczące fotografii, wypowiada się na temat zaplanowanych czynności, formułuje opinie na temat wydarzeń w przyszłości, wyraża obietnice, decyzje, propozycje, odpowiada na różnorodne pytania dotyczące czynności wykonywanych w przeszłości, obecnie oraz planów na przyszłość, posługując się czasami present, past i future, zamawia dania w restauracji, pisze list nieformalny, prowadzi rozmowę na temat planów na najbliższą przyszłość, prowadzi rozmowę na temat pozytywnego myślenia, odpowiada na różnorodne pytania dotyczące czynności wykonywanych w przeszłości, obecnie oraz planów na przyszłość, wypowiada się na temat doświadczeń, czynności już wykonanych i jeszcze nie wykonanych, używając czasu present perfect, wyraża opinie na temat kupowania ubrań i konfliktów w rodzinie, dokonuje porównań, posługując się stopniem wyższym przymiotników, opisuje miejsca, pyta o drogę i udziela informacji, wypowiada się na temat życia towarzyskiego i imprez kulturalnych, wyrażą opinie, emocje i uczucia, wypowiada się na temat nauki języków oraz sportów, formułuje nakazy, zakazy i reguły postępowania, pisze formalny list internetowy, prowadzi rozmowę, używając wyrażeń stosowanych przy robieniu zakupów oraz zwracaniu zakupionych towarów, wypowiada się na temat czynności, wydarzeń uzależnionych od różnych warunków (If you…, I’ll…), wypowiada opinie na temat hipotetycznych wydarzeń, wyraża przypuszczenia, formułuje problemy i udziela rad, pisze nieformalny list internetowy, prowadzi rozmowę, używając wyrażeń stosowanych przy opisywaniu dolegliwości i kupowaniu lekarstw w aptece, pyta, jak długo trwają różne czynności i stany oraz odpowiada na podobne pytania, wymienia informacje na temat życiorysów różnych osób, opowiada o wydarzeniach z przeszłości, używając konstrukcji used to, prowadzi rozmowę przy zakupie biletu, planowaniu wycieczki, opisuje budynek, wypowiada się na temat zdarzeń w przeszłości, wyrażając kolejność przy użyciu czasów past simple i past perfect, relacjonuje wypowiedzi innych osób, wymienia opinie i porównuje rzeczy i ludzi. Uczestnik w trakcie szkolenia nabiera i doskonali wiedzę z zakresu słownictwa i gramatyki funkcjonalnej oraz wiadomości najważniejszych typów interakcji słownej na odpowiednim poziomie językowym zależnym od prowadzonej usługi, znajomości konwencji społecznych, aspektów kultury języka (formalny, nieformalny) oraz kultury krajów anglojęzycznych. Doskonali też wiedzę z zakresu prostych tekstów literackich z kręgu kultury anglojęzycznej. Celem szkolenia jest również kształtowanie kompetencji społecznych uczestnika. W ramach szkolenia uczestnik, poprzez ćwiczenie języka obcego dowiaduje się w jaki sposób utrzymać optymalny poziom zdrowia fizycznego oraz psychicznego oraz promocję zdrowego stylu życia. Poprzez interakcję językową uczestnik uświadamia sobie ważność takich aspektów życia społecznego jak: zasady postępowania społecznego, reguł ogólnie uznanych za pro-społeczne, równości płci i niedyskryminacji w społeczeństwie i miejscu pracy, aspektów tożsamości narodowej i europejskiej.


Drukuj do PDF